NÁVRH

zadání územního plánu

LESNÍ HLUBOKÉ

 

Schvalující orgán:       Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké

Pořizovatel:                Obecní úřad Lesní Hluboké, který podle  odst 1, § 24, zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) zajistil na základě smlouvy  fyzickou osobu - Ing. Blanku Darmovzalovou, Písníky 27, 690 03 Břeclav, splňující kvalifikační předpoklady pro výkon územně plánovací činnosti.

Datum zpracování:      únor 2010

Tento Návrh Zadání je zpracován v rozsahu stanoveném přílohou č.6 vyhlášky č. 500/2006 SB., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a evidenci územně plánovací činnosti a bude veřejně projednán v souladu s ustanovením §47 odst.2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

OBSAH

A        TEXTOVÁ   ČÁST

a)      požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě dalších širších územních vztahů

b)      požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů

c)      požadavky na rozvoj území obce

d)      požadavky na plošné a prostorové uspořádání území

e)      požadavky na řešení veřejné infrastruktury

f)       požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území

g)      požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace

h)      další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů

i)        požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území

j)        požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose

k)      požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií

l)        požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem

m)    požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast

n)      případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant

o)      požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení, včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení

B         GRAFICKÁ ČÁST

SCHEMA ÚZEMÍ A SCHEMATICKÝ ZÁKRES LOKALIZACE UVAŽOVANÝCH ZMĚN V ÚZEMÍ

a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě dalších širších územních vztahů

Z Politiky územního rozvoje České republiky vydané vládou České republiky usnesením č. 561 ze dne 17.5.2006 nevyplývají pro dané území žádné zvláštní požadavky.

Obec Lesní Hluboké je součástí území řešeného územním plánem velkého územního celku "Brněnská sídelní regionální aglomerace" (schválena usnesením vlády ČSR č. 64 dne 13. března 1985. 1. změny a doplňky byly schváleny usnesením vlády ČR č. 196 ze dne 13.4. 1994, 2. změna byla schválena usnesením vlády ČR č. 891 ze dne 13.9.2000).

Z ÚP VÚC "Brněnská sídelní regionální aglomerace" vyplývají v dotčeném území požadavky na respektování stávajících struktur technické infrastruktury a vymezené koridory VPS:

- Koridor pro vedení vysokorychlostní železnice (VRT) trasy Praha - Brno. Dle vyjádření Ministerstva dopravy byla na základě dohody s Jihomoravským krajem a Městem Brnem vybrána tzv.Havlíčkobrodská varianta, situovaná na území jižně pod dálnicí D1.

- ČEPS, a.s. Praha, která je provozovatelem přenosové soustavy sítí VVN plánuje v roce 2020 zdvojení vedení VVN 400kV č.422 Havl.Brod- Mírovka-Čebín. Tento rozvojový záměr je vymezen návrhem ZÚR Jihomoravského kraje jako TE3. Zdvojení vedení bude probíhat v souběhu se stávajícím vedením.

Z širších územních vztahů nevyplývají žádné další skutečnosti, které by měly dopad na zpracování územního plánu.

B) požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů

Územně analytické podklady ve znění prováděcí vyhlášky byly pro dané území zpracovány (01/2007).

Podkladem pro vypracování tohoto zadání byly:

-          Územní plán obce Lesní Hluboké z r.1997, zpracovatel Ing.arch.Jana Hurníková

-          Průzkumy a rozbory zpracované v r.2007.

-          Návrh změny č.1 územního plánu obce z r.2009, zpracovatel Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Význam a funkce ve struktuře osídlení

Obec Lesní Hluboké je součástí Jihomoravského kraje (bývalý okres Brno-venkov), leží severozápadně od Brna, ve vzdálenosti 25 km od centra města.

Z hlediska využití občanské vybavenosti obyvatelé využívají vybavenost a služby města Velká Bíteš (7km), obcí Domašov a Říčany (jádra obcí vzdálena Domašov-5 km, Říčany-9 km), vyšší občanská vybavenost je ve městě Rosice, sídle pověřeného úřadu.

Katastrem obce prochází dálnice D1 Praha-Brno-Vyškov-Vrchoslavice, silnice II.třídy č.602 Brno- Velké Meziříčí-Jihlava-Pelhřimov a silnice III/00211 Lesní Hluboké spojovací.

Z hlediska organizace zemědělské výroby hospodaří v katastru obce Zemědělská společnost Devět křížů Domašov s.r.o se sídlem v Domašově.

