ZÁPIS

o průběhu 10. zasedání Zastupitelstva obce Lesní Hluboké roku 2016

konaného dne 10. 10. 2016 v Lesním Hlubokém

Starosta obce pan Ing. Vladimír Ryšánek zahájil v 18.00 hodin 10. zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké v roce 2016 (dále jen „zastupitelstvo obce“) a všechny přivítal.

Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Lesní Hluboké, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že přítomné zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

Přítomni: Ing. Vladimír Ryšánek, Jana Hotárková, Petra Šínová, Josef Hotárek, Jiří Hotárek

Omluveni: -

Neomluveni: -

Hosté: -

Zapisovatelem byl jmenován: Ing. Vladimír Ryšánek

Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Josef Hotárek a Jana Hotárková, kteří vyslovili s návrhem souhlas.

Usnesení č.1/Z10/2016:

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce p. Josefa Hotárka a paní Janu Hotárkovou.

Hlasování č. 1: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 2/Z10/2016:

Zastupitelstvo schvaluje následující doplněný program zasedání zastupitelstva obce:

Program:

 1. Zahájení, prezentace, určení zapisovatele, ověřovatelů
 2. Došlá pošta
 3. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze
 4. Rozpočtové opatření č. 5/2016
 5. Zpráva finančního výboru obce č. 3/2016
 6. Žádost o odkoupení obecních pozemků parc.č. 89/8,106/24 a části poz. parc.č. 89/9,106/25, st. 58
 7. Multifunkční dům
 8. Náhradní výsadba dřevin
 9. Aktuální body jednání
 10. Návrhy a připomínky členů zastupitelstva
 11. Závěr

Hlasování č. 2: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 2 Došlá pošta

 1. MěÚ Rosice zasílá povolení k nakládání s podzemními vodami - studna RD č.p. 70
 2. MAS Brána Brněnska zasílá přehled o činnosti a plánovaných akcích v roce 2016
 3. OGIS zasílá protokol o vytyčení hranice pozemku mezi pozemky p.č. 536/2 a 4
 4. MěÚ Rosice zasílá projekt trubní vrtané studny s přívodem vody pro RD č. 70
 5. MV zasílá oznámení o registraci agend a o registraci působnosti OVM v agendách
 6. Rejstřík trestů informuje o novinkách v připravovaném projektu informačního systému Evidence přestupků
 7. Česká pojišťovna zasílá informace ke škodní události - poškození čekárny
 8. KrÚ JMK zasílá oznámení o zahájení řízení-výjimka pro účely výzkumu bobra evropského
 9. MěÚ Rosice zasílá rozhodnutí - předepisuje odvod za trvalé odnětí půdy ze ZPF pro výstavbu RD na pozemku p.č. 484/64
 10. KÚ pro JMK zasílá vyrozumění o provedeném vkladu do KN - zástavní právo smluvní RD č.p. 95
 11. KÚ pro JMK informuje o vyznačení plomby - překupní právo RD č.p. 94
 12. Organizačně správní institut zasílá výsledky společného nákupu el.energie a zemního plynu
 13. Krajské ředitelství policie JMK zasílá sdělení - toulavá a nalezená zvířata
 14. Správa základních registrů informuje o změnách a nových službách v oblasti využívání sdílených údajů ve veřejné správě
 15. MěÚ Rosice zasílá projekt trubní vrtané studny s přívodem vody pro RD č.p. 82
 16. Dopravoprojekt Brno oznamuje vzdání se práva odvolání - kácení dřevin rostoucích mimo les
 17. KrÚ JMK zasílá ke zveřejnění rezignaci kandidátky do zastupitelstva JMK
 18. MěÚ Rosice zasílá povolení k nakládání s podzemními vodami - vrtaná studna RD č. 82

Bod č. 3 Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

Úkoly byly plněny v souladu s usneseními zastupitelstva obce.

Bod č. 4 Rozpočtové opatření č. 5/2016

Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č. 5/2016, na základě kterého se příjmy zvyšují o 121.700,-- Kč, výdaje se navyšují o 26.000,-- Kč, zvýšení financování o 95.700,-- Kč.

Usnesení č. 3/Z10/2016

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2016 ze dne 13.9.2016, na základě kterého se příjmy zvyšují o 121.700,-- Kč, výdaje se navyšují o 26.000,-- Kč, zvýšení financování o 95.700,-- Kč.

