Výpis z Usnesení ZO  č. 3 / 2022
Hosté schůze:  - viz prezenční listina
 
Návrh usnesení č. 3/Z3/2022:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2022 ze dne 22.3.2022, na základě kterého se příjmy zvyšují o 121.300 Kč, výdaje se zvyšují o 217.500 Kč, snížení financování o 96.200 Kč.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 3/Z3/2022 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 4/Z3/2022:
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o provedené kontrole finančního výboru č. 1/2022 obce Lesní Hluboké. Nebyly zjištěny nedostatky.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 4/Z3/2022 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 5/Z3/2022:
ZO schvaluje mimořádné doplnění výbavy JSDH obce  - motorová pila + 2ks vysílačky, to vše v předpokládané ceně 44 tis. Kč.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 5/Z3/2022 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 6/Z3/2022:
ZO schvaluje uzavření předložené smlouvy na pronájem areálu Azuro s firmou Lunch servis s.r.o., IČ 14429535.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 6/Z3/2022 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 7/Z3/2022:
ZO schvaluje:
  1. Výpůjční smlouvu na prostory multifunkčního domu pro provoz mateřské školy Lesní Hluboké do doby dokončení stavby nové mateřské školy.
  2. Vybavení náhradních prostor a školky potřebným zařízením k zajištění řádného provozu mateřské školy s výdejnou stravy v souladu se zřizovací listinou školy a příslušnou legislativou.
  3. Alternativní zpracování vytápění mateřské školy tepelným čerpadlem a jeho zapracování do stávajícího projektu, případné následné projednání a realizace této alternativy v rámci realizace stavby.
  4. Komisi z členů ZO, příp. i dalších odborníků v dané oblasti, pro hodnocení a výběr dodavatele stavby mateřské školy Lesní Hluboké v rámci výběrového řízení.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 7/Z3/2022 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 8/Z3/2022:
ZO schvaluje:
  1. Realizaci opravy nezátěžových komunikací obce v lokalitách Pod Zámkem (p.č. 536/1), Na Bráně (p.č.550/11 a 536/2), příjezd k RD č.p. 11 (536/2) a u hřiště (p.č. 514/16 a navazující část na krajskou komunikaci) v ceně cca 1 750 000.-Kč bez DPH. K tomu ZO schvaluje výjimku ze směrnice obce dle čl. V pro výběr osloveného uchazeče o zakázku, jehož nabídka musí být akceptovatelná a v místě obvyklá. Dojde-li ke shodě na smlouvě a nebude-li výhodnější nabídka (po poptávce), práce provede firma Grande Solution s.r.o., IČ 01767526.
  2. V případě dohody spolupráci na výběrovém řízení výběru dodavatele rekonstrukce komunikací Nad Rybníčkem I+II s organizací SMS (Svaz místních samospráv) dle podmínek této organizace.
  3. Návrh a uzavření smlouvy s vítězem výběrového řízení na místní komunikace Nad Rybníčkem I + II v souladu s projektem zhotoveným firmou APC Silnice s.r.o. Brno.
  4. Komisi z členů ZO a příp. dalších odborných pracovníků pro danou oblast k příp. otevírání obálek, posouzení výsledků výběrového řízení a výběru dodavatele stavby rekonstrukce místních komunikací Nad Rybníčkem I+II, podle potřeby i na další výběrová řízení dodavatele.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 8/Z3/2022 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 9/Z3/2022:
ZO pověřuje starosty zajištěním automobilu  typu Citroen Berlingo, Ranault Kangoo apod. pro potřeby obce ve stáří do 3 let ve výborném stavu, stav km nejlépe do 50tis. km. S uplatněním výjimky dle směrnice obce o veřej. zakázkách, čl. V.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 9/Z3/2022 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 10/Z3/2022:
ZO schvaluje organizaci zájezdu občanů obce na muzikál „9 křížů“ v Městském divadle Brno a úhradu autobusové dopravy obcí k tomuto účelu. Termín – cca říjen 2022.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 10/Z3/2022 bylo schváleno.