V následujíícm článku popíšeme alespoň základní rozdíly jednak mezi názvy SDH a JSDH a dále i rozdíly v jejich činnosti.

JSDH
Jednotka sboru dobrovolných hasičů se řídí zákonem 133/85 Sb,. ve znění pozdějších předpisů,tedy zákonem „O požární ochraně“. Zřizovatelem JSDH dle §29 zákona 133/85 Sb,.je obec.
Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany:
  • Zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu ve svém územním obvodu, členům JSDH obce za hašení požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech v mimopracovní době poskytuje odměnu.
  • Udržuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.
  • Zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.
  • Zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a požární ochrany.
  • Zajišťuje péči o členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, jakož i péči o zaměstnance zařazené v jednotkách hasičských záchranných sborů podniků, členy jiných jednotek sborů dobrovolných hasičů obce nebo podniků, popřípadě i o osoby vyzvané k poskytnutí osobní pomoci podle §18, jestliže zasahují za ztížených podmínek nebo u déle trvajícího zásahu na území obce atd.
SDH
Sbor dobrovolných hasičů je občanské sdružení pracující na úseku požární ochrany.Řídí se zákonem č.83/1990 Sb.ve znění pozdějších předpisů,tedy zákonem „O sdružování občanů“.Toto sdružení,ostatně jako i ostatní občanská sdružení,nesmí dle §5 tohoto zákona,vykonávat funkci státních orgánů,pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.Nesmí řídit státní orgány a ukládat povinnosti občanům,kteří nejsou jejich členy.
Občanským sdružením,veřejně prospěšným organizacím a jiným orgánům a organizacím může být poskytována dotace v souladu se zákonem č.218/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů(rozpočtová pravidla) a dle zákona č.250/2000,.Sb o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Z výše napsaného je tedy patrné,že SDH a JSDH nemají po právní stránce nic společného.Mohou však spolupracovat, jak na to pamatuje zákon 133/85 Sb,. ve své páté části a to v §75.
Občanská sdružení, veřejně prospěšné organizace a jiné orgány a organizace působící na úseku požární ochrany pomáhají při plnění úkolů na úseku požární ochrany zejména tím, že:
  • Pomáhají vyhledávat členy jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí.
  • Podílejí se na odborné přípravě členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí.
  • Podílejí se souhlasem vlastníka na provádění údržby, oprav požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a objektů požární ochrany, včetně vodních zdrojů.
  • Podílejí se na činnosti směřující k předcházení požárům, zejména na preventivně výchovné činnosti mezi občany a mládeží.
  • Podílejí se na ediční a publikační činnosti a na dokumentaci historie požární a hasičstva.

Člen JSDH nemusí být členem SDH a naopak.V obci může fungovat SDH, přitom obec nemusí mít povinnost zřídit JSDH. Nebo naopak, obec jednotku zřídí, aniž by v obci fungovalo SDH.