Dobrý den, 

rádi bychom vás informovali o aktuálním stavu zásadních projektů obce, k nimž se řadí mj. zejména tyto: "Oprava místních komunikací Lesní Hluboké - etapa 1-2023", "Mateřská škola Lesní Hluboké" a "Rychlý internet v lokalitě NAd Rybníčkem I +II".

Dotace JmK 2023 MK Publicita

Aktualizace:

Stav k 18.12.2023

1. MÍSTNÍ KOMUNIKACE NR I+ II

- stavba byla protokolárně předána k 23.11.2023, vady, které nevbrání užívání komunikace, a dokončení nájezdů k nemovitostem vlastníků budou po dohodě s vlastníky dokončeny nejpozeději do 30.4.2024
 
- poslední vrchní vrstva asfaltu byla položena, za příznivějšího počasí se budou realizovat drobnější dodělávky a připravovat podklady pro závěrečné předání stavby k užívání
- vznikl problém s napojením vjezdů na komunikaci, kdy jsme projektově počítali s napojením vjezdu vstupu v šíři vstupu/vjezdu na pozemek, tzn. to nejnutnější - důvodem je, že až na jednotky případů není žádný z vjezdů řádně povolen a proveden dle vyhl. o pozemních komunikacích, na každý z takových přístupů je limitován finanční příspěvek obce, nelze hradit větší plochy - řada lidí si to uvědomuje a sami si připojení na stávající komunikaci realizují
- na základě stížnosti dvou občanů obce, z nichž jeden nemá v ulici stavby bydliště, jsme měli ze stav. úřadu na stavbě kontrolu realizace dle projektu - při kontrole bylo konstatováno, že obec neporušila a neporušuje pravidla stanovená ve vyhl. o pozemních komunikacích, stavba je řádně prováděna, naopak bylo konstatováno, že až na výjimky žádný z napojených vjezdů na původní komunikaci nesplňoval požadavky zmíněného zákona, nikdy by taková napojení na komunikaci nemohla být povolena, není ambicí obce přebírat zodpovědnost za způsob napojení vjezdů na svá bedra, toho si musí být všichni vědomi
 
v dotačním procesu jsme na 4. místě pod čarou jako náhradníci, za naší žádostí je asi 500 dalších žadatelů, může se stát, že budeme vyzváni k předložení podkladů pro vyplacení dotace, vyčkejme tedy
- firma Eurovia CS, a.s. pracuje na stavbě v souladu s projektem pod dozorem technického dozoru investora (TDI), zadavatele stavby a autora projektu
- děkujeme všem, kteří  s pochopením přistupují ke stavbě a tolerují některé nevyhnutelné zásahy do obslužnosti těchto komunikací
- Eurovia postupně připravuje odkanalizování komunikace, opravu části staré kanalizace v dolní ulici, štěrkování, vyhledávání a kontrola možných problémových míst, jejich sanace
- všechny zúčastněné strany průběžně řeší problémy, které při takové stavbě vznikají, jsou někdy důsledkem nepředpokládaných zjištění, které nemohly být známy v průběhu vytváření projektu
 
- pro zájemce k nahlédnutí některé dokumenty:
2. RYCHLÝ INTERNET - OPTICKÝ KABEL 
- na naši výzvu firma pokračovala v položení optiky podél připravované lokality k Zámečku
- firma údajně čeká na dokončení komunikací v lokalitě NR I + II, pak bude v připojování RD pokračovat
- platí  příslib dokončení na přelomu února/března

3.  MATEŘSKÁ ŠKOLA

- NOVA INFORMACE - obdrželi jsme na účet obce dotaci z Ministerstva financí ve výši 4 380 000.-Kč, ještě proběhne kontrola, proces by měl být uzavřen  závěrečnou zprávou
- zkolaudováno, mateřská škola otevřena k 1.9.2023
- paní ředitelka ve spolupráci s obcí připravuje doplnění zahrady některými novými prvky, další výsadbou ovocných keřů a stromů
- čekáme na první platbu faktur z dotačního orgánu MF na stavbu mateřské školy 
- cena díla 11 301 725,27 Kč vč. DPH

