Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno

Atelier územního plánování a architektury

NÁVRH

změny č.1 územního plánu obce

LESNÍ HLUBOKÉ

 

Brno, listopad 2009                                                            Zpracovala:    Ing.arch.Vlasta Šilhavá

 

 

 

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNY  č. 1    ÚZEMNÍHO

LESNÍ HLUBOKÉ

PLÁNU  OBCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Územní plán vydal správní orgán:

Razítko:

 

 

Zastupitelstvo obce

Lesní Hluboké

Pořizovatel:

Obecní úřad

Lesní Hluboké

 

 

 

Číslo jednací:

 

 

 

 

Datum vydání: 01-12-2009

Podpis:

 

 

 

 

 

 

 

Datum nabytí účinnosti

Jméno a příjmení:

 

 

 

 

změny územního plánu:

 

 

 

 

 

 

 

 


OBSAH DOKUMENTACE


I. Návrh změny č.1 ÚPO Lesní Hluboké

Textová část

Grafická část:

 

2          Hlavní výkres - změna 1.1, 1.2                                                                1:2000

5          Technické vybavení - zásobování vodou a odkanalizování - změna 1.1     1:2000

5-1       Technické vybavení - zásobování vodou a odkanalizování - změna 1.2     1:2000

Veřejně prospěšné stavby

II. Odůvodnění změny č.1 ÚPO Lesní Hluboké

Textová část

Grafická část:

7          Zemědělský půdní fond - změna 1.1, 1.2                                                     1:2000

1          Širší vztahy - změna 1.1, 1.2                                                                     1:10000

TEXTOVÁ ČÁST

Úvodní část......................................................................................................................... 5

Návrh změny č.1 územního plánu obce Lesní Hluboké

1.         Vymezení zastavěného území  .................................................................................  6

2.         Koncepce rozvoje území obce a ochrana hodnot území ...........................................  6

3.         Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a

systému sídelní zeleně.............................................................................................6

4.         Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování  ...................  6

5.         Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek

pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny,

protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů ..........  7

6.        Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití,

s určením převažujícího způsobu využití a podmínek prostorového

uspořádání.........................................................................................................   7

7.       Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření,

staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci,

pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit  ......................................   7

8.      Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření,

pro které lze uplatnit předkupní právo .............................................................    8

9.     Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je uloženo prověření jejich změn

územní studií ....................................................................................................   8

10.   Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je uloženo jejich pořízení

a vydání regulačního plánu .............................................................................     8

11.   Údaje o počtu listů změny územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické

části ...............................................................................................................    8

TEXTOVÁ ČÁST

II. Odůvodnění změny č.1 územního plánu obce Lesní Hluboké................................  9

a)        Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území,

včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem ..................... 10

b)        Údaje o splnění zadání, údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu

(v případě zpracování konceptu) ................................................................      10

c)        Komplexní zdůvodnění přijatého řešení...........................................................      11

d)        Informace o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ..............................      13

e)        Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení

na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa...............  14

ÚVODNÍ ČÁST

Název dokumentace: Návrh změny č.1 územního plánu obce Lesní Hluboké

Schvalující správní orgán:

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké, se sídlem Lesní Hluboké č.46, PSČ 664 83 Domašov, v zastoupení: p.Karel Lupínek, starosta obce Lesní Hluboké

Pořizovatel:

Obecní úřad Lesní Hluboké, se sídlem Lesní Hluboké č.46, PSČ 664 83 Domašov,

který zajistil na základě smlouvy podle odst.1, § 24, zákona č.183/2006 Sb.(stavební zákon) fyzickou osobu - Ing.Blanku Darmovzalovou, bytem Písníky 27, 690 03 Břeclav,

splňující kvalifikační předpoklady pro výkon územně plánovací činnosti.

Projektant:

Ing.arch.Vlasta Šilhavá

autorizovaný architekt

autorizace: ČKA 00 286

Štompil 22, 624 00 Brno

tel: /fax: 541 224 817, mobil: 737 953 897

IČO: 121 76 877

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Hlavní cíle řešení

Změna č.1 ÚPO Lesní Hluboké obsahuje dále uvedené a číselným kódem označené dílčí změny (označení odpovídá popisu lokalit ve výkresové části):

 

Změna 1.1 -  změna koncepce kanalizace:

zrušení návrhové plochy pro čistírnu odpadních vod dle platného ÚPO na stávající stav - trvalý travní porost, navrhovanou změnou dojde k vrácení návrhové plochy 0,06 ha do ZPF.

