NÁVRH zadání

změny č.1 územního  plánu OBCE

LESNÍ HLUBOKÉ

 

Schvalující orgán:                  Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké

Pořizovatel:                          Obecní úřad Lesní Hluboké

Datum zpracování:                srpen 2009


A        TEXTOVÁ   ČÁST

a)    požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě dalších širších územních vztahů

b)    požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů

c)    požadavky na rozvoj území obce

d)    požadavky na plošné a prostorové uspořádání území

e)    požadavky na řešení veřejné infrastruktury

f)     požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území

g)    požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace

h)    další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů

i)      požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území

j)      požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby, s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose

k)    požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií

l)      požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem

m)  požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu, či ptačí oblast

n)    případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant

o)    požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jejich odůvodnění, s ohledem na charakter území a problémy k řešení, včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení

B         GRAFICKÁ ČÁST

SCHEMA ÚZEMÍ A SCHEMATICKÝ ZÁKRES LOKALIZACE UVAŽOVANÝCH ZMĚN V ÚZEMÍ

a)      Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně  plánovací dokumentace vydávané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů

Z Politiky územního rozvoje České republiky vydané vládou České republiky usnesením č. 561 ze dne 17.5.2006 nevyplývají pro změnu č.1 ÚPO Lesní Hluboké žádné zvláštní požadavky.

Z ÚP VÚC "Brněnská sídelní regionální aglomerace" vyplývají v dotčeném území požadavky na respektování stávajících struktur technické infrastruktury.

Z širších územních vztahů nevyplývají žádné skutečnosti, které by měly dopad na zpracování změny č.1 ÚPO Lesní Hluboké.

b)    Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů

Územně analytické podklady pro území obce jsou zpracovány.  Pro změnu nevyplývají žádné požadavky.

Podkladem pro vypracování tohoto zadání byl platný územní plán obce Lesní Hluboké, který zpracovala ing.arch.Jana Hurníková v r.1997, schválený zastupitelstvem obce dne 9.11.1998 a  Dokumentace pro územní rozhodnutí - kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké.

c)    Požadavky na rozvoj území

Vzhledem ke kvalitnímu životnímu prostředí a dobré dostupnosti Brna má obec Lesní Hluboké dobré předpoklady dalšího rozvoje. Rozvoj obce je však podmíněn vybudováním technické infrastruktury, především řešení likvidace odpadních vod.

Podle platného územní plánu je navržen systém oddílné kanalizace se svedením odpadních vod na navrhovanou čistírnu odpadních vod situovanou východně od obce. Návrh však není možné realizovat z důvodu soukromého vlastnictví a neochotě majitelů pozemek pro výstavbu uvolnit.

Nové umístění ČOV je vhodnější z hlediska nezasahování do lesního půdního fondu, vzhledem ke snadnějšímu odkanalizování návrhových ploch RD, příznivější ekonomice výstavby i následného provozu i přístupnosti ČOV. S cílem umožnit rozvoj obce a zlepšit životní prostředí bude změnou č.1 ÚPO prověřena změna koncepce kanalizace, včetně situování ČOV na severním okraji obce.

d)    Požadavky na plošné a prostorové uspořádání

Součástí  zadání  změny č. 1 ÚPO Lesní Hluboké jsou dále uvedené a číselným kódem označené dílčí změny, u kterých se požaduje prověřit možnost následujících změn funkčního využití ploch :

Dílčí změna 1.1

Požadovaná změna -  změna koncepce kanalizace:

zrušení návrhové plochy pro čistírnu odpadních vod, situovanou dle platného ÚPO východně od obce na parc.č.46

změna na stávající stav,  trvalý travní porost

Dílčí změna 1.2

Požadovaná změna - změna koncepce kanalizace

změna okrajové části plochy pro rekreaci a sport dle platného ÚPO na plochu technického vybavení - čistírnu odpadních vod,

cca 0,06 ha, nejde o zábor ZPF

Umístění :                         při severním okraji obce, parc.č.510/1 a 89/1

Stávající stav :                  ostatní plocha

Územní plán obce :           plocha pro rekreaci a sport

e)     Požadavky na řešení veřejné infrastruktury

Technické vybavení - likvidace odpadních vod

Současná kanalizace je pouze dešťová, splaškové odpadní vody jsou napojeny na bezodtokové jímky.

Pro likvidaci odpadních vod řešit změnu situování čistírny odpadních vod a tras kanalizačních stok.

rozvoj hodnot území

Ochrana přírody, ochrana a tvorba krajiny

Severní část katastru obce se nachází v přírodním parku Údolí Bílého potoka.

V katastru Lesní Hluboké jsou registrovány významné krajinné prvky.