Ing. Vladimír Ryšánek, starosta 

Stav ke 31.10.2023

1. MÍSTNÍ KOMUNIKACE NR I+ II

v dotačním procesu jsme na 4. místě pod čarou jako náhradníci, za naší žádostí je asi 500 dalších žadatelů, může se stát, že budeme vyzváni k předložení podkladů pro vyplacení dotace, vyčkejme tedy
- firma Eurovia CS, a.s. pracuje na stavbě v souladu s projektem pod dozorem technického dozoru investora (TDI), zadavatele stavby a autora projektu
- děkujeme všem, kteří  s pochopením přistupují ke stavbě a tolerují některé nevyhnutelné zásahy do obslužnosti těchto komunikací
- Eurovia postupně připravuje odkanalizování komunikace, opravu části staré kanalizace v dolní ulici, štěrkování, vyhledávání a kontrola možných problémových míst, jejich sanace
- všechny zúčastněné strany průběžně řeší problémy, které při takové stavbě vznikají, jsou někdy důsledkem nepředpokládaných zjištění, které nemohly být známy v průběhu vytváření projektu
 
- pro zájemce k nahlédnutí některé dokumenty:
2. RYCHLÝ INTERNET - OPTICKÝ KABEL 
- na naši výzvu firma pokračovala v položení optiky podél připravované lokality k Zámečku
- firma údajně čeká na dokončení komunikací v lokalitě NR I + II, pak bude v připojování RD pokračovat
- platí  příslib dokončení na přelomu února/března

3.  MATEŘSKÁ ŠKOLA

- NOVA INFORMACE - obdrželi jsme na účet obce dotaci z Ministerstva financí ve výši 4 380 000.-Kč, ještě proběhne kontrola, proces by měl být uzavřen  závěrečnou zprávou
- zkolaudováno, mateřská škola otevřena k 1.9.2023
- paní ředitelka ve spolupráci s obcí připravuje doplnění zahrady některými novými prvky, další výsadbou ovocných keřů a stromů
- čekáme na první platbu faktur z dotačního orgánu MF na stavbu mateřské školy 
- cena díla 11 301 725,27 Kč vč. DPH

Ing. Vladimír Ryšánek, starosta

 

Stav ke 4.10.2023

1. MÍSTNÍ KOMUNIKACE NR I+ II

- firma Eurovia CS, a.s. pracuje na stavbě v souladu s projektem pod dozorem technického dozoru investora (TDI), zadavatele stavby a autora projektu
- děkujeme všem, kteří  s pochopením přistupují ke stavbě a tolerují některé nevyhnutelné zásahy do obslužnosti těchto komunikací
- Eurovia postupně připravuje odkanalizování komunikace, opravu části staré kanalizace v dolní ulici, štěrkování, vyhledávání a kontrola možných problémových míst, jejich sanace, následovat bude výstavba nízkých obrubníků 5cm nad komunikaci
- všechny zúčastněné strany průběžně řeší problémy, které při takové stavbě vznikají, jsou někdy důsledkem nepředpokládaných zjištění, které nemohly být známy v průběhu vytváření projektu
- čekáme na výsledek dotačního procesu zatím není znám
 
- pro zájemce k nahlédnutí některé dokumenty:
2. RYCHLÝ INTERNET - OPTICKÝ KABEL 
- pokračuje položením optiky podél připravované lokality k Zámečku
- platí  příslib dokončení na přelomu února/března

3.  MATEŘSKÁ ŠKOLA

- zkolaudováno, mateřská škola otevřena k 1.9.2023
- paní ředitelka ve spolupráci s obcí připravuje doplnění zahrady některými novými prvky, další výsadbou ovocných keřů a stromů
- čekáme na první platbu faktur z dotačního orgánu MF na stavbu mateřské školy 
- cena díla 11 301 725,27 Kč vč. DPH