Lokalita změny 1.1 je umístěna východně od obce na parc.č.46, plocha je mimo zastavěné území obce.

Změna 1.2 - změna koncepce kanalizace

změna okrajové části plochy pro rekreaci a sport dle platného ÚPO o ploše cca 0,09 ha

na plochu technického vybavení - čistírnu odpadních vod a izolační zeleň, nejde o zábor ZPF.

Lokalita změny 1.2 je umístěna při severním okraji obce, parc.č.510/1 a 89/1, plocha je mimo

zastavěné území obce.

TEXTOVÁ ČÁST

NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LESNÍ HLUBOKÉ

1.         Vymezení zastavěného území

Zastavěné území bylo vymezeno ke dni 9.11.1998 a je zakresleno ve všech výkresech územního plánu.  Vymezení zastavěného území se Změnou  č.1 ÚPO nemění.

2.         Koncepce rozvoje území obce a ochrana hodnot území

Vzhledem ke kvalitnímu životnímu prostředí a dobré dostupnosti Brna má obec Lesní Hluboké dobré předpoklady dalšího rozvoje. Rozvoj obce je však podmíněn vybudováním technické infrastruktury, především řešení likvidace odpadních vod.

Podle platného územního plánu je navržen systém oddílné kanalizace se svedením odpadních vod na navrhovanou čistírnu odpadních vod situovanou východně od obce. Návrh však není možné realizovat z důvodu soukromého vlastnictví a neochotě majitelů pozemek pro výstavbu uvolnit.

Zastupitelstvo obce podporuje nové umístění ČOV, které je vhodnější z hlediska nezasahování do lesního půdního fondu, vzhledem ke snadnějšímu odkanalizování návrhových ploch RD, příznivější ekonomice výstavby i následného provozu i přístupnosti ČOV.

S cílem umožnit rozvoj obce a zlepšit životní prostředí je změnou č.1 ÚPO navržena změna koncepce kanalizace, včetně situování ČOV na severním okraji obce.

Koncepce rozvoje území navržená v ÚPO Lesní Hluboké není v rozporu s návrhem Změny č.1 ÚPO Lesní Hluboké.

Ochrana kulturních hodnot území - respektovat podmínky stanovené pro území archeologického zájmu: jedná se o území s archeologickými nálezy. Investor je povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací s předstihem 30 dnů Archeologickému ústavu AV ČR, uzavřít před zahájením vlastních prací smlouvu o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu s institucí oprávněnou k provádění archeologických výzkumů a umožnit provedení archeologického výzkumu.

 

3.         Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch,

ploch přestavby a systému sídelní zeleně

Urbanistická koncepce navržená v ÚPO Lesní Hluboké  není v rozporu s návrhem změny č.1 ÚPO Lesní Hluboké.

 

Plochy technického vybavení

Plocha Z1.1 - návrh zrušení návrhové plochy ČOV dle platného ÚPO, situované při východním okraji obce.

 

Plocha Z1.2 - změna okrajové části plochy pro rekreaci a sport dle platného ÚPO, situované při severním okraji obce na plochu technického vybavení - čistírnu odpadních vod.

 

Izolační zeleň

Po obvodu plochy pro technické vybavení - čistírny odpadních vod bude izolační zeleň, která bude součástí navrhované plochy.

4.         Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování

Celková koncepce veřejné infrastruktury se nemění.

Změna 1.1 navrhuje zrušení ČOV dle ÚPO z r.1998 včetně příjezdné komunikace.

Změna 1.2 navrhuje nové umístění ČOV a soustavu gravitačních stok s kombinací přečerpáním, stoky jsou spojeny v kmenovou stoku svedenou na ČOV situovanou při severním okraji obce.

ČOV bude obsluhována z příjezdné komunikace, která bude vybudována v trase stávající polní cesty.

 

Základní koncepce vedení inženýrských sítí v obci zůstává beze změny.

V obci je vybudovaná dešťová kanalizace a její současný stav nedovoluje napojení splaškových odpadních vod. Je navržen systém oddílné kanalizace s tím, že dešťové vody budou odváděny stávajícími dešťovými stokami.

