Hosté schůze:  - viz prezenční listina

Návrh usnesení č. 1/Z6/2022:
Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké určuje ověřovateli zápisu pana Františka Blechy a pana Josefa Hotárka, zapisovatelem starosty pana Ing. Vladimíra Ryšánka.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 1/Z6/2022 bylo schváleno
 
Návrh usnesení č. 2/Z6/2022:
Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké doplnilo program schůze o bod s dary pro zastupitele za práce nad rámec svých povinností a sportovnímu oddílu ve Velké Bíteši a schvaluje následující doplněný program zasedání:
 1. Zahájení, prezence
 2. Určení zapisovatele, ověřovatelů
 3. Schválení programu schůze
 4. Došlá pošta
 5. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze
 6. Rozpočtové opatření č. 6,7/2022
 7. Nájem SA
 8. Mateřská škola – rozpočet, střednědobý výhled, měsíční příspěvek
 9. Směnná smlouva
 10. Obecní komunikace
 11. Zatrubnění příkopu Nad Rybníčkem II
 12. Cetin, rychlý internet
 13. Finanční dar zastupitelům obce a sportovnímu klubu Velká Bíteš
 14. Návrhy a připomínky členů zastupitelstva, diskuze
 15. Závěr
Byl doplněn bod 6 o rozpočtové opatření č. 7/2022.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 2/Z6/2022 bylo schváleno
 