Ing. Vladimír Ryšánek, starosta

 

Stav ke 4.9.2023

1. MATEŘSKÁ ŠKOLA

- zkolaudováno, mateřská škola otevřena k 1.9.2023
- MŠ plní funkci mateřské školy pro 21 dětí s výdejnou stravy pro uvedený počet strávníků
- obdrželi jsme z ministerstva financí dotaci na školku na 4. pokus, "pouze" cca 40%, což považujeme za úspěch 
- cena díla 11 301 725,27 Kč vč. DPH

2. MÍSTNÍ KOMUNIKACE NR I+ II

- ve 3. opakovaném výběrovém řízení zvítězila firma Eurovia CS, a.s. s cenou  8 433 239,63 Kč s DPH
- je podepsána smlouva, práce na vytýčení začaly 4.9.2023, vlastní práce na opravě začnou v týdnu od 11.9.2023
- žádáme o dotaci na tuto akci z  MMR ČR, výsledek dotačního procesu by měl být znám v průběhu října 2023
 
- pro zájemce k nahlédnutí některé dokumenty:

3. RYCHLÝ INTERNET - OPTICKÝ KABEL 

- Cetin byl upozorněn na probíhající práce na opravě komunikací, problémy, které jsme avizovali, údajně řeší s dodavatelem prací
zůstavá tedy stav z předchozího období
- dokončeno uložení pouze v nové lokalitě, nikoliv však připojení do domů
- práce budou pokračovat podél komunikace k Zámečku - přislíbeno dokončení na přelomu února/března (čeká se na uzavření smlouvy o provádění prací na pozemku soukromých vlastníků - mezi firmou Cetin a vlastníky pozemku)
- napojení a zprovoznění do domů by mělo být dle sdělení hotovo do kobnce března (podle počasí a dalších okolností)
 
5.9.2023, starosta VR
 

 

Stav k 11.1.2023

1. MATEŘSKÁ ŠKOLA

- dnešní kontrolní den potvrdil dodržování harmonogramu výstavby - podlahy jsou hotové, v objektu se topí, sádrokartonáři dokončují vnitřní zateplení, pracuje se na realizaci "zimní zahrady" a biopergoly atd.
- termín dokončení se může zdržet kvůli počasí při venkovní konečné úpravě fasády

2. MÍSTNÍ KOMUNIKACE NRI+II

- jak již bylo uvedeno, DPS k realizaci stavby je připravena, po schválení ZO bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby 
- pro zájemce doplňujeme k nahlédnutí některé dokumenty:

3. RYCHLÝ INTERNET - OPTICKÝ KABEL 

- dokončeno uložení pouze v nové lokalitě, nikoliv však připojení do domů
- práce budou pokračovat podél komunikace k Zámečku - přislíbeno dokončení na přelomu února/března (čeká se na uzavření smlouvy o provádění prací na pozemku soukromých vlastníků - mezi firmou Cetin a vlastníky pozemku)
- napojení a zprovoznění do domů by mělo být dle sdělení hotovo do kobnce března (podle počasí a dalších okolností)
11.1.2023, starosta VR
 
 
Stav k 30-11-2022
 
1. MATEŘSKÁ ŠKOLKA
 
- stavba běží podle plánu
- probíhají dokončovací práce
 
stav k 26-09-2022
- stavba běží prozatím dle plánu, žádné závažnější problémy nejsou
- základová deska je připravena, čeká se na panely ke smontování školky, probíhají další práce
 