 

5.         Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek

pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny,

protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů

Koncepce uspořádání krajiny navržená v ÚPO Lesní Hluboké je v návrhu Změny č.1 ÚPO Lesní Hluboké  respektována. Charakter řešeného území bude zachován a respektován při územním rozvoji obce.

 

Územní systém ekologické stability

Součástí platného ÚPO Lesní Hluboké je i řešení územního systému ekologické stability. Jsou vymezeny  skladebné prvky ÚSES - biocentra, biokoridory a interakční prvky.

Navrhovaný územní systém ekologické stability tímto zůstává nedotčen. Lokalita změny č.1 je situována mimo ÚSES.

Prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů

V této oblasti zůstává v platnosti ÚPO Lesní Hluboké.


6.         Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

s určením převažujícího způsobu využití a podmínek prostorového uspořádání

Plocha technického vybavení - čistírna odpadních vod

Lokalita 1.2 - plocha pro čistírnu odpadních vod

Podmínky pro využití plochy

Hlavní využití: čistírna odpadních vod

Přípustné využití: plochy pro dopravu a technickou infrastrukturu související s využitím pro čistírnu odpadních vod, oplocení, izolační zeleň kolem obvodu areálu

Nepřípustné využití: jiné využití než je uvedeno jako hlavní a přípustné

 

7.         Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření,

staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci,

pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Označení veřejně prospěšných staveb je ponecháno podle platného ÚPO Lesní Hluboké z r. 1998.

V důsledku změny č.1 dojde k úpravě a rozšíření veřejně prospěšných staveb uvedených v platné ÚPO Lesní Hluboké.

 

Doprava

změna č.1.1

VIII Příjezdová komunikace k ČOV (parc.č.43/1) - vypuštěna z návrhu ÚPO

 

Technická infrastruktura

změna č.1.2 - změna koncepce kanalizace - situování ČOV severně od obce

XII. Splašková kanalizace včetně ČOV

 

8.         Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření,

pro které lze uplatnit předkupní právo

 

Změna ÚPO č.1  nevymezuje.

 

9.         Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je uloženo prověření jejich změn územní

studií

Změna č.1 nestanovuje žádné plochy a koridory, kde by bylo uloženo jejich prověření územní studií.

 

10.       Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je uloženo jejich pořízení a vydání

regulačního plánu

Změna č.1 nestanovuje žádné plochy a koridory, ve kterých by bylo uloženo pořízení a vydání regulačního plánu.

 

11.                   Údaje o počtu listů změny č.2 územního plánu obce a počtu výkresů k němu připojené grafické části

Návrh změny č.1 ÚPO Lesní Hluboké byl zpracován podle zákona č.183/2006 Sb.,

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v souladu s §13 a přílohou č.7- Obsah změny územního plánu dle vyhlášky č.500/2006 Sb.

 

Seznam příloh:

 

textová část:   Návrh změny č.1 Územního plánu obce Lesní Hluboké..............počet listů ....   8

Grafická část:  Návrh změny č.1 Územního plánu obce Lesní Hluboké.......... ..počet výkresů..3

2          Hlavní výkres - změna 1.1, 1.2                                                                    1:2000

5          Technické vybavení - zásobování vodou a odkanalizování - změna 1.1     1:2000

5-1       Technické vybavení - zásobování vodou a odkanalizování - změna 1.2     1:2000


 

ODŮVODNĚNÍ

změny č.1 územního plánu obce

LESNÍ HLUBOKÉ

Brno, listopad 2009                                                           Zpracovala:     Ing.arch.Vlasta Šilhavá

a)  Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

A. Z širších územních vztahů nevyplývají žádné skutečnosti, které by měly dopad na zpracování Změny č.1 územního plánu obce.

V této oblasti zůstává v platnosti Územní plán obce Lesní Hluboké.

B. Z ÚP VÚC „Brněnská sídelní regionální aglomerace" vyplývají v dotčeném území požadavky na respektování stávajících struktur technické infrastruktury.

