Výpis z Usnesení ZO  č. 2 / 2022
Hosté schůze:  - viz prezenční listina
Paní S. požádala o možnost pořídit si záznam zasedání ZO. Nikdo nebyl proti.
 
Návrh usnesení č. 3/Z2/2022:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2022 ze dne 23.2.2022, na základě kterého se příjmy snižují o 217.500 Kč, výdaje se zvyšují o 35.100 Kč, snížení financování o 252.600 Kč a rozpočtové opatření č. 2/2022 ze dne 28.2.2022, na základě kterého se výdaje zvyšují o 20.000 Kč, snížení financování o 20.000 Kč,
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 3/Z2/2022 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 4/Z2/2022:
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Lesní Hluboké za rok 2021 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 4/Z2/2022 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 5/Z2/2022:
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Lesní Hluboké za rok 2021.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 5/Z2/2022 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 6/Z2/2022:
ZO schvaluje smlouvu ke zhotovení zjednodušeného projektu pro dodatečné povolení dětského a tenisového hřiště.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 6/Z2/2022 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 7/Z2/2022:
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou Smlouvu č. NM-001030073249/001-ELGA o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 536/1, kde bude realizovat stavbu s názvem „L.Hluboké,sm.NNk,p.č.455/11,Miler“.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 7/Z2/2022 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 8/Z2/2022:
ZO schvaluje po dobu výstavby nové mateřské školy v obci využití náhradního řešení umístěním dětí do prostor multifunkčního domu ve vlastnictví obce s č.p. 34.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 8/Z2/2022 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 9/Z2/2022:
ZO bere na vědomí informaci starosty o výsledku hlasování komise pro výběr ředitelky mateřské školy v obci  se závěrem „vhodný uchazeč“ na místo ředitelky školy, kterou se stala paní Alexandra Boudová. Rozhodující slovo má starosta, který může, ale nemusí tuto kandidátku schválit a jmenovat na uvedený post. V případě nerozhodnutí o vítězi výběru bude konkurz opakován.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 9/Z2/2022 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 10/Z2/2022:
ZO bere na vědomí vyhlášení výběrového řízení na dodávku stavby Mateřská škola Lesní Hluboké.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 10/Z2/2022 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 11/Z2/2022:
ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí služeb při užívání knihovního systému Tritius, výše poplatku 1815 Kč/rok.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 11/Z2/2022 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 12/Z2/2022:
ZO schvaluje začlenění projektu Mateřská škola Lesní Hluboké do strategického rámce MAP Rosice II.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 12/Z2/2022 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 13/Z2/2022:
ZO schvaluje smlouvu na odprodej části obecního pozemku p.č. 484/33.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 13/Z2/2022 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 14/Z2/2022:
ZO schvaluje záměr opravy křížů v obci.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 14/Z2/2022 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 15/Z2/2022:
ZO schvaluje pojištění budovy a technologie ČOV a ČS se stávající pojišťovnou obce HVP a.s. a s tím související navýšení poplatku za pojištění.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 15/Z2/2022 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 16/Z2/2022:
ZO schvaluje:
  • nový záměr na pronájem sportovně-relaxačního areálu Azuro bez zahrnutí pronájmu hospody
  • vyčištění vodní nádrže a její přípravy na letní sezónu v režii obce
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 16/Z2/2022 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 17/Z2/2022:
ZO bere na vědomí informaci o probíhajícím dohodování narovnání hranic pozemků mezi parcelami p.č. 9/1 a 13/1  a cestou obce p.č. 536/2.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 17/Z2/2022 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 18/Z2/2022:
ZO bere na vědomí návrh firmy CETIN o provedení zasíťování lokality Nad Rybníčkem I+II a okolních lokalit kolem vedení kabelu v součinnosti s firmou, která bude provádět rekonstrukci místních komunikací v daných lokalitách.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 18/Z2/2022 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 19/Z2/2022:
ZO schvaluje příspěvek obce na postižené občany válkou na Ukrajině ve výši 20000.-Kč, který byl odeslán na účet Červeného kříže.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 19/Z2/2022 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 20/Z2/2022:
ZO schvaluje rekonstrukci místní komunikace Nad Rybníčkem I+II vč. komunikace p.č. 546/1, při dohodě s firmou pak i komunikaci Na Bráně a pod Zámkem.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 20/Z2/2022 bylo schváleno.