- základy jsou připraveny k vybetonování základové desky, pravděpodobně v týdnu 12.-20.9., výroba panelů běží
- zhotovitel vyměřil stavbu, práce mohou začít, základová deska by měla být hotova cca do 20.9., pak by firma měla dovézt panely ke smontování celé školky, následovat budou další práce k dokončení stavby a předání do užívání (únor 2023)
- v kulturním sále, náhradních prostorech pro provoz školky, probíhají poslední drobné  návozy materiálu a vybavení, postupná montáž, aby 1.9. mohly děti nastoupit do školky 
- děkujeme všem zaměstnankyním mateřské školy, zejména pak paní ředitelce s manželem, za odvedenou práci

2. MÍSTNÍ KOMUNIKACE NRI, II + RYCHLÝ INTERNET

Místní komunikace NRI+II

- Cetin stále neukončil pokládání optického kabelu, překopy byly provedeny nekvalitně, některé položené úseky musí být znovu otevřeny a provedeny zniovu dle projektu - informace ze včerejška - práce budou pokračovat ještě v prosinci letošního roku

- do rozpočtu byla zařazena položka na opravu komunikací NR I+II, předpokládáme schválení na schůzi ZO, na akci nemůžeme čerpat dotaci z důvodu běžící 3 leté záruky stavby kanalizace (to ovšem nezanmená, kdybychom žádali, že ji na 100% obdržíme, to jen na okraj)

- bude pak vypsáno nové výběrové řízení na zhotovitele stavby, předpokl. investice 9 mil. Kč

stav k 26-09-2022: 

 - v souvislosti s aktuálním děním na stavbě došlo k dnešnímu dni, tedy k 26.9., prozatím k následujícím návrhům:

  • CETIN zahájil práce na pokládání páteřního optického kabelu a realizaci přípojek k jednotlivým rodinným domům
  • dle vyjádření firmy a postupu prací, které můžete vidět na místě samém, je jasné, že práce budou trvat déle než firma CETIN očekávala (k překotnému vývoji došlo v jejich jednání, kdy 17.9. oznámili, že nebudou tyto práce realizovat, proto jsme museli urychleně přes minulý víkend jednat a pokusit se toto rozhodnutí zvrátit, což se nám podařilo a práce byly zahájeny); Pozn.: CETIN měl původně dle dohody práce provést mnohem dříve, měly být hotovy do 06/2022, což bohužel ani po urgencích nesplnili)
  • na to jsme ale museli reagovat my jako obec, TDI, firma zastřešující smluvně zakázku z pohledu zákona o veřejných zakázkách (ZVZ) a zejména zhotovitel; výsledky jednání jsou popsány zhruba dále, jednání ještě probíhají, nejsou k dnešnímu dni tedy ještě uzavřena
  • takže vzhledem k uvedenému výše zhotovitel oprav komunikace sdělil, že musí počkat na ukončení práce firmou CETIN, nelze v lokalitě společně působit, což ale způsobuje, že objektivně viděno, nebude schopen zajistit, aby stavba byla dokončena řádně v termínu a to s sebou nese řadu faktorů:  odporuje to podmínkám uzavřené smlouvy (dokončení do 10ti týdnů od předání staveniště), podmínkám výběrového řízení a zákonu o veřejných zakázkách (ZVZ);
  • k tomu, dle nových podmínek provozovatelů sítí v lokalitě, a to zejména CETINu, bylo nutné zapracovat  do DPS - zásadními jsou složení části povrchu komunikace (pojezdová dlažba), oprava dešťové kanalizace "Za Humny", s tím související úprava trasy komunikace, která je nepoužitelná v tomto stavu (k požadavku Cetinu na uložení optiky pozn. - současný optický kabel je cca 25 let po řádné kolaudaci v komunikaci, což dnes údajně vadí - přeložit nelze, není kam a navíc je finančně neúměrně náročné)
  • z výše uvedených důvodů, respektováním všech nových požadavků, aktuálnímu postupu prací na "rychlém internetu", bychom nebyli schopni dodržet ZVZ - vysoutěžená cena vs. vícepráce+méněpráce (překročení povolených limitů) a objektivní nedodržení podmínek v uzavřené smlouvě se zhotovitelem
  • po projednání výše uvedeného s organizátorem výběrového řízení (s ohledem na ZVZ), při zahrnutí argumentů zhotovitele stavby, jsme i po doporučeních navrhli zrušení výběrového řízení a vypsání nového výběrového řízení; termín vypsání nového výběrového řízení předpokládáme tak, aby práce mohly začít na jaře 2023
  • nyní řešíme podrobnosti pro možné dopady tohoto vývoje s ohledem na dodržení ZVZ
  • v dané chvíli ještě jako starosta  musím doplnit, že nemohu souhlasit  v daných souvislostech se zahájením prací na opravě komunikací a považuji pro obec i všechny občany v dané lokalitě za rozumnější realizovat postup, ke kterému jsem nyní dospěli