V západní části katastru při silnici II/602 leží motel Devět křížů v sousedství stejnojmenné kulturní památky. Na Bílém potoku se nachází rekreační samota Absolínův mlýn (Ve žlebě).

Obyvatelstvo

V současné době v roce 2010 je v obci Lesní Hluboké 201 obyvatel. Do výhledu se dá předpokládat, vzhledem k velkému zájmu o výstavbu v obci, počet obyvatel 300. Předpoklad zvýšení počtu obyvatel vyplývá z výhodné dopravní dostupnosti města Brna a kvalitního přírodního zázemí.

Sídelní struktura

Původní zástavbu tvořil zámek s parkem na návrší a rozvolněná zástavba pod zámkem s návsí, původně ji tvořily roubené a hliněné stavení orientované štítem nebo okapem do ulice a usedlosti s hospodářskými dvory a stodolami v sadech.

Pozdější zástavba se rozrůstala západním směrem, obestavěla příjezdnou komunikaci, která v obci končí. Další zástavba pokračovala západně podél polních cest a vytvořila ulicovky, místy řídce obestavěné.

Nejnovější zástavba je na okrajích sídla, nové ulice s izolovanými domy příměstského typu v západní části obce a dostavby proluk původní zástavby.

Severně, v údolí vodoteče, byl situován sportovní areál s vodní nádrží s čističkou vody a chatová rekreační lokalita.

Na severovýchodním okraji byla situována farma s živočišnou výrobou, která je nyní vymístěna s předpokladem, že provoz tohoto druhu již v této oblasti nebude povolen.

Struktura sídla je ovlivněna terénem, základní kostru tvoří silnice procházející sídlem ve směru Z - V

a síť místních komunikací. Původní urbanistická osnova sídla nebyla narušena a zůstala zachována. Tento trend bude respektován v návrhu územního plánu.

Kulturní hodnoty území

V obci se nachází nemovité kulturní památky: r.č. 0791 zámek, r.č. 0792 kaple, r.č.0793 devět křížů u silnice a r.č.0794 kříž z roku 1887. V sídle jsou stavby lidové architektury, starobylý včelín před č.14.  Zájmem památkové péče  je kulturní a historické hodnoty a stávající architektonickou skladbu obce zachovat a chránit.

Součástí kulturních a civilizačních hodnot jsou i archeologické památky (archeologické nálezy). Do územně plánovací dokumentace je proto zahrnováno území archeologického zájmu, t.j. území archeologických kulturních památek, známých i předpokládaných, které má preventivně ochranný charakter, za území archeologického zájmu považováno katastrální území obce.

Přírodní podmínky

Přírodní podmínky katastru Lesní Hluboké určuje jeho poloha, je situován na předhůří Českomoravské vrchoviny, v Bítešské vrchovině, větší část jeho rozlohy tvoří lesy. Enklávou uprostřed lesů je náhorní rovina v okolí sídla, zemědělsky obhospodařovaná, zalesněnými údolími a stržemi se svažuje k potokům Přibyslavickému, Bílému a Stříbrnickému, které obtékají severní hranici katastru obce.

V území je rozdílný rozsah ekologicky nadprůměrně a průměrně stabilních společenstev. Severní polovina území leží v přírodním parku Údolí Bílého potoka, kde jsou významné krajinné segmenty, které tvoří kostru ekologické stability v území: Ve žlebě, Výří skály, rokle Čapková, Stříbrnický potok, Strž v Břímech, Meandry Přibyslavického potoka, V západních koutech, Lada v Břímech a mimo přírodní park ještě významné krajinné prvky Křižní jedle, U zámku a Lada pod zámkem.

Nejvyššího stupně ekologické stability v území dosahují společenstva luk a pastvin na mokrých a vlhkých stanovištích v nivách toků. Stabilní, přírodě blízká společenstva pro vymezení funkčních a podmíněně funkčních prvků ÚSES jsou na lesní půdě a  v nivách toků. Nedostatek ekologicky stabilních ploch je na odlesněném území s velkým podílem zcelených honů orné půdy s nestabilními agrocenózami.

Základ ÚSES tvoří regionální biokoridor, který prochází přírodním parkem Údolí Bílého potoka a regionální biocentrum Hamerská, napojení na regionální ÚSES bude na lokální úrovni.

Z přírodních podmínek vyplývají tyto požadavky:

Územní systém ekologické stability zapracovat do ÚPD, stanovit limity využití území ve vztahu k potřebě ochrany existujících ekologicky významných částí přírody a ve vztahu k potřebě vytvoření funkčního systému ekologické stability. Respektovat územně technický podklad Min. pro místní rozvoj ČR - Nadregionální a regionální systém ekologické stability.

