Výpis z Usnesení ZO  č. 5 / 2022

Hosté schůze:  - viz prezenční listina

Návrh usnesení č. 3/Z5/2022:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2022 ze dne 17.6.2022, na základě kterého se příjmy zvyšují o 3000 Kč, výdaje se zvyšují o 121.900 Kč, snížení financování o 118.900 Kč.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 3/Z5/2022 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 4/Z5/2022:
ZO bere na vědomí závěrečný účet DSO Devět křížů za rok 2021.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 4/Z5/2022 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 5/Z5/2022:
ZO bere na vědomí účetní závěrku DSO Devět křížů r. 2021.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 5/Z5/2022 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 6/Z5/2022:
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o provedené kontrole kontrolního výboru č. 1/2022 obce Lesní Hluboké. Nebyly zjištěny nedostatky.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 6/Z5/2022 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 7/Z5/2022:
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o provedené kontrole finančního výboru č. 2/2022 obce Lesní Hluboké. Nebyly zjištěny nedostatky.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 7/Z5/2022 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 8/Z5/2022:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o spolupráci, uzavřenou se společností Tradice Slovácka, o.p.s., v souvislosti s centralizovaným zadáním veřejné zakázky s názvem "Společný nákup silové elektřiny a zemního plynu pro rok 2023".
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 8/Z5/2022 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 9/Z5/2022:
ZO schvaluje požadavek velitele JSDH Lesní Hluboké o navýšení počtu členů zásahové jednotky na celkový počet 12 členů a přeobjednání novějších vysílaček, typ HP705 pro potřeby JSDH .
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 9/Z5/2022 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 10/Z5/2022:
ZO schvaluje:
 1. dohodu o provedení práce pro ředitelku MŠ Lesní Hluboké na částku dle platového výměru ředitelky za měsíc srpen
 2. pracovní smlouvu s ředitelkou mateřské školy od 1.9.2022 na částku dle platového výměru
 3. návrh starosty na úhradu ostatních nákladů nad rámec povinností ředitelky MŠ v pracovní smlouvě za organizaci a realizaci přípravných prací k zajištění provozu školy za období duben-červenec 2022, částka nepřesáhne 25 tis. Kč
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 10/Z5/2022 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 11/Z5/2022:
 1. ZO bere na vědomí výsledek VŘ  na opravy místních komunikací Nad Rybníčkem I+II, kdy se vítěznou firmou stala firma Eurovia CS, a.s., IČ 45274924, U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha, se kterou bude podepsána již schválená smlouva
 2. ZO schvaluje ke zhotovení oprav místních komunikací Nad Rybníčkem I+II, při uplatnění výjimky ve směrnici obce pro zakázky malého rozsahu (odst. 6 a 8),  výběr dodavatelů přidružených prací přímým oslovením dodavatele:
  • smlouvu s TDI na stavbu oprav místních komunikací Nad Rybníčkem I+II na částku 59 000.-Kč bez DPH pro firmu AP Investing, s.r.o., IČ 60712121, Palackého tř. 12, 612 00 Brno, tímto ujednáním se ruší předchozí návrh ceny za práci TDI
  • smlouvu na zhotovení DPS s firmou APC Silnice s.r.o., IČ 60705981, která zpracovávala projekt uvedené stavby, a to na částku nepřesahující 70 000.-Kč bez DPH, částka bude zpřesněna po jednáních s prováděcí firmou a dotčenými vlastníky
  • zaměření stavby pro zpracování DPS (částka nepřevýší 15 tis. Kč)
  • změnu ve schválené smlouvě na organizaci VŘ firmou SMS-služby s.r.o. - navýšení ceny o částku 1000.-Kč z důvodu chybného nezapočtení práce na úpravě stavební dokumentace dle regulí zákona o VZ, tato částka byla promítnuta do smlouvy, mimo smlouvu pak i povinný poplatek ve výši 280.-Kč bez DPH za zveřejnění ve VVZ
 1. ZO schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě na dílo „Opravu dílčích úseků místních komunikací v obci Lesní Hluboké“ po zohlednění méněprací a víceprací na částku 1 758 350.-Kč bez DPH.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 11/Z5/2022 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 12/Z5/2022:
ZO schvaluje smlouvy k úhradě neuznatelných přípojek obci u pozemků, kde není MěÚ Rosice vydáno stavební povolení na stavbu rodinného nebo rekreačního domu a nebude ani v termínu do 20.9.2022 obci doloženo potvrzení o zažádání stavebníkem o stavební povolení na uvedenou stavbu. Toto ujednání nemá žádnou návaznost na nově budované přípojky po 20.9.2022, které si hradí každý žadatel individuálně.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 12/Z5/2022 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 13/Z5/2022:
Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké po projednání a v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje systém spolufinancování sociálních služeb pro správní obvod ORP Rosice, který se zakládá na aktuálně platných Pravidlech financování sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro léta 2023-2024.
Příslib spolufinancování pro rok 2023 se týká těchto poskytovatelů sociálních služeb:
Poskytovatel služby: DOTYK II, o.p.s., druh služby: raná péče, identifikátor služby: 9306099, úvazek přímé péče: 0,06.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 13/Z5/2022 bylo schváleno.