C. Z Politiky územního rozvoje České republiky vydané vládou České republiky usnesením č. 561 ze dne 17.5.2006 vyplývá, že územím prochází koridor VRT, dle vyjádření Ministerstva dopravy se drží Havlíčkobrodská varianta, která vede mimo k.ú. Lesní Hluboké.


b)  Údaje o splnění zadání, údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu (v případě zpracování konceptu)

S přihlédnutím na § 47 stavebního zákona (zadání ÚPD) a na přílohu č.6 vyhlášky č.500/2006 Sb. (základní obsah zadání ÚPD) lze konstatovat, že Návrh zadání změny č. 1 ÚPO Lesní Hluboké je zpracován v souladu se stavebním zákonem a vyhláškou v dostačujícím rozsahu.

Návrh zadání změny č. 1 ÚPO Lesní Hluboké byl řádně projednán v souladu s § 20 odst. 2-4 stavebního zákona. Připomínky DOSS k zadání a návrhu řešení byly respektovány.

c)   Komplexní zdůvodnění přijatého řešení  a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení:

Od doby schválení územního plánu obce (dále jen ÚPO) vyvstaly nové požadavky obce a občanů, které vyústily v potřebu vypracování změny č.1 schváleného ÚPO.

Podle platného územní plánu je navržen systém oddílné kanalizace se svedením odpadních vod na navrhovanou čistírnu odpadních vod situovanou východně od obce. Návrh však není možné realizovat z důvodu soukromého vlastnictví a neochotě majitelů pozemek pro výstavbu uvolnit.

S cílem umožnit rozvoj obce a zlepšit životní prostředí je změnou č.1 ÚPO navržena změna koncepce kanalizace, včetně situování ČOV na severním okraji obce.

Koncepce rozvoje území navržená v ÚPO Lesní Hluboké není v rozporu s návrhem Změny č.1 ÚPO Lesní Hluboké.

Změna č.1 ÚPO Lesní Hluboké jsou dále uvedené a číselným kódem označené dílčí změny (označení odpovídá popisu lokalit ve výkresové části):

 

Změna 1.1 -  změna koncepce kanalizace:

zrušení návrhové plochy pro čistírnu odpadních vod dle platného ÚPO na stávající stav - trvalý travní porost, navrhovanou změnou dojde k vrácení návrhové plochy 0,06 ha do ZPF.

Lokalita změny 1.1 je umístěna východně od obce na parc.č.46, plocha je mimo zastavěné území obce.

Změna 1.2 - změna koncepce kanalizace

změna okrajové části plochy pro rekreaci a sport dle platného ÚPO o ploše cca 0,09 ha

na plochu technického vybavení - čistírnu odpadních vod a izolační zeleň, nejde o zábor ZPF.

Lokalita změny 1.2 je umístěna při severním okraji obce, parc.č.510/1 a 89/1, plocha je mimo

zastavěné území obce.

Obytná výstavba

V lokalitách řešených změnou č.1 ÚPO  se navrhují plochy pro bydlení nenavrhují.

V této oblasti zůstává v platnosti ÚPO Lesní Hluboké beze změn.

Občanská vybavenost,

Plochy pro občanskou vybavenost se v lokalitách řešených změnou č.1 ÚPO nenavrhují.

V této oblasti zůstává v platnosti ÚPO Lesní Hluboké beze změn.

Rekreace a sport

Změna 1.2 navrhuje změnu okrajové části plochy pro rekreaci a sport dle platného ÚPO o ploše

na plochu technického vybavení - čistírnu odpadních vod.

Plochy pro výrobu, sklady, podnikání

V lokalitách řešených změnou č.1 ÚPO  se plochy pro výrobu, skladování, podnikání nenavrhují.

V této oblasti zůstává v platnosti ÚPO Lesní Hluboké beze změn.

Izolační zeleň

V lokalitě 1.2 je navržena izolační zeleň a to podél obvodu lokality.

 

Plochy dopravní infrastruktury

Širší dopravní vztahy

Silniční síť procházející obcí nemá vliv na řešení změny č.1 ÚPO Lesní Hluboké.

 

Druhy dopravy, jejich závady a řešení

Řešení závad na silniční síti dle ÚPO Lesní Hluboké neovlivní řešení lokalit Změny č.1.

Změna 1.1 navrhuje zrušení ČOV dle ÚPO z r.1998 včetně příjezdné komunikace.

Plocha 1.2 navrhovaná čistírna odpadních vod situovaná při severním okraji obce, bude obsluhována z příjezdné komunikace, která bude vybudována v trase stávající polní cesty.