C) POŽADAVKY NA ROZVOJ ÚZEMÍ OBCE

Ze spádovosti obyvatelstva a dobré dopravní obslužnosti vyplývají požadavky na rozšíření ploch pro bydlení, občanské vybavení-sport a plochy pro podnikání.

Plochy pro bydlení

Prověřit možnost dostavby proluk v zastavěném území. Prověřit možnost dostavby v návaznosti na zastavěné území, které byly rovněž ve schváleném ÚPO z r.1996:

dostavba rozestavěné zástavby „Nad rybníčkem" - v západní části obce,

dostavba „V lipkách" -  v jižní části,

dostavba „Padělky" - v severní části.

Prověřit možnost rozvoje bydlení v návaznosti na novou výstavbu „Nad  rybníčkem" - západně od obce.

Plochy občanského vybavení

Území pro občanskou vybavenost bude respektovat stávající zařízení. Občanské vybavení bude nadále plnit funkci základního vybavení.

Možnost rozšíření ploch občanského vybavení se předpokládá využitím areálu zámku. Rozvoj občanské vybavenosti bude podporován rovněž v obytné zóně, a to zařízení pro obchod, služby a drobné provozovny, které nenaruší životní prostředí.

Plochy pro sport

Plochy pro sport budou soustředěny ve stávajícím sportovním areálu, situovaném v severní části obce. Bude dobudováno zázemí pro tenisové hřiště a hřiště na kopanou, šatny a sociální zařízení.

Prověřit možnost vybudování plochy pro sport - golfového hřiště, situovaného na východním okraji obce.

Plochy pro podnikání

Pro podnikatelské aktivity bude využit plocha hospodářského střediska ZD Domašov, ze kterého již byla vymístěna živočišná výroba, prověřit možnost rozšíření této plochy pro drobné podnikání severním směrem, které již bylo v návrhu ÚPO z r.1996.

Prověřit možnost situování ploch pro podnikání jižně od obce na jižní straně silnice III/00211 Lesní Hluboké - spojovací.

Doprava

Hlavním komunikačním tahem řešeného území je dálnice D1 Praha-Brno-Vyškov-Vrchoslavice, která prochází jihozápadní části katastru obce.

Silnice II/602 Brno-Velké Meziříčí-Jihlava-Pelhřimov prochází jihozápadní částí katastru obce, v prostoru Devíti křížů je mimoúrovňově napojena na D1.

Silnice III/00211 Lesní Hluboké - spojovací je napojena v prostoru Devíti křížů na II/602, končí v Lesním Hlubokém před obecním úřadem.

Silnice jsou v řešeném území stabilizovány. Silnice II.a III. třídy budou upravovány v zásadě v dnešních trasách s odstraněním dopravních závad, rozšíření profilu komunikace, uvolnění rozhledu na křižovatkách silnic a komunikací.

Pro novou lokalitu obytné výstavby„Padělky" - v severní okrajové části obce prověřit možnost návrhu místní komunikace v trase polní cesty.

Pro novou lokalitu bydlení situovanou západně od obce v návaznosti na výstavbu „Nad  rybníčkem" - prověřit možnost napojení místních komunikací na stávající místní komunikaci a na silnici III/00211 Lesní Hluboké - spojovací. Pro rozvoj bydlení v této lokalitě bude zpracována územní studie.

Řešit dobudování chodníků pro pěší podél silnice v obci.

Řešit vybudování stezky pro pěší a cyklisty podél silnice III/00211 Lesní Hluboké - spojovací  až k napojení na silnici II/602, kde je autobusová zastávka.

Posoudit možnosti parkování v obci, řešit návrh parkovacích ploch pro sportovní areál a pro občanské vybavení v obci. Parkovací potřeby v podnikatelských areálech řešit možností parkování na vlastním pozemku.

Většina stávajících sítí polních účelových cest je stabilizována.

Řešit situování další autobusové zastávky.

Plochy pro technické vybavení

Řešit umístění zahušťovacích transformačních stanic.

D) požadavky na plošné a prostorové uspořádání území

V obytné zóně bude preferována funkce obytná a to:

-          V lokalitách, které budou určeny k zastavění, budou navrženy rodinné domy s vestavěnými garážemi,  se šikmou střechou, maximálně do 2.nadzemního podlaží.

-          V obytné zóně je nutno zachovat urbanistickou strukturu a maximální výšku danou okolní zástavbou.

