ZÁPIS

o průběhu 11. zasedání Zastupitelstva obce Lesní Hluboké roku 2016

konaného dne 14. 11. 2016 v Lesním Hlubokém

Starosta obce pan Ing. Vladimír Ryšánek zahájil v 18.00 hodin 11. zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké v roce 2016 (dále jen „zastupitelstvo obce“) a všechny přivítal.

Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Lesní Hluboké, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že přítomné zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

Přítomni: Ing. Vladimír Ryšánek, Jana Hotárková, Petra Šínová, Josef Hotárek, Jiří Hotárek

Omluveni: -

Neomluveni: -

Hosté: -

Zapisovatelem byl jmenován: Ing. Vladimír Ryšánek

Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Josef Hotárek a Jana Hotárková, kteří vyslovili s návrhem souhlas.

Usnesení č.1/Z11/2016:

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce p. Josefa Hotárka a paní Janu Hotárkovou.

Hlasování č. 1: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 2/Z11/2016:

Zastupitelstvo schvaluje následující doplněný program zasedání zastupitelstva obce:

Program:

 1. Zahájení, prezentace, určení zapisovatele, ověřovatelů
 2. Došlá pošta
 3. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze
 4. Rozpočtové opatření č. 6/2016
 5. Vyhodnocení záměru č. 3/2016
 6. Pronájem kulturního sálu
 7. Zimní údržba komunikací
 8. Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
 9. OZV o nočním klidu
 10. Rozšíření místního rozhlasu
 11. Multifunkční dům
 12. Aktuální body jednání
 13. Návrhy a připomínky členů zastupitelstva
 14. Závěr

Hlasování č. 2: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 2 Došlá pošta

 1. KÚ pro JMK informuje o vyznačení plomb - věcné břemeno, sm. NNk, p.č. 455/12, rozš. NNk, p.č. 484 a sm. NNk, p.č. 484/75
 2. MV zasílá oznámení o registraci agend a o registraci působnosti OVM v agendách
 3. Organizačně správní institut zasílá závěrkové listy - dodávka plynu a el.energie
 4. KrÚ JMK zasílá veřejnou vyhlášku - Zásady územního rozvoje JMK
 5. KrÚ JMK žádá o sdělení aktuální situace týkající se rozsahu zajišťování sociálně-právní ochrany dětí
 6. KrÚ JMK žádá o spolupráci ve věci veřejného opatrovnictví
 7. MěÚ Rosice oznamuje zahájení územního řízení - vrtaná studna a přípojka vody SA
 8. MV zasílá posouzení návrhu OZV o nočním klidu
 9. P. Zdeněk Osička potvrdil zájem o pozemky dle záměru obce č. 3/2016
 10. KrÚ JMK zasílá oznámení o ukončení činnosti okrskové volební komise
 11. OGIS zasílá pozvání vlastníků sousedních parcel k vytyčení hranic - p.č. 36/2 a st. 26/1
 12. KÚ zasílá vyrozumění o provedeném vkladu do KN - smlouva o zřízení věcného břemene, sm. NNk, p.č. 455/12
 13. KÚ pro JMK informuje o vyznačení plomby - zánik předkupního práva Jirkovi
 14. E.on zasílá upozornění k odstranění a okleštění stromoví
 15. MV zasílá metodiku užívání úředních razítek
 16. KrÚ JMK upozorňuje na termín zaslání Zprávy o výsledcích finančních kontrol
 17. KrÚ JMK zasílá rozhodnutí - povolení výjimky ze základních ochranných podmínek chráněných druhů živočichů.

Bod č. 3 Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

Úkoly byly plněny v souladu s usneseními zastupitelstva obce.

Bod č. 4 Rozpočtové opatření č. 6/2016

Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č. 6/2016, na základě kterého se příjmy zvyšují o 1.300,-- Kč, výdaje se navyšují o 1.300,-- Kč.

Usnesení č. 3/Z11/2016

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2016 ze dne 24.10.2016, na základě kterého se příjmy zvyšují o 1.300,-- Kč, výdaje se navyšují o 1.300,-- Kč.

Hlasování č. 3: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 5 Vyhodnocení záměru č. 3/2016

Na základě reakce p. Zdeňka Osičky, bytem Lesní Hluboké č.p. 47, na záměr obce č. 3/2016, na prodej pozemku p.č. 89/8 o rozloze 23m2 a pozemku p.č. 106/24 o rozloze 23m2, může připravit zájemce podklady v souladu se záměrem a předložit ZO ke schválení a podpisu.

