SCHŮZE ZRUŠENA !!!

I N F O R M A C E

o konání zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké.

Obecní úřad Lesní Hluboké v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké, svolaného starostou obce Ing. Vladimírem Ryšánkem.

Místo konání: Obec Lesní Hluboké – zasedací místnost obecního úřadu, č.p. 46
Termín konání: 22.9.2022 v 18.30 hod

Program:
1. Zahájení, prezence
2. Určení zapisovatele, ověřovatelů
3. Schválení programu schůze
4. Došlá pošta
5. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze
6. Obecní komunikace
7. Mateřská škola
8. Cetin - rychlý internet
9. Závěr

Ing. Vladimír Ryšánek, starosta obce

Vyvěšeno dne: 15. 9. 2022
Sňato dne: 22. 9. 2022