E) požadavky na řešení veřejné infrastruktury

Doprava

Katastrem obce Lesní Hluboké prochází:

dálnice D1 Praha-Brno-Vyškov-Vrchoslavice

silnice II/602 Brno- Velké Meziříčí-Jihlava-Pelhřimov.

silnice III/00211 Lesní Hluboké - spojovací.

Hlavním komunikačním tahem řešeného území je dálnice D1 Praha-Brno-Vyškov-Vrchoslavice, která prochází jihozápadní části katastru obce. Po dálnici je veden evropský vymezený tah v úseku  Brno - Olomouc -  Český Těšín s  označením E - 462.

Silnice II/602 Brno-Velké Meziříčí-Jihlava-Pelhřimov prochází jihozápadní částí katastru obce, zajišťuje spojení s okolním obcemi, v prostoru Devíti křížů je mimoúrovňově připojena na dálnici D1.

Silnice III/00211 Lesní Hluboké - spojovací je napojena v prostoru Devíti křížů na II/602, končí v Lesním Hlubokém před obecním úřadem.

Silnice jsou v řešeném území stabilizovány. Silnice II.a III. třídy budou upravovány v zásadě v dnešních trasách s odstraněním dopravních závad, rozšíření profilu komunikace, uvolnění rozhledu na křižovatkách silnic a komunikací.

Úpravy silnice mimo zastavitelné území obce budou upravovány dle zásad ČSN 736101 „Projektování silnic a dálnic", u silnice II/602 v kategorii S9,5/80. Úpravy silnice III/00211 v průjezdném úseku v zastavěném a zastavitelném území budou prováděny v odpovídající funkční skupině a typu místní komunikace dle zásad ČSN 736110 „Projektování místních komunikací" z ledna r.2006, které je nutno v ÚP číselně vyjádřit.

Pro novou lokalitu obytné výstavby„Padělky" - v severní okrajové části obce prověřit možnost návrhu místní komunikace v trase polní cesty.

Pro novou lokalitu bydlení situovanou západně od obce v návaznosti na výstavbu „Nad  rybníčkem" - prověřit možnost napojení místních komunikací na stávající místní komunikaci a na silnici III/00211 Lesní Hluboké - spojovací. Pro rozvoje bydlení v této lokalitě bude zpracována územní studie.

Řešit dobudování chodníků pro pěší podél silnice v obci.

Řešit vybudování stezky pro pěší a cyklisty podél silnice III/00211 Lesní Hluboké - spojovací  až k napojení na silnici II/602, kde je autobusová zastávka.

Posoudit možnosti parkování v obci, řešit návrh parkovacích ploch pro sportovní areál a pro občanské vybavení v obci. Parkovací potřeby v podnikatelských areálech řešit možností parkování na vlastním pozemku.

Stávající síť polních účelových cest je stabilizována.

Respektovat ochranná pásma dopravních staveb.

Minimalizovat počty vjezdů na silniční síť, jakož i počty křižovatek místních komunikací se silniční sítí.

Zařazovat změny komunikační sítě do návrhu veřejně prospěšných staveb.

Uchovat návaznost místních komunikací na systém polních i lesních cest.

Navrhovaný koridor pro vedení vysokorychlostní železnice (VRT):

Dle vyjádření Ministerstva dopravy byla na základě dohody s Jihomoravským krajem a Městem Brnem vybrána tzv.Havlíčkobrodská varianta, situovaná na území jižně pod dálnicí D1.

Pro koridor VRT bude držena územní rezerva a ochranné pásmo v šiřce 300m (150 m od osy na každou stranu).

Technické vybavení

Zásobování vodou

Obec Lesní Hluboké má vybudovaný veřejný vodovod, obec je zásobena vodou spolu se sousedními Přibyslavicemi, a to využitím lokálního zdroje podzemní pramenité vody „U Františka" na rozhraní obou katastrů a využitím hydroglobusu motelů Devět křížů pro zásobení vesnic pitnou vodou.

Do obce je přiveden zásobovací řad PE 80.

Vlastníkem a provozovatelem skupinového vodovodu je Dobrovolný svazek obcí 9 křížů se sídlem v Přibyslavicích, zajišťuje na základě smluvních vztahů provoz a rozvoj vodovodů a kanalizací.

Řešit návrh vodovodní sítě pro navrhovanou výstavbu. Vodovodní síť je zcela funkční a kromě doplnění větví budoucí zástavby není třeba žádných změn.

Likvidace odpadních vod

V obci Lesní Hluboké je vybudovaná dešťová kanalizace, která odvádí vody ve dvou místech severním směrem do přítoku Přibyslavického potoka, na jižní straně pak do Stříbrnického potoka. Její současný stav nedovoluje napojení splaškových odpadních vod. Ve schváleném ÚPO Lesní Hluboké je navržen systém oddílné kanalizace s tím, že dešťové vody budou odváděny stávajícími dešťovými stokami.