Usnesení č. 4/Z11/2016

ZO potvrzuje jako jediného zájemce o pozemky p.č. 89/2 o výměře 23m2 a p.č. 106/24 o výměře 23m2, vedených na LV 1 pro Obec Lesní Hluboké, p. Zdeňku Osičkovi, bytem Lesní Hluboké č.p. 47, za částku 6 900.-Kč. Zájemce může připravit podklady v souladu se záměrem a předložit ZO ke schválení a podpisu.

Hlasování č.4: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 6 Pronájem kulturního sálu

ZO se rozhodlo nastavit podmínky pronájmu obecních prostor až po dokončení všech prací a doplnění inventáře tak, aby prostory byly uzpůsobené normálnímu provozu.

Bod č. 7 Zimní údržba komunikací

Starosta oslovil ZS 9 křížů Domašov jako možného udržovatele obecních komunikací. Zástupce společnosti potvrdil zájem, starosta předložil objednávku, návrh smlouvy by měl být doručen v nejbližší době.

Bod č. 8 Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Starosta předložil aktualizovanou Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle aktuálně platného zákona č. 134/2016 Sb. ZO směrnici schválilo, a zrušilo nyní platnou Směrnici 1/2016.

Usnesení č. 5/Z11/2016

ZO schvaluje aktualizovanou Směrnici č. 2/2016 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle aktuálně platného zákona č. 134/2016 Sb. Současně ZO ruší dosud platnou Směrnici 1/2016.

Hlasování č. 5: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 9 OZV o nočním klidu

Starosta předložil OZV o nočním klidu se zdůvodněním dozorujícího orgánu MV ČR. Vzhledem k potřebám obce dospěl starosta se zmíněným zástupcem MV, že por naši obec nemá prozatím smysl vyhlášku vydávat.

Bod č. 10 Rozšíření místního rozhlasu

ZO se rozhodlo doplnit stávající rozhlas bezdrátovým systémem. Starosta zjistí podmínky a cenové relace, akce bude zařazena do plánu prací a rozpočtu pro rok 2017.

Bod č. 11 Multifunkční dům

ZO akceptovalo návrh starosty na vybavení hospody (kuchyně) vč. přilehlých prostor tak, aby mohl být zahájen plnohodnotný provoz (vybavení kuchyně vč. dovybavení ost. prostor).

Dále ZO schválilo postup starosty v uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na akci "Multifunkční dům obce Lesní Hluboké - Etapa 1.3 - Fasáda" ze dne 29.8.2016 na prodloužení termínu dokončení stavby k 15.12.2016 z důvodů bezpečnostních a povětrnostních (námraza, vlhkost, nízká teplota) a zjištění některých problémů v původním provedení stavby (po koupi stavby), které nebylo možné předpokládat.

Usnesení č. 6/Z11/2016

ZO schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na akci "Multifunkční dům obce Lesní Hluboké - Etapa 1.3 - Fasáda" ze dne 29.8.2016 na prodloužení termínu dokončení stavby k 15.12.2016 z důvodů bezpečnostních a povětrnostních (námraza, vlhkost, nízká teplota) a zjištění některých problémů v původním provedení stavby (po koupi stavby), které nebylo možné předpokládat.

Hlasování č. 6: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 12 Aktuální body jednání

1. Dary narozeným dětem

   Usnesení č. 7/Z11/2016

   ZO schvaluje nově narozeným dětem s nahlášeným trvalým pobytem v obci do 2 měsíců po narození finanční dar ve výši 2500.-Kč a knižní dárkovou   publikaci.

   Hlasování č. 7: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

     Bod č. 13 Návrhy a připomínky členů zastupitelstva

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké bere na vědomí sdělení došlé pošty, které nevyžaduje dalšího projednání, které je zakončeno usnesením ZO nebo které nevyžaduje další akci ZO.

ZO pověřuje: Paní Evu Milerovou spolu se starostou k vyřízení závěrů jednání ZO.

Bod č. 14 Závěr

Starosta ukončil v 21:05 hodin po projednání všech bodů programu zasedání ZO Lesní Hluboké. Další pravidelná veřejná schůze ZO se bude konat v pondělí 12.12.2016 v 18 hodin.

V Lesním Hlubokém 14.11.2016     

Schválil:          Ing. Vladimír Ryšánek                      Ověřovatelé zápisu:   Josef Hotárek      Jana Hotárková

TOPlist