Hromadná doprava

Obec obsluhuje autobusová doprava. V této oblasti zůstává v platnosti ÚPO Lesní Hluboké.

 

Parkování

Parkování a odstavování aut, obsluha zařízení a technického vybavení lokality 1.2 bude na pozemku areálu lokality 1.2.

Plochy technické infrastruktury - vodní hospodářství

Zásobování pitnou vodou

V této oblasti zůstává v platnosti ÚPO Lesní Hluboké beze změn.

 

Odvedení a zneškodnění odpadních vod

Základní koncepce vedení inženýrských sítí v obci zůstává beze změny.

V obci je vybudovaná dešťová kanalizace a její současný stav nedovoluje napojení splaškových odpadních vod. Je navržen systém oddílné kanalizace s tím, že dešťové vody budou odváděny stávajícími dešťovými stokami.

 

Změna 1.2 navrhuje nové umístění ČOV a soustavu gravitačních stok s kombinací přečerpáním, stoky jsou spojeny v kmenovou stoku svedenou na ČOV situovanou při severním okraji obce.

 

Obec má zpracovánu dokumentaci pro územní rozhodnutí na Kanalizaci a ČOV v obci Lesní Hluboké z dubna r.2009, zpracovatel Ing.Radek Gregor, Horní 1679, 591 01 Žďár nad Sázavou.

Pro likvidaci odpadních vod z obce je navržena čistírna odpadních vod založena na biologickém principu jako nízkozátěžová aktivace pro 560 EO. Kalové hospodářství zpracovává kal aerobní stabilizací s gravitačním zahuštěním a následným odvozem k likvidaci na jinou ČOV. Celkem bude vybudováno 3352 m nových gravitačních kanalizačních stok a 478 m čerpacích řadů.

Pro vlastní stavbu objektu ČOV a pro přístup obsluhy bude provedena oprava stávající obslužné komunikace, která je napojená na místní komunikaci.

Napojení ČOV na vodovod bude provedeno vybudováním vodovodní přípojky, která bude napojena na stávající vodovodní řad obce.

Napojení objektu ČOV a tří čerpacích šachet na elektrickou energii bude provedeno novými elekro přípojkami ze stávající sítě.

 

Výpočet ekvivalentních obyvatel a množství odpadních vod

Z bytového fondu a občanské vybavenosti odtékají pouze vody charakteru domovních splašků. Jejich množství se stanovuje ve smyslu ČSN 73 6701 čl.10 podle výpočtu potřeby vady, který je převzat ze zpracované dokumentace:

 

Počet trvale bydlících obyvatel         197

Nárůst počtu obyvatel - výhled        120

Počet rekreantů                                    40

Počet obyvatel celkem                       357

Bytový fond

O24 m1 =         357 os.            x 150 l/os. den           =          53550 l/den     =          0,620 l/s

Vybavenost

O24 m1 =         357 os.            x   20 l/os. den           =            7140 l/den     =          0,083 l/s

Obecní úřad

O24 m1 =            2 os. x    45 l/os. den          =                90 l/den     =          0,001 l/s

Kulturní dům

Oprům =         100 os.            x     10 l/os. den         =             1000 l/den    =          0,012 l/s

Obchod

Oprům =             2 os.            x      60 l/os. den        =               120 l/den    =          0,001 l/s

Sportovní areál

návštěvníci

Oprům =          150 os. x     10 l/os. den        =             1500 l/den    =          0,017 l/s

zahrádka

Oprům =          100 os. x      50 l/os. den       =              5000 l/den   =          0,058 l/s

zaměstnanci

Oprům =             2 os.            x     140 l/os. den       =               280 l/den    =          0,003 l/s

výčep.stolice       1      x     1200                   =             1200 l/den    =          0,014 l/s

technologie bazény 1   x    1500                   =              1500 l/den   =          0,017 l/s

Restaurace

zaměstnanci

Oprům =             2 os.            x     200 l/os. den       =               400 l/den    =          0,005 l/s

hosté

Oprům =            58 os. x    100 l/os. den       =             5800 l/den    =          0,067 l/s

výčep.stolice       1      x     1200                   =             1200 l/den    =          0,014 l/s

Areál zámečku

O24 m1 =          20 os.             x  150 l/os. den           =            3000 l/den     =          0,035 l/s

Průmyslová zóna

O24 m1 =          57 os. x    70 l/os. den           =            2100 l/den     =          0,024 l/s

Průměrný denní přítok odpadních vod

Q24m1 =                                                                     83880 l/den                            0,971 l/s

průměrný denní přítok:                                             83.88 m3/den                         0,971 l/s

Počet ekvivalentních obyvatel je dle množství OV:             559 EO           =                     560.0 zaokr.