Změna č.1 ÚPO Lesní Hluboké z r.2009 navrhuje nové umístění ČOV a soustavu gravitačních stok s kombinací přečerpáním, stoky jsou spojeny v kmenovou stoku svedenou na ČOV situovanou při severním okraji obce.

Obec má zpracovánu dokumentaci pro územní rozhodnutí na Kanalizaci a ČOV v obci Lesní Hluboké z dubna r.2009. Pro likvidaci odpadních vod z obce je navržena čistírna odpadních vod založena na biologickém principu jako nízkozátěžová aktivace pro 560 EO. Kalové hospodářství zpracovává kal aerobní stabilizací s gravitačním zahuštěním a následným odvozem k likvidaci na jinou ČOV.

V místních částech, kde jsou navrženy soukromé jímky na vyvážení, je možné alternativně využít domovních čistíren odpadních vod, nebo jim ekvivalentních technologií čištění odpadních vod, které jsou v souladu s příslušnou legislativou.

Vodní toky

Podél severní hranice katastru protékají potoky Přibyslavický, Bílý a Stříbrnický, které obtékají severní, východní a jižní hranici katastru obce. Zastavěné území je rozvodím bezejmenných potoků, které ústí do Bílého potoka v prostoru nad Šmelcovnou. Toky jsou ve správě Povodí Moravy, s.p. Správce potoků požaduje respektovat ochranné pásmo - nezastavěný pruh š.6 m od břehové hrany vodních toků.

Ochranná pásma

Obec leží ve 3.ochraném pásmu vodního zdroje Brno-Svratka-Pisárky, pro které platí rozhodnutí JmKNV čj.Vod. 1581/1990-235-233/1-Ho ze dne 19.9.1990.

Žádná jiná OP se v katastrálním území obce nenachází.

Zásobování elektrickou energií

Severně od obce prochází katastrálním územím dvě vedení nadřazené soustavy ve směru severozápad-jihovýchod, a to VVN 220 kV č.203, Opočinek - Sokolnice a VVN 400 kV č.422 Havl.Brod- Mírovka-Čebín. Jedná se o venkovní jednoduchá vedení na ocelových příhradových stožárech.

ČEPS, a.s. Praha, která je provozovatelem přenosové soustavy sítí VVN plánuje v roce 2020 zdvojení vedení VVN 400kV č.422 Havl.Brod- Mírovka-Čebín. Tento rozvojový záměr je vymezen návrhem ZÚR Jihomoravského kraje jako TE3. Zdvojení vedení bude probíhat v souběhu se stávajícím vedením.

Severní části katastru od Radoškova je vedeno stávající vedení VN 22 kV č.187, z tohoto vedení jsou samostatnými přípojkami volného vedení napájené jednotlivé TS v obci. Správcem a provozovatelem distribuční soustavy, ze které je obec zásobována elektrickou energií je E.ON Česká republika, a.s., Regionální správa sítě VN a NN, Vratislavovo nám.118, 592 31 Nové Město na Moravě..

V katastru obce jsou provozovány celkem 3 transformační stanice, z nichž dvě slouží pro zajištění distribučního odběru a třetí je umístěna v prostoru motelu u Devíti křížů a slouží pro jeho potřebu a pro potřebu Svazku obcí 9 křížů, který provozuje vodovod. Transformační stanice jsou venkovního provedení, TS1 Obec je železná příhradová a TS2 U okálů je betonová, umožňují zvýšení transformačního výkonu. Dále je v obci venkovní vedení NN, zemní kabelové vedení NN, venkovní a zemní kabelové přípojky pro RD.

Řešit možné uložení současných vedení přes zastavěné území či přes uvažované plochy k bydlení uložením do země, stejně tak elektrického vedení vedeného po sloupech přes současné území obce, které zásobí jednotlivé RD obce.

Informace o el.zařízení poskytnou pracovníci E.ON ČR, a.s., ve spolupráci se zpracovatelem bude proveden případný návrh posílení trafostanic pro obec.

Zásobování plynem

Obec Lesní Hluboké je plynofikována v celém rozsahu zástavby, bude respektováno stávající plynárenské zařízení.  Zásobení obce plynem je řešeno STL plynovodem PE 90 z Přibyslavic do Lesního Hlubokého, který je vedený podél silnice II/602 k motelu Devět křížů, přes les obecní lesní cestou a podél historické polní cesty dále pak do současného prostoru zástavby Nad Rybníčkem v souběhu s místní komunikací. Podle zpracovaného generelu je odběr plynu pro zásobování maloodběratelů a obyvatel s předpokladem plynofikace celé obce.