Hlasování č. 3: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 5 Zpráva finančního výboru obce č. 3/2016

Finanční výbor obce předložil ZO zprávu z provedené kontroly, která se konala dne 3.10. 2016. Kontrola se týkala období červenec-září 2016. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Usnesení č. 4/Z10/2016

ZO schvaluje zprávu finančního výboru č. 3/2016 obce Lesní Hluboké, nebyly zjištěny nedostatky.

Hlasování č.4: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 6 Žádost o odkoupení obecních pozemků parc.č. 89/8, 106/24 a části poz. parc.č. 89/9, 106/25, st. 58

Na ZO se obrátil pan Osička, bytem Lesní Hluboké 47, s žádostí o odkoupení pozemků parc.č. 89/8, 106/24 z důvodu uvedení aktuálního stavu vedení plotu po hranicích pozemku106/24. K tomu požaduje dále obecní pozemky či jejich části - p.č. 89/9, 106/25 a st.58 k rozšíření svých pozemků (těmito pozemky vedou inž.sítě obce, jsou i důležitou součástí obecní budovy č.p.46).

Usnesení č. 5/Z10/2016

ZO schvaluje odprodej pozemků p.č. 89/8 a 106/24 v hranicích odpovídajících současnému vedení plotu za cenu 150.-Kč/m2 s tím, že žadatel zajistí veškeré podklady pro převod vč. podání na příslušný KÚ, uhradí související náklady a poplatky vč. daně z převodu. ZO neschvaluje odprodej obecních pozemků či jejich částí, tedy p.č. 89/9, 106/25 a st.58. K naplnění tohoto ujednání ZO souhlasí s vypsáním záměru s uvedenými podmínkami.

Hlasování č.5: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 7 Multifunkční dům

Práce na fasádě MD Lesní Hluboké pokračují dle plánu.

Bod č. 8 Náhradní výsadba dřevin

Starosta předložil ZO Rozhodnutí o povolení kácení dřevin mimo les pro žadatele ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, 14500 Praha, IČ 65993390, spolu s požadavkem na náhradní výsadbu za vykácené dřeviny s provedením do konce roku 2018. ZO Rozhodnutí schválilo ve znění, které starosta předložil.

Usnesení č. 6/Z10/2016

ZO schválilo starostem předložené Rozhodnutí o povolení kácení dřevin mimo les pro žadatele ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, 14500 Praha, IČ 65993390, spolu s požadavkem na náhradní výsadbu za vykácené dřeviny s provedením do konce roku 2018.

Hlasování č. 6: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 9 Aktuální body jednání

1. Zakázka malého rozsahu

    Vzhledem k nové platnosti ZVZ od 1.10.2016, dále se zveřejněním nových možností odkanalizování malých obcí domovními čistírnami a možnostmi dotace, byla zveřejněná zakázka malého rozsahu zrušena. Současně s tím bylo zrušeno i usnesení 12/Z9/2016 k této věci. Možnosti budou znovu prověřeny a buď bude zvolené nové řešení nebo bude vybrán zájemce o zpracování zakázky malého rozsahu v souladu s novým zákonem o VZ a interními směrnicemi obce pro zadávání VZ malého rozsahu.

Usnesení č. 7/Z10/2016

ZO schválilo zrušení VZ malého rozsahu v souladu s Usnesením 12/Z9/2016, k tomu ruší tedy i toto příslušné Usnesení 12/Z9/2016. V souladu s tím ZO pověřuje starosty zajištěním informací k novým možnostem odkanalizování malých obcí domovními čistírnami a příp. zajištěním zájemce o zpracovatele zakázky malého rozsahu na zpracování a zajištění bezproblémového přijetí žádosti o dotaci na kanalizaci a ČOV v souladu se směrnicí obce o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s přihlédnutím k aktuálnímu znění zákona o veřejných zakázkách.

     Hlasování č. 7: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0           

     Bod č. 10 Návrhy a připomínky členů zastupitelstva

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké bere na vědomí sdělení došlé pošty, které nevyžaduje dalšího projednání, které je zakončeno usnesením ZO nebo které nevyžaduje další akci ZO.

ZO pověřuje: Paní Evu Milerovou spolu se starostou k vyřízení závěrů jednání ZO.

Bod č. 11 Závěr

Starosta ukončil v 21:05 hodin po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké.

Další pravidelná veřejná schůze ZO se bude konat v pondělí 14.11.2016 v 18 hodin.

V Lesním Hlubokém dne 10.10. 2016        

Zapsal:                                              Ing. Vladimír Ryšánek                      Schválil:

Ověřovatelé zápisu:    Josef Hotárek                                  Jana Hotárková

TOPlist