Návrh usnesení č. 3/Z6/2022:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2022 ze dne 29.8.2022, na základě kterého se příjmy zvyšují o 2.175.200 Kč, výdaje se snižují o 24.100 Kč, zvýšení financování o 2.199.300 Kč a rozpočtové opatření č. 7/2022 ze dne 6.9.2022, na základě kterého se výdaje zvyšují o 160.100 Kč, snížení financování o 160.100 Kč.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 3/Z6/2022 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 4/Z6/2022:
ZO schvaluje ke 14.9.2022 vypořádání nákladů na provoz areálu Azuro s provozovatelem, firmou Lunch servis s.r.o., takto:
 1. ZO uhradí provozovateli areálu faktury za provedení oprav a úprav areálu ve výši 69 242.-Kč.
 2. ZO v souladu s uzavřenou smlouvou promíjí provozovateli nájem ve výši 20 000.-Kč  bez DPH.
 3. Provozovatel areálu uhradí skutečně spotřebované energie na provoz.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 4/Z6/2022 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 5/Z6/2022:
Zastupitelstvo obce schvaluje Mateřské škole Lesní Hluboké, příspěvkové organizaci obce:
 1. Vyrovnaný rozpočet na období září – prosinec r. 2022 takto:            náklady: 331.000 Kč  výnosy: 331.000 Kč
 1. Měsíční příspěvek obce na období září – prosinec r. 2022 ve výši 75.750 Kč.
 2. Střednědobý výhled Mateřské školy Lesní Hluboké na dvouleté období 2023-2024. Tento střednědobý výhled zahrnuje souhrnné základní údaje o nákladech a výnosech mateřské školy, o dlouhodobých závazcích, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.
Pro rok 2023 činí celkové výnosy 2.190.000 Kč, celkové náklady 2.190.000 Kč, pro rok 2024 činí celkové výnosy 2.410.000 Kč, celkové náklady 2.410.000 Kč.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 5/Z6/2022 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 6/Z6/2022:
ZO schvaluje s využitím směrnice obce k veřejným zakázkám malého rozsahu, bod 8:
 1. Příkazní smlouvu s firmou AP-Investing s.r.o., IČ 60712121, na činnost BOZP na stavbě MŠ takto:
 • Zpracování plánu BOZP – 10 000.-Kč bez DPH
 • Zajištění výklonu BOZP v průběhu výstavby – měsíční paušál 7 500.- Kč bez DPH
 1. K získání dotace na projekt výstavby MŠ Lesní Hluboké smlouvu s firmou SMS-služby s.r.o., IČ 06784771, na zpracování žádosti o dotaci vč. zajištění souvisejících činností s realizací stavby a požadavky dotačního orgánu. Jedná se o následující rozsah prací:
2.1    zpracování žádosti o dotaci: 25 000 Kč bez DPH + 0,5 % z výše přislíbené dotace v případě schválení žádosti poskytovatelem dotace - cena zahrnuje sepsání a elektronické odeslání žádosti o dotaci v systému ISKP+, kompletaci a kontrolu povinných příloh včetně sepsání studie proveditelnosti, která je povinnou přílohou žádosti o dotaci,
2.2    řízení projektu v době realizace: v rozsahu celkem 40 000 Kč bez DPH - cena zahrnuje navazující řízení dotačního projektu ve fázi realizace, tj. komunikaci s poskytovatelem dotace, přípravu podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, přípravu Žádosti o platbu a Zprávy o realizaci / Závěrečné vyhodnocení akce,
2.3    řízení projektu v době udržitelnosti: 4 000 Kč bez DPH / zpráva o udržitelnosti.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 6/Z6/2022 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 7/Z6/2022:
 1. ZO stanovuje reálnou hodnotu pozemku p. č. 536/26 (nově vzniklého oddělením z pozemku p. č. 536/2) o výměře 19m2 na 74 100.-Kč a pozemku p. č. 536/25 (nově vzniklého oddělením z pozemku p. č. 536/2) o výměře 26m2 na 101 400.-Kč.
 2. ZO schvaluje předloženou směnnou smlouvu, kterou se narovnává skutečný stav využívání pozemků obce a vlastníků pozemků p. č. 9/1 a 13/1.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 7/Z6/2022 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 8/Z6/2022:
ZO schvaluje:
 1. Smlouvu s firmou APC Silnice s.r.o., IČ 60705981, na zpracování dokumentace provedení stavby (DPS) v navrhované částce 101 000.-Kč bez DPH. Původní návrh ceny v 11/Z5/2022 se mění doplněním prací, které byly zapracovány na základě požadavků vzešlých z jednání s vlastníky sítí, dosavadního zhotovitele díla a obce.
 2. Provedení a úhradu zaměření komunikací NR I+II pro DPS ve výši do 20 tis. Kč bez DPH pro doplnění DPS a vytýčení vlastní stavby.
 3. Pověření starosty prováděním případných dalších úkonů souvisejících s řádnou realizací díla „Opravy místních komunikací v lokalitách Nad Rybníčkem I+II - Etapa 1“. Při nenalezení shody se zhotovitelem stavby, při objektivních důvodech nemožnosti plnění smlouvy zhotovitelem, pověřuje starosty zrušením dosavadního výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách (ZVZ) ve spolupráci s organizátorem výběrového řízení, firmou SMS-služby s.r.o., IČ 06784771.
 4. Smlouvu k vypsání a organizaci nového výběrového řízení s firmou SMS-služby s.r.o., IČ 06784771, za cenu do 20 000.-Kč bez DPH, na výběr zhotovitele díla „Opravy místních komunikací v lokalitách Nad Rybníčkem I+II - Etapa 1“ v souladu s DPS.
ZO neschvaluje:
 1. Svévolné provádění úprav na obecních pozemcích jednotlivými občany, které by mohly znesnadnit celkové úpravy v lokalitě. ZO předpokládá vždy komplexní jednotnou úpravu v lokalitě.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 8/Z6/2022 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 9/Z6/2022:
ZO schvaluje finanční spolupodílení obce na zemních pracích na zatrubnění příkopu, který částečně zasahuje do obecní komunikace, předpoklad finanční spoluúčasti obce.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 9/Z6/2022 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 10/Z6/2022:
ZO schvaluje dále uvedené smlouvy s firmou CETIN, IČ: 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 pro realizaci rychlého internetu v nové zástavbě v obci takto:
 1. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti vedení kabelu v pozemcích obce specifikovaných v předmětné smlouvě. Služebnost se sjednává na dobu neurčitou za náhradu ve výši 60 000.-Kč ve prospěch obce.
 2. Smlouvu o spolupráci na vybudování a zprovoznění „Komunikační přípojky“ a za připojení obce k veřejné komunikační síti společnosti CETIN. K naplnění ujednání v uvedené smlouvě uhradí obec firmě CETIN částku 200 000.-Kč bez DPH.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 10/Z6/2022 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 11/Z6/2022:
ZO bere na vědomí:
 1. Dar 5000.-Kč pro každého zastupitele za práce nad rámec svých povinností zastupitele obce.
 2. Dar ve výši 10 000.-Kč pro TJ Velká Bíteš, oddíl kopané, která požádala obec o příspěvek na činnost pro zajišťování provozu a vybavení i pro děti z naší obce, které jsou členy této organizace.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 10/Z6/2022 bylo schváleno.