Řešit rozšíření STL plynovodu do návrhových lokalit.

Dálkové kabely

Jihozápadním okrajem katastrálního území procházejí dvě trasy dálkových kabelů.V souběhu se silnicí II/602 ve směru Brno-Jihlava po její levé straně probíhá metalický dálkový kabel. Dálkový optický kabel se nachází v dělícím pásu dálničního tělesa.  Telekomunikační kabel přes k.ú. obce z prostoru pod zámkem podél místní komunikace do prostoru zástavby Nad Rybníčkem v trase plynovodu a vodovodu před motel 9 křížů a pak dále podél komunikace II/602 směrem do Přibyslavic.

Radiokomunikace

Nad řešeným územím v současnosti neprochází paprsek radioreléové (rr.) trasy veřejné komunikační sítě ve správě Českých radiokomunikací a.s.

V katastru se nachází  vysílač T-Mobile.

Nakládání s odpady

Odstraňování komunálních a stavebních odpadů z obce je zajištěno TS Velká Bíteš na skládku u Vlkova. Na tříděný odpad jsou v obci k dispozici kontejnery na sklo, papír a plasty. Dále je prováděn mobilní svoz nebezpečných odpadů z obce, sběr objemného odpadu a sběr hadrů a sběr odpadových kovů.

Na katastrálním území obce není žádná jiná ani černá skládka.

F) požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území

Prvořadým úkolem řešení ÚP bude zajištění optimálního životního prostředí pro obyvatele. Koncepce rozvoje obce bude řešena tak, aby zdroje narušování životního prostředí byly eliminovány.

Znečišťování ovzduší

Realizací plynofikace došlo ke zlepšení životního prostředí, byly podstatně eliminovány zdroje znečištění z lokálních topenišť. V současné době není v obci žádný průmyslový zdroj, který by výrazně znečišťoval ovzduší. Existuje pouze několik rodinných domků, které k vytápění stále používají pevná paliva a v menší míře jsou tedy i znečišťovateli ovzduší.

Pásma hygienické ochrany:

Pásmo hygienické ochrany 100 m bylo navrženo ÚPO z r.1997, vzhledem k vymístění živočišné výroby bude zrušeno.

Území s nadměrnou hlučností

Pro určení dopravní intenzity silniční sítě je nutno vycházet z výsledků sčítání silniční dopravy, zpracovaných ŘSD ČR. V návrhu dopravního řešení je třeba podle rozvahy o rozložení dopravní intenzity na jednotlivé silniční tahy určit jejich výhledovou intenzitu a hygienická hluková pásma po projednání se zástupci hygienika. V současné době je patrná poměrně silná hlučnost tvořená provozem na dálnici D1, intenzita je odvislá od počasí, síly a směru větru.

Znečišťování povrchových vod

Řešit odkanalizování obce a likvidaci odpadních vod v souladu s požadavky danými nařízením vlády č.61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod. Dobudovat splaškovou kanalizaci se svedením odpadních vod na čistírnu odpadních vod.

Ochrana vodních zdrojů

Obec leží ve 3.ochraném pásmu vodního zdroje Brno-Svratka-Pisárky, pro které platí rozhodnutí JmKNV čj.Vod. 1581/1990-235-233/1-Ho ze dne 19.9.1990. Žádná jiná OP se v katastrálním území obce nenachází.

Ochrana veřejné zeleně

V zastavěném území obce je třeba respektovat využití ploch veřejné a vyhrazené zeleně a zeleně předzahrádek, sloužící k zachování ekologické stability životního prostředí. Na těchto plochách je nepřípustná jakákoliv výstavba s výjimkou lehkých staveb zahradní architektury a dětských hřišť.

Ochrana krajiny, krajinná zeleň

Plochy přirozené krajinné zeleně tvoří ráz krajiny a obce. Jsou to plochy zeleně plnící izolační a ochrannou funkci, jako keře, stromy, travní porosty, meze, lada, břehové porosty a významné krajinné prvky (VKP). Plní ekologickou funkci, navrhovaná výsadba přirozených druhů dřevin a keřových porostů bude podél cest a vodních toků.

Orná půda

Zemědělsky využívané části krajiny jsou veškeré velkoplošně obhospodařované plochy orné půdy.

Zábor pozemků určených pro plnění funkce lesa

Se záborem pozemků určených k plnění funkce lesa se neuvažuje.

