Výpis z Usnesení ZO  č. 1 / 2022

Hosté schůze:  - viz prezenční listina
 
Paní S. požádala o možnost pořídit si záznam zasedání ZO. Nikdo nebyl proti.
Návrh usnesení č. 3/Z1/2022:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2021 ze dne 15.12.2021, na základě kterého se příjmy zvyšují o 2.005.300 Kč, výdaje se snižují o 2.466.800 Kč, zvýšení financování o 4.472.100 Kč.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 3/Z1/2022 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 4/Z1/2022:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí úpravu rozpočtu na r. 2022 a střednědobého výhledu na r. 2023,2024, kdy položka 1340 poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů bude nahrazena položkou 1345 příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 4/Z1/2022 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 5/Z1/2022:
ZO bere na vědomí rozpočet dobrovolného svazku Devět křížů na rok 2022, nemá námitky.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 5/Z1/2022 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 6/Z1/2022:
ZO bere na vědomí střednědobý výhled DSO Devět křížů na r. 2023,2024, nemá námitky.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 6/Z1/2022 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 7/Z1/2022:
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o provedené kontrole finančního výboru č. 4/2021 obce Lesní Hluboké. Nebyly zjištěny nedostatky.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 7/Z9/2021 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 8/Z1/2022:
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o provedené kontrole kontrolního výboru č. 2/2021 obce Lesní Hluboké. Nebyly zjištěny nedostatky.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 8/Z1/2022 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 9/Z1/2022:
ZO schvaluje výsledky inventarizace za rok 2021 bez výhrad, nebyly zjištěny žádné nedostatky a nejsou tedy třeba žádná opatření k jejich odstranění. 
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 9/Z1/2022 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 10/Z1/2022:
ZO bere na vědomí:
 1. Smlouvu na vyprojektování přípojek a inženýring při vyřizování podkladů pro stavební povolení na mateřskou školu Lesní Hluboké mezi paní J. Zatloukalovou, IČ 00795071 a obcí na částku 30 540.-Kč bez DPH.
 2. Smlouvu mezi obcí a divizí RPA Brno, firmu Deregio Tender s.r.o., IČ 02122855 na zpracování podkladů a organizaci výběrového řízení za částku 52 000.-Kč + DPH a managementu realizace stavby za částku 50 000.-Kč+DPH ve vztahu k dotačnímu orgánu IROP pro projekt „Mateřská škola Lesní Hluboké“ . Celková částka za služby se bude odvíjet od skutečných kroků plnění v souladu se smlouvou.
 3. Elektronickou formu výběrového řízení a výběr dodavatele stavby dle objektivních kritérií, ke kterým se řadí zejména cena dodavatele stavby na realizaci projektu Mateřská škola Lesní Hluboké.
 4. Vytvoření výběrové komise pro výběr dodavatele stavby mateřské školy obce z členů ZO, příp. z dalších odborníků na danou problematiku a uzavření smlouvy s vítěznou firmou vzešlou z výběrového řízení.
ZO schvaluje:
 1. Konkurzní řízení na výběr ředitele/ředitelku mateřské školy obce a členy výběrového řízení  v tomto složení:
 • za obec: předseda komise Ing. Vladimíra Ryšánka, starosta obce a František Blecha, člena ZO
 • v souladu s legislativou pak delegované členy komise KÚ JmK a ČŠI: Mgr. Bc. Růženu Jonášovou, JUDr. Mgr. Miroslavu Muselíkovou, Bc. Marcelu Havlíčkovou, Bc. Magdu Kuchařovou.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 10/Z1/2022 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 12/Z1/2022:
ZO bere na vědomí plátcovství DPH obce a s tím související nárust příslušných cen a poplatků.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 12/Z1/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 12/Z1/2022:
ZO nesouhlasí s vypsáním samostatného záměru pronájmu hospody z důvodu řešení závad, které by měly být dokončeny do podzimu 2022. Záměr bude vypsán současně se záměrem na pronájem areálu Azuro.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 12/Z1/2022 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 13/Z1/2022:
ZO bere na vědomí výpověď smlouvy o pronájmu areálu Azuro současnými provozovateli.
ZO schvaluje vypsání záměru na areál Azuro pro rok 2022.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 14/Z1/2022 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 14/Z1/2022
ZO schvaluje dohodu o narovnání osazení dětského hřiště herními prvky, kdy uznala firma Floraservis s.r.o. nesplnění podmínek smlouvy nedodržením termínu dokončení prací a k tomu  smluvní pokutu 50 000.-Kč ve prospěch obce.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 14/Z1/2022 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 15/Z1/2022:
Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 1/2022 na provoz obchodu smíšeným zbožím v obci Lesní Hluboké pro rok 2022 na částku 140 tis. Kč provozovateli panu Ing. Liboru Ustohalovi, bytem Lesní Hluboké č.p. 54 a podání žádosti o dotaci z Jihomoravského kraje pro rok 2022.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 15/Z1/2022 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 16/Z1/2022:
ZO schvaluje vypsání záměru na směnu části pozemků p. č. 9/1 a 13/1 a narovnání hranic u přiléhající obecní komunikace.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 16/Z1/2022 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 17/Z1/2022:
 1. ZO bere na vědomí dosavadní vyřizování reklamace funkčnosti obecní přípojky u okálů, jejíž nefunkčnost byla hlášena zástupcem obyvatel okálů, přičemž šetřením odbornou firmou bylo prokázáno, že problém je v přípojkách vlastníků okálů přivádějících splašky do kontrolní šachty.
 2. ZO bere na vědomí fakturaci a úhradu udržování funkčnosti provozu ČOV Lesní Hluboké DSO 9 křížů se sídlem v Přibyslavicích, to vše v souladu s uzavřenou smlouvou.
 3. ZO schvaluje dar ve výši 6 607.- Kč vlastníkovi pozemku p. č. 536/10 na čerpadlo k přečerpávání splašků od jeho RD jako kompenzaci za možnost vedení kanalizace přes uvedený pozemek.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 17/Z1/2022 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 18/Z1/2022:
ZO schvaluje:
 1. Postup zajišťování opravy komunikace pod Zámkem, pověřuje starosty dalším dojednáním případné smlouvy, a to pro dojednání ceny s případnou výjimkou ze směrnice o veřejných zakázkách, bod 8 směrnice. Nepodaří-li se, bude komunikace opravena při celkové rekonstrukci komunikací v obci. Nyní je tato část komunikace v dobrém stavu, je sjízdná bez problémů.
 2. Postup řešení reklamace komunikace Nad Rybníčkem I, kde došlo i vlivem průjezdnosti těžké techniky k narušení povrchu komunikace. Zhotovitel kanalizace přesto provede ve spolupráci s obcí opravu narušeného úseku.
 3. Vypsání výběrového řízení na dodavatel díla rekonstrukce komunikace obce po dílčích částech.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 18/Z1/2022 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 19/Z1/2022:
ZO odsouhlasilo předloženou zprávu o činnosti spolku Hlubočanky za rok 2021 a vyjadřuje poděkování za odvedenou práci.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 19/Z1/2022 bylo schváleno.