ZO na svém jednání v květnu diskutovalo různé problémy, které ztěžují někdy pozici obce při řešení různých záležitostí. Pokusili jsme se formulovat tyto věci a seznámit s nimi širokou veřejnost.

ZO chce tímto apelovat na všechny spoluobčany, aby respektovali dodržování různých platných zákonů či vyhlášek, na jejichž dodržování musí trvat. Jedná se zejména o následující upozornění a požadavky:

  1. Vzhledem k tomu, že se oprávněně domníváme, že i přes upozornění si někteří majitelé RD v lokalitě Nad Rybníčkem II vytvořili napojení svých RD na obecní komunikaci či pozemky obce dle svého uvážení bez dodržení hranic pozemků ve vlastnictví obce, žádáme všechny občany dané lokality, aby si sami zjistili, např. zaměřením, že nezasahují do obecních pozemků. Pokud ano, pak aby odstranili tyto zásahy a upravili připojení na obecní pozemky a komunikaci tak, že bude možné provést opravy komunikací v rámci hranic obecních pozemků.

Důvod:       V červnu budou opraveny znovu všechny komunikace po kanalizaci a v některých případech to nebude možné v celé šíři komunikace, protože tam zasahují neoprávněně majitelé domů, zužují komunikaci a vytvářejí do budoucna nemožné dořešení vizuálně hezké komunikace.

  1. Žádáme všechny vlastníky nemovitostí aby příp. zrealizovali napojení vody, plynu, dešť. i splašk. kanalizace ke svým pozemkům, kde např. budou tyto sítě v budoucnu potřebovat a povedou přes komunikaci, protože po finálních úpravách komunikací nebudou možné překopávky komunikací, finální úpravy komunikací by měly být provedeny pravděpodobně v období 2021-2023.

Důvod:       Je třeba si rozmyslet a zrealizovat nejlépe ještě letos všechny přípojky k pozemkům, kde uvažujete s jejich budoucím využitím k napojení inž. sítí na nějakou nemovitost.

  1. Žádáme všechny vlastníky nemovitostí, aby svedli všechny dosavadní svody dešťových vod do svých retenčních nádrží, přebytky z nich pak do obecní dešťové kanalizace. Není možné, aby tyto vody byly vypouštěny na komunikace.

Důvod:       V obci je všude obecní dešťová kanalizace, kam lze po naplnění retenčních nádrží a zpracování vody na svém pozemku pak přebytek pustit do dešťové kanalizace, nikoliv však na komunikace.

  1. Žádáme všechny vlastníky nemovitostí, kteří se připojili na splaškovou kanalizaci, aby předložili na OÚ doklad o závěrečném vývozu jímky u nemovitosti, kterou připojovali na splaškovou kanalizaci. Důvodem je zamezení nepovolenému vypouštění obsahu jímek do ČOV nebo na plochy, které k tomu nejsou určeny.

Důvod:       Protože monitorujeme provoz kanalizace a ČOV, zjistili jsme, že někteří spoluobčané, asi aby ušetřili, pouští obsah jímek do kanalizace, což je striktně zakázáno, protože tím mohou zcela zničit mikroflóru v čističce a může se tak stát, že pak nebude funkční.

Dalším důvodem je, že se v nátoku do ČOV opakovaně objevuje písek spolu s exkrementy z RD, zhotovitel stavby pohrozil nedodržením záruční lhůty na stavbu, protože dochází k ničení technologie ČOV tímto pískem. I když ho vybíráme, nejsme schopni 100% zaručit čistotu kalu bez písku. Zhotovitel stavby se domnívá, že někteří občané mají do splaškové kanalizace napojeny i dešťové vody ze dvora či střech.

  1. Žádáme občany, především z lokality Nad Rybníčkem 2, kteří sousedí svými pozemky s obecním či benediktýnským lesem, aby odstranili návozy hlíny ke stromům, kterým tímto zásahem hrozí uhynutí, dále pak, aby respektovali a dodržovali uvedené lesy jako lesní pozemky, které nelze využívat ke skládkování čehokoliv, stejně tak ani k budování cest ke svým pozemkům.

Důvod:       Byli jsme upozorněni orgánem ochrany lesa na nepovolené navážení hlíny v lese ke stromům, někde až 1,5m vysoko, protože tyto stromy pak uhnívají. Postupně jsou tyto problémy řešeny na ŽP v Rosicích a pokud nedojde k odstranění těchto návozů hlíny či svévolné budování cest na lesních pozemcích, postoupíme tyto případy k řešení do Rosic. Týká se to u nás mj. zejména lesa v „Obecníku“ v lokalitě Nad Rybníčkem II. Stejně tak není možné na obecním pozemku, který je veden jako lesní pozemek, skladovat jakýkoliv materiál.

  1. Pro informaci uvádíme, že dle stavebního zákona je nutné dodržet minimální vzdálenost staveb od hranic obecních pozemků 2m.

Důvod:       Řešili jsme opakovaně opět „zabydlený“ nešvar, kdy majitelé pozemků či nemovitostí staví různé stavby přímo na hranicích pozemků, což odporuje stavebnímu zákonu, proto všechny upozorňujeme na dodržování tohoto zákona.

  1. Žádáme, aby občané dodržovali při výsadbě křovin či stromů, které mohou do sáhnout výšky 3 m, vysazovací ochranné pásmo minim. 3 m od sousedního pozemku a u již vzrostlých stromů průchozí i průjezdní vzdálenost, tj. výšku větví minim. 3,5m nad komunikací.

Důvod:       Řešíme opakovaně problémy s přerostlými stromy u obecní či krajské komunikace a zasahování jejich větví do prostoru komunikace. Na škody na technice si stěžují jak Technické služby Velká Bíteš při vývozu odpadů, tak i Zemědělské družstvo Domašov např. při rozhrnování sněhu či jiných službách pro obec, shodně prohlašují, že při opakování problémů nebudou do daných lokalit zajíždět.vzrých stromů průchozí i průjezdní vzdálenost, tj. výšku větví minim. 3,5m nad komunikací.vzrých stromů průchozí i průjezdní vzdálenost, tj. výšku větví minim. 3,5m nad komunikací. 

       8. V červnu budou znovu opravovány komunikace po kanalizaci. Z toho důvodu žádáme všechny, aby z komunikací odstranili vozidla či jakékoliv uložené materiály.

Důvod:       Firma, která bude opravy provádět, nás upozornila po prohlídce stavby, abychom tuto záležitost vyřešili.

Děkujeme za pochopení.

27.5.020, Ing. Vladimír ryšánek, starosta