Dle ustanovení § 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny jsou významnými krajinnými prvky také všechny lesy, vodní toky a rybníky, jezera a údolní nivy. Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením dle § 4 odst.  citovaného zákona.

Řešením změny č. 1 ÚPO Lesní Hluboké nebude dotčen žádný ekologicky významný segment krajiny.

Územní systém ekologické stability:

Platný ÚPO vymezil plochy  pro územní systém ekologické stability. ÚSES do území řešeného změnou č. 1 ÚPO Lesní Hluboké nezasahuje.

Ochrana kulturních hodnot

Registrované prohlášené kulturní památky nebudou změnou č. 1 ÚPO Lesní Hluboké dotčeny.

Řešené území je možné v celém rozsahu považovat za území s archeologickými nálezy podle § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.

Ochrana podzemních vod

Žádné požadavky.

Ochrana ovzduší

Žádné požadavky.

Ochrana proti hluku

Žádné požadavky.

Ochrana zemědělského půdního fondu

Změna č. 1 ÚPO Lesní Hluboké nevyvolá nárůst záborů zemědělského půdního fondu.

V platném ÚPO  Lesní Hluboké je čistírna odpadních vod situovaná na zemědělské půdě (trv.travní porost).

Změna č.1 ÚPO navrhuje přemístění ČOV na nezemědělskou půdu (ostatní plochu).

Změnou č. 1 ÚPO Lesní Hluboké  nedojde k záboru ZPF.

Ochrana pozemků určených k plnění funkce lesa

Změnou č. 1 ÚPO Lesní Hluboké  nedojde k záboru PUPFL .

g)   Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace

Změnou č. 1 ÚPO Lesní Hluboké  bude seznam veřejně prospěšných staveb rozšířen o plochu technické infrastruktury  - čistírna odpadních vod, včetně napojujících se sítí.

Změna č. 1 ÚPO Lesní Hluboké  nebude navrhovat  žádná veřejně prospěšná opatření ani plochy pro asanaci.

h)   Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů

Zájmy obrany státu

Beze změn oproti platnému ÚPO.

Zájmy civilní ochrany

Beze změn oproti platnému ÚPO.

Ochrana ložisek nerostných surovin

V katastrálním území Lesní Hluboké  není vyhodnoceno žádné výhradní ložisko surovin. Není zde stanoveno žádné chráněné ložiskové území.

Poddolovaná území, sesuvná území

V řešeném území se nenachází.

Záplavová území, ochrana před povodněmi

V katastru nebylo vyhlášeno záplavové území.

 

i)   Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území

Návrh situování ČOV podle platného ÚPO je nereálný vzhledem k soukromému

vlastnictví a neochotě majitelů pozemek pro výstavbu uvolnit.

Vzhledem k vyčerpání možností získání pozemku pro výstavbu ČOV se zastupitelstvo

obce rozhodlo pro změnu situování ČOV.

j)  Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose

Změna č.1 ÚPO  Lesní Hluboké nevymezuje nové rozvojové plochy pro bydlení.

k)   Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií

Změna č. 1 ÚPO Lesní Hluboké nebude vymezovat žádné plochy  ani koridory, pro které

by bylo nutné prověřit  změnu jejich využití územní studií.

l) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem

de vymezovat žádné plochy ani koridory, u kterých

by bylo nutné prověření změn jejich využití regulačním plánem.

m) Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast

Nejsou známy žádné požadavky.

n) Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant

Žádné požadavky.

o) Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení

-       Dokumentace ponese název : Návrh změny č. 1 územního plánu obce Lesní Hluboké

-       Změna č. 1 ÚPO Lení Hluboké bude zpracována v souladu se zákonam č. 183 /2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a v souladu s prováděcími vyhláškami k tomuto stavebnímu zákonu.

-       Dokumentace návrhu změny č.1 ÚPO Lesní Hluboké   bude v první fázi pro potřeby společného jednání s dotčenými orgány a sousedními obcemi odevzdána  ve 2 vyhotoveních. Na základě výsledku řízení o vydání změny ÚP budou dotisknuta dvě paré dokumentace nebo budou vyhotovena čtyři paré čistopisu změny č. 1 ÚPO Lesní Hluboké. Digitální data budou odevzdána 1x na CD-ROM.

-       Obsah změny ÚPO :

A. Návrh změny ÚPO

1. Textová a tabulková část změny č. 1 ÚPO Lesní Hluboké

2. Grafická část

2. Hlavní výkres                             1 : 2000

5. Vodní hospodářství                     1 : 2000

B. Odůvodnění změny ÚPO

1. Textová část

2. Grafická část

7. Předpokládaný zábor ZPF            1 : 2000

-     Dokumentace bude  podepsána a opatřena autorizačním razítkem projektanta.

Příloha :  Informativní zákres umístění dílčích změn zadání změny č. 1 ÚPD Lesní Hlubokékanalizace a cov lh.