Výpis z Usnesení ZO z 20.1. a 10.2.2020 

Návrh usnesení č. 3/Z1/2020:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2019 ze dne 16.12.2019, na základě kterého se příjmy zvyšují o 235.200 Kč, výdaje se zvyšují o 23.800 Kč, zvýšení financování o 211.400 Kč.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 3/Z1/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 4/Z1/2020:

Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o provedené kontrole finančního výboru č. 4/2019 obce Lesní Hluboké. Nebyly zjištěny nedostatky.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 4/Z1/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 5/Z1/2020:

Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o provedené kontrole kontrolního výboru č. 4/2019 obce Lesní Hluboké. Nebyly zjištěny nedostatky.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 5/Z1/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 6/Z1/2020:

ZO bere na vědomí rozpočet dobrovolného svazku Devět křížů na rok 2020, nemá námitky.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 6/Z1/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 7/Z1/2020:

ZO bere na vědomí střednědobý výhled dobrovolného svazku Devět křížů na r. 2021,2022, nemá námitky.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 7/Z1/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 8/Z1/2020:

ZO schvaluje:

  1. obecně závaznou vyhlášku obce Lesní Hluboké OZV č. 1/2020 o místním poplatku ze psů a
  2. obecně závaznou vyhlášku obce Lesní Hluboké OZV č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Účinnost schválených vyhlášek je od 1.2.2020.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 8/Z1/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 9/Z1/2020:

Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizovaný Strategický plán obce, který určuje základní směry plnění úkolů ZO pro období 2020-2022, které tak mohou být postupně realizovány.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 9/Z1/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 10/Z1/2020:

Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou žádost o dodatečné povolení stavby fotbalového hřiště a k tomu i učinění všech potřebných kroků k dosažení uvedeného cíle. Jedná se mj. o vyprojektování, zaměření, vynětí ze ZPF.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 10/Z1/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 11/Z1/2020:

Zastupitelstvo obce schvaluje obsah předložené kroniky obce a záměr na vyhledání nového obecního kronikáře.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 11/Z1/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 12/Z1/2020:

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké schvaluje:

  • vytvoření pozice koordinátora(ů) obce pro kulturu a občanské záležitosti
  • zakoupení nové ozvučovací aparatury na podporu kulturních, společenských a sportovních akcí obce či spolků v rámci zakázky malého rozsahu oslovením jednoho dodavatele při srovnání cen podobných produktů

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 12/Z1/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 13/Z1/2020:

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké schvaluje cenu vodného 24.-Kč/m3 vody při dotaci obce

6.-Kč/m3 vody.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 13/Z1/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 14/Z1/2020:

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké schvaluje záměr doplnění technologie ČOV, které zlepší provoz a obsluhu ČOV.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 14/Z1/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 15/Z1/2020:

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké schvaluje záměr vývoje nového webu obce v rámci zakázky malého rozsahu v souladu se směrnicí obce.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 15/Z1/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 3/Z2/2020:

Oproti návrhu rozpočtu došlo k následujícím změnám:

Položka

Návrh

Rozpočet

Změna

1345 Poplatek z ubytovací kapacity

14.000,00

0,00

- 14.000,00

1349 Zrušené místní poplatky

0,00

14.000,00

+ 14.000,00

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Lesní Hluboké na rok 2020

příjmy:                 15.420.200,-- Kč, financování – čerpání půjčky SFŽP 3.241.700,-- Kč

výdaje:                 15.058.900,-- Kč

přebytek:                           3.603.000,-- Kč

Rozpočet je schválen jako přebytkový. Závazným ukazatelem je paragraf.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 3/Z2/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 4/Z2/2020:

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké schvaluje střednědobý výhled na dvouleté období 2021-2022. Tento střednědobý výhled zahrnuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích obce, o dlouhodobých závazcích, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

Pro rok 2021 činí celkové příjmy 8.252.000 Kč, celkové výdaje 7.095.200 Kč, financování-splátka půjčky SFŽP 1.156.800 Kč. Pro rok 2022 činí celkové příjmy 8.309.000 Kč, celkové výdaje 7.152.200 Kč, financování – splátka půjčky SFŽP 1.156.800 Kč. Obci byla smlouvou č. 18000491 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR poskytnuta půjčka ve výši 11.567.822,84 Kč, půjčka bude splacena v r. 2030.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 4/Z2/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 5/Z2/2020:

ZO schvaluje výsledky inventarizace za rok 2019 bez výhrad, nebyly zjištěny žádné nedostatky a nejsou tedy třeba žádná opatření k jejich odstranění.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 5/Z2/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 6/Z2/2020:

ZO schvaluje k proplacení předložené změnové listy víceprací VCP 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20 v celkové výši 677 014,03 Kč bez DPH vč. Dodatku č.3 k těmto úhradám a pověřuje starosty jeho podpisem

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 6/Z2/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 7/Z2/2020:

ZO bere na vědomí:

  1. Vypovězení smlouvy na provoz provozoven obce k 29.2.2020 s uplatněním nároku na dotaci provozu na obchod jako dosud s tím, že v případě problému se zajištěním nového provozovatele je ochoten současný provozovatel po dohodnutou dobu ještě požadovanou provozovnu provozovat i po uvedeném datu, aby vyhověl zastupitelům obce a požadavkům občanům obce na pokračování provozu bez jeho uzavření a spojitého přechodu na nového majitele.

ZO pověřuje:

  1. V případě ohrožení spojitého přechodu provozování provozoven na nového provozovatele starosty obce k operativnímu  jednání se současným provozovatelem na posunutí termínu výpovědi smlouvy, smlouva pak bude ukončena po vzájemné dohodě.

ZO schvaluje:

  1. Finanční dar v poměrné výši ze 140tis. Kč/rok na provoz obchodu smíšeným zbožím pod současným provozovatelem panem ing. Liborem Ustohalem, bytem Lesní Hluboké 51, se kterým má obec uzavřenu smlouvu o pronájmu provozovny, a to prozatím na období do konce února 2020, příp. dle další dohody.
  2. Žádost o dotaci 70 tis. Kč z KÚ JmK na podporu venkovských prodejen, která bude zužitkována na provoz obchodu smíšeným zbožím v naší obci. Dalších 70 tis. hradí obec, celková podpora bude tedy činit 140 tis. Kč na rok 2020.
  3. Úpravu záměru k 21.2.2020 na pronájem provozovny obchodu smíšeným zbožím za stejných podmínek jako doposud, tedy s finanční spoluúčastí obce, příp. KÚ JmK v celkové výši 140 tis. Kč na období 1 roku provozu.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 7/Z2/2020 bylo schváleno.

 

TOPlist