 

Maximální hodinový průtok

Součet maximální hodinové nerovnosti Kh = 4,0               Kd = 1,5

Oh = (Q24m . kd  . kn +  QB) =                                     20.97 m3/den                         5.83 l/s

Maximální denní přítok

Součinitel denní nerovnosti  Kd = 1,5

Qd = Q24.m . Kd + QB =                                            85.38 m3/den 23.72 l/s

 

Roční množství odpadních vod

Qrok  = 365                                                                  83.88 m3/den                         30616 m3/rok

 

Odtokové poměry, vodní plochy a meliorace

Podél severní hranice katastru obce protékají Přibyslavický potok, který je pravostranným přítokem Bílého potoka. Záplavové území není stanoveno.

 

Plochy technické infrastruktury - energetika a energetická zařízení

V této oblasti zůstává v platnosti ÚPO Lesní Hluboké beze změn.

 

Zásobování elektrickou energií

V této oblasti zůstává v platnosti ÚPO Lesní Hluboké beze změn.

Napojení objektu ČOV a tří čerpacích šachet na elektrickou energii bude provedeno novými elekro přípojkami ze stávající sítě.

 

Zásobování plynem

V této oblasti zůstává v platnosti ÚPO Lesní Hluboké beze změn.

 

Zásobování teplem

Obec nemá vybudované žádné centrální tepelné zdroje, ani výhledově s nimi není uvažováno.

Teplofikace obce bude založena převážně na využívání zemního plynu prostřednictvím individuálních kotlů instalovaných u jednotlivých uživatelů.

 

Telefonní síť

V této oblasti zůstává v platnosti ÚPO Lesní Hluboké beze změn.

Koncepce lokálního ÚSES

Koncepce uspořádání krajiny navržená v ÚPO Lesní Hluboké je v návrhu Změny č.1 ÚPO Lesní Hluboké  respektována.

 

Územní systém ekologické stability

Součástí platného ÚPO Lesní Hluboké je i řešení územního systému ekologické stability. Jsou vymezeny  skladebné prvky ÚSES - biocentra, biokoridory a interakční prvky.

Lokality změny č.1 jsou situovány mimo ÚSES.

 

d)  Výsledky vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, respektování stanoviska  k vyhodnocení vlivů na životní prostředí a zdůvodnění (pokud stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno)

Změna č.1 ÚPO Lesní Hluboké je v souladu s cíli a úkoly územního plánování.

Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.

Navržená změna č.1 neovlivní celkovou koncepci řešení Územního plánu obce Lesní Hluboké.

Z výsledků projednání Zadání vyplývá, že pro Návrh změny č. 1 ÚPO Lesní Hluboké není požadováno vyhodnocení vlivu na životní prostředí.

 

Znečisťování ovzduší plynnými a pevnými škodlivinami

V této oblasti zůstává v platnosti ÚPO Lesní Hluboké beze změn.

Území s nadměrnou hlučností

V této oblasti zůstává v platnosti ÚPO Lesní Hluboké beze změn.

Znečišťování povrchových a spodních vod

V této oblasti zůstává v platnosti ÚPO Lesní Hluboké beze změn.

Produkce odpadů a jejich likvidace

V této oblasti zůstává v platnosti ÚPO Lesní Hluboké beze změn.

Pásma hygienické ochrany a ochranná pásma

Lokalita změny č.1 leží mimo pásma hygienické ochrany a ochranná pásma.

e)  Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa

e -1. Zemědělský půdní fond (ZPF)

Vyhodnocení je provedeno dle ustanovení zák.č.334/1992 Sb. ve znění zákona č.10/1993 Sb. (o ochraně ZPF), v souladu s přílohou č.3 vyhlášky č.13/1994 Sb. a Metodickým pokynem odb. ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10. 1996, č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze ZPF.