Zábor zemědělského půdního fondu

Zemědělská příloha bude zpracována se zřetelem na zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s metodickým pokynem vypracovaným územním odborem pro brněnskou oblast Ministerstva životního prostředí ČR ze dne 1.10.1996 k odnímání půdy ze ZPF.

V lokalitách, kde bude navržena výstavba a které se nacházejí mimo současně zastavěné území bude navrženo využití území se zdůvodněním a navrženo členění území na etapy výstavby podle § 4 zák.č.334/1992 Sb. o ochraně ZPF ve znění pozdějších změn.

Územní systém ekologické stability

Na lokální úrovni navázat na schválené ÚSES sousedních katastrů.

Územní systém ekologické stability zapracovat do ÚPD, stanovit limity využití území ve vztahu k potřebě ochrany existujících ekologicky významných částí přírody a ve vztahu k potřebě vytvoření funkčního systému ekologické stability. Respektovat územně technický podklad Min. pro místní rozvoj ČR - Nadregionální a regionální systém ekologické stability.

Kulturní hodnoty území

V obci se nachází nemovité kulturní památky: r.č. 0791 zámek, r.č.0792 kaple, r.č.0793 devět křížů u silnice a r.č.0794 kříž z roku 1887. V sídle jsou stavby lidové architektury a starobylý včelín před č.14.  Zájmem památkové péče  je kulturní a historické hodnoty a stávající architektonickou skladbu obce zachovat a chránit.

Součástí kulturních a civilizačních hodnot jsou i archeologické památky (archeologické nálezy). Do územně plánovací dokumentace je proto zahrnováno území archeologického zájmu, t.j. území archeologických kulturních památek, známých i předpokládaných, které má preventivně ochranný charakter, za území archeologického zájmu považováno katastrální území obce.

G) požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace

Veřejně prospěšnými stavbami budou:

-       stavby pro dopravu: dobudování místních komunikací, ploch pro parkování, chodníků pro pěší, účelových komunikací, cyklostezky s návazností na okolní vesnice

-       stavby pro technickou infrastrukturu: vodovod pro novou výstavbu, čistírna odpadních vod, splašková kanalizace a dešťová kanalizace pro novou výstavu, STL plynovod pro novou výstavbu

Veřejně prospěšným opatřením bude:

-       přístavba ke kulturnímu sálu (rozšíření sálu na západní straně- pódium vč. soc. zázemí a na jižní straně- malá restaurace pro potřeby sálu)

-       územní systém ekologické stability

-       obnova a doplnění alejí

Požadavky na návrh ploch k asanaci nejsou.

H) další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů

Obrana státu a civilní ochrana

Doložka CO bude zpracována.

Ochrana nerostných surovin a jejich těžba

Do katastrálního území Lesní Hluboké zasahují dva prognózní zdroje nerostných surovin: na západě polymetalické rudy Moravikum, na východě baryt Lažánky-Javůrek. V území se nacházejí poddolovaná území, pozůstatek minulé těžby rud, nejsou však v blízkosti zastavěného území.

Ochrana před povodněmi

Záplavové území v katastru Lesní Hluboké není stanoveno.

Ochrana vodních zdrojů

Obec leží ve 3.ochranném pásmu vodního zdroje Brno-Svratka-Pisárky, pro které platí rozhodnutí JmKNV čj.Vod. 1581/1990-235-233/1-Ho ze dne 19.9.1990.

Žádná jiná OP se v katastrálním území obce nenachází.

Podmínky ochrany vodního zdroje uvedené v příslušných správních rozhodnutích je třeba při řešení ÚP respektovat.

Ochrana proti požárům

V ÚP je nutno vyhodnotit i nové zabezpečení dostatečných zdrojů požární vody, při rozšíření vodovodní sítě řešit osazení požárních hydrantů.

Telefonní vedení

V současnosti vede telefonní kabel po dřevěných sloupech přes území obce.

Řešit uložení kabelu obce.

Energetická vedení

¨       Stanovení ochranných pásem energetických děl je novým Energetickým zákonem č. 458/2000 Sb.

¨       Ochranná pásma platná pro zařízení zrealizovaná do 31.12.1994 dle vládního nařízení č.80/1957 Sb.

ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí :

a)      u venkovního vedení velmi vysokého napětí od krajního vodiče vedení na každou stranu: od 60 kV do 110 kV včetně - 15 m, od 110 kV do 400 kV včetně - 20 m

b)      u venkovního vedení vysokého napětí od krajního vodiče na každou stranu - 10 m

c)      u kabelových vedení všech druhů napětí ( včetně ovládacích, signálních a sdělovacích ) od krajního kabelu na každou stranu - 1 m

d)      ochranné pásmo stanic je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než   52 kV na úroveň nízkého napětí 10 m

¨       Ochranná pásma platná pro zařízení zrealizovaná od 1.1.1995 dle zákona č. 458/2000 Sb

a)      ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany

b)      u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně  - pro vodiče bez izolace 7 m

c)      ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti - u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než   52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m

Plynárenská zařízení

Podle zákona č.458/2000 Sb.jsou plynárenská zařízení chráněna ochrannými a bezpečnostními pásmy. Ochranná pásma slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení. Bezpečnostní pásma jsou určena k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií plynových zařízení a k ochraně života, zdraví, a majetku osob.

Pásmy se rozumí prostor vymezený vodorovnou vzdáleností od půdorysu plynového zařízení měřeno kolmo na jeho obrys.

-  u STL plynovodů a přípojek, jimiž se rozvádějí plyny v zastavěném území obce je ochranné pásmo 1 m

-  ostatní plynovody a plynovodní přípojky mají ochranné pásmo 4 m

Ochranné silniční pásmo

-  ochranné dálnice je 100 m od osy přilehlého jízdního pruhu

-  ochranné silniční pásmo podél silnic II.a III. třídy je 15 m od osy silnice - mimo zastavěné území obce

Ochranné pásmo dráhy

-  koridor vysokorychlostní železnice (VRT) je 300 m, od osy 150 m na obě strany

Ochranná pásma vodních zdrojů

-   Obec leží ve 3.ochraném pásmu vodního zdroje Brno-Svratka-Pisárky, pro které platí rozhodnutí JmKNV čj.Vod. 1581/1990-235-233/1-Ho ze dne 19.9.1990.

V ochranném pásmu 3.stupně musí být respektovány tyto požadavky:

V OP 3.stupně je kladen hlavní důraz na plánovitý rozvoj území, směřující k omezení přísunu biogenních prvků do hlavního toku a jeho přítoků a to jak odpadních vod, průmyslových a sídlištních, tak ze zemědělské výroby, s omezením skladování pohonných hmot a tekutých paliv a omezením skladování a používání perzistentních přípravků na ochranu rostlin a lesa.

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok:

-    u vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně      1,5 m

-    u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 včetně 2,5 m

Ochranná pásma vodních toků, lesů

-    požadavek správců toků je ponechat manipulační pruh sloužící pro údržbu toku v šířce min. 6 m volný alespoň po jedné straně

-   pro umísťování staveb nutno dodržet ochranné pásmo lesa 50 m

I) požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území

Řešit nové plochy pro bydlení, mimo hlukové pásmo silnice.

Řešit nové plochy pro sport - golfové hřiště.

Vzhledem k možnosti zaměstnanosti obyvatel řešit nové plochy pro rozvoj podnikatelských aktivit.

J) požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose

Vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení, občanské vybavení - sport a podnikatelské aktivity, které umožní stabilizaci obyvatelstva v místě.

K) požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií

Pro nové zastavitelné plochy pro bydlení obce bude zpracována  územní studie.

L) požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem

Územní plán nevymezuje žádné plochy ani koridory, kde by bylo nutné prověření změn jejich využití regulačním plánem.

M)  požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast

Bude doplněno na základě výsledku projednání s dotčenými orgány.

N) požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení

- Dokumentace ponese název : Územní plán Lesní Hluboké.

- V územním plánu není požadováno řešení variant, proto nebude zpracován koncept řešení

- Návrh územního plánu Lesní Hluboké bude zpracován podle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (nový stavební zákon), v souladu s §13 a přílohou č.7- Obsah územního plánu dle vyhlášky č.500/2006 Sb.

- Dokumentace bude opatřena tabulkou pro provedení záznamu o účinnosti v souladu s §14 vyhlášky.

- Dokumentace bude zpracována v digitální podobě.

- Dokumentace návrhu územního plánu bude pro její veřejné projednání odevzdána ve dvou vyhotoveních. Po veřejném projednání budou buď dotištěna zbývající dvě paré, případně budou vyhotovena čtyři paré čistopisu ÚP Lesní Hluboké.

- Hlavní výkres bude zpracován nad digitalizovanou katastrální mapou.

- Projektant zpracuje vyhodnocení záborů zemědělského půdního fondu podle zák. č. 334/1992 Sb. a vyhl. č 13/1994 Sb.

- Dokumentace bude  podepsána a opatřena autorizačním razítkem projektanta