Dobrý den vážení spoluobčané,

jsou prázdniny, věřím, že řada z Vás si je užívá podle svých představ. Mělo by být vcelku klidno, tzv. "okurková sezóna". Ale je tomu tak? Myslím, že i u nás v obci již ano, i když této časové době předcházela řada důležitých jednání pro obec. Proto možná v následujících řádcích najdete odpovědi na řadu svých otázek, které jste si prozatím nemohli dát dohromady, protože Vám chyběly informace.

Dovolte mi tedy, abych vám jménem ZO sdělil potěšující zprávu, že Obec Lesní Hluboké zakoupila do svého vlastnictví rozestavěnou budovu pohostinství s pozemky u kulturního sálu za částku 1,6 mln. Kč a bude tak moci dořešit zprovoznění kulturního sálu.

Bohužel, i když to tak nevypadalo, udály se při tomto obchodním jednání různé věci, které možná někteří nepředpokládali a které způsobily to co si můžete přečíst v následujících řádcích.

Vzhledem k různým informacím, které o daném obchodním případě jsou mezi vámi šířeny,  je asi na místě, abyste mohli tyto informace posoudit se skutečnostmi, které mohu jako starosta obce samozřejmě doložit i v písemné podobě, neboť jsem byl  účastníkem všech jednání, a to jak s vlastníkem budovy, dále s insolvenčním správcem, tak i s věřitelem MPSS Praha.

Dovolte mi tedy, abych uvedl na pravou míru některé skutečnosti, které se týkají úsilí  obce o dořešení stavu s rozestavěnou budovou pohostinství a jejím odkoupením do vlastnictví obce, aby mohly být naplněny postupně zájmy občanů v souladu se zájmy obce, které jsme si na veřejné schůzi projednali a informativně i odhlasovali opakovaně nejen v roce 2011, ale už i dávno předtím.

Proč informace až nyní?

Protože celý případ koupě byl poměrně citlivý a bylo lepší vyčkat až na ukončení jednání se všemi zúčastněnými a dokončení transakce.

K dokreslení sledu událostí je asi nezbytné seznámit některé z Vás, nezasvěcených,  s historickým vývojem případu. Pokusím se vynechat řadu detailů, které sice mají vypovídací schopnost o dané věci, ale nejsou již asi nyní podstatné.

Dořešení  neutěšeného stavu se sociálním zařízením v kulturním sále obce a dobudování  kompletního zázemí pro potřeby užívání obecního sálu se věnujeme na zastupitelstvu již delší dobu, to je všeobecně známo. K jednání v dané věci jsem jako starosta obdržel od ZO mandát, který jsem se snažil naplnit.

Vlastník budovy, který ji vydražil cca v roce 2004 a s nímž obec projednávala i využití budovy v souladu se zájmy obce,  nebyl schopen dostát svým závazkům a byl nucen budovu prodat. To se po celou dobu nedařilo. Přitom obec napomáhala v získání kupce, což se ve dvou případech podařilo, ale  k dohodě spíše vinou majitele nakonec nedošlo. Důvody neúspěšného prodeje nyní již nemá smyl  rozepisovat.

Po diskuzích na veřejných schůzích bylo rozhodnuto, že se obec  pokusí budovu za příznivých finančních podmínek získat do svého vlastnictví nebo vystaví ke kulturnímu sálu přístavbu s hospůdkou a sociálním zařízením tak, aby mohl být obnoven provoz kulturního sálu. Proto obec  zhruba v roce 2009 zvýšila svůj zájem o budovu, jednala jak  s vlastníkem budovy, tak i s realitní kanceláří, výsledkem byla  před 2 roky podepsaná  smlouva o budoucí smlouvě na  koupi budovy formou splátek za částku 1,5mln. Kč, ale díky nesrovnalostem v různých záležitostech ze strany majitele k dokončení transakce opět nemohlo dojít, i když obec již hradila splátky úvěru. 