Nová výstavba navrhovaná Změnou č.1 ÚPO Lesní Hluboké nevyžaduje zábor ZPF.

Změna č.1 ÚPO Lesní Hluboké obsahuje dále uvedené a číselným kódem označené dílčí změny (označení odpovídá popisu lokalit ve výkresové části):

Změna 1.1 -  změna koncepce kanalizace:

zrušení návrhové plochy pro čistírnu odpadních vod dle platného ÚPO na stávající stav - trvalý travní porost, navrhovanou změnou dojde k vrácení návrhové plochy 0,06 ha do ZPF.

Lokalita změny 1.1 je umístěna východně od obce na parc.č.46, plocha je mimo zastavěné území obce.

Změna 1.2 - změna koncepce kanalizace

změna okrajové části plochy pro rekreaci a sport dle platného ÚPO o ploše cca 0,09 ha

na plochu technického vybavení - čistírnu odpadních vod a izolační zeleň, nejde o zábor ZPF.

Lokalita změny 1.2 je umístěna při severním okraji obce, parc.č.510/1 a 89/1, plocha je mimo

zastavěné území obce.

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení územně plánovací dokumentace:

1. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení územně plánovací dokumentace na půdní fond se skládá z textové, tabulkové a grafické části.

Součástí vyhodnocení je samostatný výkres s vyznačenou lokalitou určenou k zástavbě,

s vyznačenými kulturami (druhy pozemků) zemědělské půdy a její kvality podle zařazení do bonitovaných půdně ekologických jednotek.

Součástí textové části je tabulková část s přehledem lokalit a jejich vyhodnocením, údaje o pozemcích, kulturách, bonitovaných půdně ekologických jednotkách.

Hranice zastavěného území se změnou č.1 ÚPO Lesní Hluboké nemění.

2. Vyhodnocení podle bodu 1 se člení podle navrhovaného funkčního využití pozemků na jednotlivé plochy (lokality), podle využití, na kterých se uvažuje s rozvojem obce:

 

Plochy navrhované Změnou č.1 územního plánu Lesní Hluboké k zástavbě:

Změna 1.1 - zrušení návrhové plochy ČOV dle ÚPO                     - 0,06 ha - trvalý trav.porost

Změna 1.2 - čistírna odpadních vod a izolační zeleň                       - 0,09 ha - ostatní plocha

-

Zdůvodnění

Změnou č.1 nedojde k záboru ZPF

Změna 1.1 zrušení návrhové plochy ČOV dle ÚPO, plocha vrácena do ZPF

Změna 1.2 čistírna odpadních vod a izolační zeleň  - ostatní plocha.

 

Podle platného územního plánu je navržen systém oddílné kanalizace se svedením odpadních vod na navrhovanou čistírnu odpadních vod situovanou východně od obce. Návrh však není možné realizovat z důvodu soukromého vlastnictví a neochotě majitelů pozemek pro výstavbu uvolnit.

S cílem umožnit rozvoj obce a zlepšit životní prostředí je změnou č.1 ÚPO navržena změna koncepce kanalizace, včetně situování ČOV na severním okraji obce.

Lokalita nenarušuje organizaci ZPF, hydrogeologické a odtokové poměry ani síť zemědělských cest. Na pozemcích určených k zástavbě nebyly provedeny investice do půdy - meliorace.

 

Vyhodnocení změny č.1 ÚPO Lesní Hluboké z pohledu předpokládaného záboru ZPF:

 

Označ.

lokality změny

Účel záboru

Vztah

k zastavěnému území

Kód BPEJ

kultura

Výměra

(ha)

Třída ochrany ZPF

Z1.1

zrušení záboru

ČOV

0,06 ha

mimo zastavěné území

0,06 ha

5.29.41

 

orná

0,060

IV.

Z1.2

ČOV a izolační zeleň

0,09 ha

mimo zastavěné území

0,09 ha

 

ostatní plocha

 

0,090

 

e- 2. Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL)

Lesní půdní fond není návrhem Změny č.1 ÚPO Lesní Hluboké dotčen.

Grafická část

Grafickou část tvoří Výkres předpokládaného záboru půdního fondu 1:2000, který je nedílnou součástí odůvodnění:

Výkres předpokládaného záboru půdního fondu - změna č.1                     1: 2000

Situace-prehled