stav k 09-09-2022:

- organizace CETIN, EON, RWE si stanovily nové podnmínky pro "překrytí" sítí - nelze udělat asfalt v celé uvažované šíři komunikace, je nutné změnit skladbu, stejně tak po zaměření kanalizace a jejím vyhodnocení k využití odvodu vody je nutné zrekonstruovat i část kanalizace ve straré zástavbě a k tomu bylo nutné tedy udělat změny v DPS, které jsou dokončeny v nepřipomínkované verzi k 9.9., změnila se i cena, kterou bude nutné zpracovat s ohledem na ZVZ - tlačí nás čas z důvodu nutné rozumné teploty k položení asfaltů
- u rychlého internetu má údajně finanční problém zhotovitel CETIN, řešíme, jedná se o informaci z 9.9.
- smlouva s firmou Eurovia CS, která zvítězila ve výběrovém řízení, je podepsána
- komunikace částečně v lokalitě Nad Ryb. II částečně překrývá vedení optického kabelu, zejména v 1.polovině úseku, CETIN požaduje, aby nikde nazasahovala  komunikace nad kabel (od přeložky kabelu ustoupili po jednáních) - k tomu si tedy CETIN vymínil změnu realizace, kdy asfaltová komunikace bude zúžena, podél ní bude vybudována pojezdová část komunikace z dlažby, bude využívána jak k výhybce aut, tak jako pochozí chodník
- byl dojednán TDI a projektant zpracování DPS (v minimaliz. verzi), stavba by měla být zahájena 1.9., přičemž jistopu komplikací bude koordinace další firmy v úseku, a to právě CETINu, který zde bude "narychlo" budovat překopy pro rychlý internet, stejně jako na dolní ulici, starosta bude zajišťovat dodavatele zemních prací, podaří-li se, protože jsme v časové tísni s počasím

3. Místní komunikace ménězátěžové - dokončeno

stav k 26-09-2022

- asfaltování na zmíněných komunikacích níže bylo ukončeno, stavba byla dokončena, předána k užívání, celková cena za provedení prací činí po započtení méněprací a víceprací 1 758 350.-Kč bez DPH
- jedná se o ménězátěžovou účelovou komunikaci pro obsluhu rodinných domů "Pod Zámkem", lze ji tedy využívat vozidly do hmotnosti 3,5t
- dílčí úseky komunikací budou postupně osazeny značkami pro zamezení vjezdu těžké techniky
- chválíme prováděcí firmu za odvedenou práci a přístup ke všem jednáním

 

Stav k 31-08-2022: 

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Proběhla  2 výběrová řízení, na komuniace zpracovala projekt firma APC Silnice s.r.o., obdrželi jsme kladné vyjádření odboru dopravy při MěÚ Rosice po ohlášení stavby. Podrobné informace jsou na profilu zadavatele.

1. Oprava místních komunikací Nad Rybníčkem I+II - Etapa 1

Jedná se o komunikace v lokalitě Nad Rybníčkem I a II, kdy ZO přistoupilo na realizaci před vypršením záruční lhůty zhotovitele stavby "Kanalizace a ČOV Lesní Hluboké", kdy vyhovělo nespokojeným občanům této lokality se stavem komunikací po kanalizaci (žádost těchto občanů je k nahlédnutí na našem úřadě). Je třeba uvést, že obec nemůže na tuto akci čerpat dotace z důvodu neuplynutí 3 leté doby záruky držené zhotovitelem kanalizace.
Ve výběrovém řízení zvítězila ze 3 nabídek uchazečů o zakázku firma Eurovia CS, a.s., s nabídkovou cenou 5 821 063,35 Kč bez DPH
Nyní běží povinná klidová 2 týdenní doba pro možné odvolání účastníků výběrového řízení, pak bude vítěz výběrového řízení vyzván k podpisu smlouvy. první jednání již proběhla na místě samém, zpřesnění proběhne v týdnu od 15.8.2022.
Realizace by měla proběhnout v bezproblémovém případě cca do 10ti týdnů od zahájení stavby.
Aktuálně byly provedeny přípravné práce zatrubněním příkopu, které jednak zabrání "ujíždění" komunikace do příkopu, dále tím dojde k naplnění ujednání zastupitelstva zhruba před rokem a požadavku stavebního úřadu, aby nebyl příkop pouze zavezen, všichni stavbníci RD proto zatrubnili svoje nájezdy na pozemky či k domům. Na soukromých pozemcích si tyto záležitosti hradí většinově vlastníci pozemků, obec bude přispívat částečně, i jí se týkají uvedené problémy s komunikací.
Součástí oprav komunikace bude i její odvodnění v rámci možností, které daný terén umožňuje.
Při prvním jednání zhotovitel (pokud nedopadne ještě jinak) podotkl, že bude třeba některé svépomocné stavby zasahující do komunikace rozebrat, aby komunikace mohla být řádně opravena. 
Pozn: Současně s touto stavbou by, po dohodě firmy CETIN se zhotovitelem stavby, měly začít i přípravné práce k realizaci rychlého internetu v těchto lokalitách - je věcí jednání těchto firem.

2. Oprava dílčích úseků místních komunikací

Jedná se o komunikace k teré jsou označovány jako "ménězátěžové", jiným, ale postačujícím způsobem provedení tak obec ušetří cca 30% financí, které by musela vynaložit při opravě způsobem ad 1 výše. Tato dílčí oprava je přípravou pro finální dokončení oprav komunikací v obci i ve staré zástavbě. 
Je třeba uvést, že zejména komunikace pod Zámkem byla problematická, zdlouhavá, několik firem odmítlo nabídku realizace z důvodu našeho požadavku na záruku 36 měsíců.
V souladu s usnesením ZO byl k realizaci vybrána z nabídek firma Grande solution s.r.o. s nabídkovou cenou 1 620 103.-Kč bez DPH, což byla opět nejnižší nabídková cena. Fakturace proběhne podle skutečně provedných prací.
Realizace bude probíhat na těchto úsecích: pod Zámkem k čerpací stanici, k hřišti, k trafostanici za otočkou autobusů a k RD č.p. 12 (Jelínkovi-Novotní), součástí budou i velmi krátké navazující napojení na stávající komunikace. Termín dokončení srpen 2022.

MATEŘSKÁ ŠKOLKA

Ve výběrovém řízení zvítězila firma MSU s.r.o. Brno s nejnižší nabídkovou cenou 9 197 024 Kč bez DPH. 
Bylo předáno staveniště, v 2. půli srpna firma zahájí realizaci výstavbou základové desky a přípojek, na ni pak v půli září bude stavět hrubou stavbu a pokračovat následnými pracemi na dokončení celé stavby, hotovo by mělo být v únoru 2023.
Obec má zajištěno finacování, v současné době probíhají jednání o dotacích EU.

Ing. Vladimír Ryšánek, starosta