Z důvodu znalosti stavu budovy a vývoje celé situace, a to i po opětovné konzultaci s odborníky v této branži,  jsme si stanovili zhruba podmínky, za kterých jsme byli ochotni budovu v budoucnu odkoupit tak, aby to pro obec bylo výhodné. Stále jsme ale neopustili  záložní plán přístavby menší hospůdky se sociálním zařízením pro případ, že se transakce nepodaří.

Různé realitní kanceláře nabízely stále budovu na internetu, žádný zájemce se však nepřihlásil, ani naše ZO nekontaktoval.  Řadu let bylo tedy možné přes realitní kancelář koupit objekt za nabízenou částku, a to ještě i v roce 2012 dokonce za částku 1,7mln. Kč, ale žádný zájemce se neozval.

V situaci, kdy objekt připadl do  insolvenčního  řízení, žádný zájemce opět nebyl, nabídli jsme za obec kupní částku, kterou jak věřitel, tak majitel i insolvenční správce akceptovali. Následně jsme  obdrželi  i pokyn věřitele ze dne 4. 4. 2012, kterým insolvenčnímu správci  věřitel dává pokyn, aby odprodal nemovitost mimo dražební vyhlášku zájemci - Obci Lesní Hluboké - za dohodnutou cenu. 

Smlouvu na koupi budovy jsme tedy podepsali,  po úhradě dohodnuté částky měl být proveden zápis do katastru nemovitostí. Obec částku uhradila v souladu s uzavřenou smlouvou.  Aby vše proběhlo v souladu se zákonem, bylo třeba na schůzi ZO schválit v usnesení celou transakci.  Podotýkám, že do té doby nikdo nekontaktoval někoho z nás  s informací o jakémkoliv záměru s rozestavěnou budovou... 

Asi je vhodné také podotknout, že již dříve byli někteří členové ZO a i někteří další občané obce s vývojem celé kauzy průběžně informováni a o celé věci jsme i společně diskutovali.

K naplnění litery zákona jsem 7. 5. 2012 proto na schůzi seznámil zastupitelstvo naší obce se smlouvou a sdělil jsem i další údaje týkající se transakce. Současně jsem požádal zastupitele o diskrétnost v dané věci, aby celá transakce nebyla zmařena. ZO vše schválilo, což je zaneseno i v usnesení ze schůze.

Následující den po schůzi,  8. 5. 2012,  byl státní svátek.  Ve středu 9. 5. 2012 jsem byl informován, že 8. 5. 2012 se ozval nový zájemce  na koupi nemovitosti, který slibuje  uhradit 200-300tis.Kč navíc oproti nabídce obce, ale bez průkazných doložení  zdrojů financování apod. Já jako zástupce obce jsem solventnost k uskutečnění transakce doložil.  Dále zájemce údajně  sděloval, že obec nechce využívat celou budovu a chce ji nesmyslně zakonzervovat, zatímco on  ji chce využít celou, přičemž  finance údajně nejsou problémem,  přislíbil  tedy zajištění  a doložení  sponzorů vč. jejich průkazné solventnosti. 

A výsledek pro obec v dané chvíli díky tomuto zásahu?

Požadavek věřitele, pak i nutnost přistoupit na zvýšení kupní ceny, a to nejlépe o stejných 300tis.Kč jak nabízel nový zájemce, po mém jednání a zdůvodnění však nejméně o 100tis.Kč. A to vše z důvodu navýšení ceny novým zájemcem (lze doložit vyjádřením věřitele).

11. 6. 2012, cca v 17:30hodin, tedy těsně  před schůzí ZO, ale již po uzavření smlouvy na koupi budovy do vlastnictví obce, kontaktoval mě jako starosty obce v této věci poprvé nový údajný zájemce pan P.K. se sdělením, že chce koupit budovu pohostinství, že hodlá provozovat penzion v nějakém napojení  na "vozíčkáře", že peníze nejsou problémem. S tím jsem seznámil ZO na schůzi ten den. Že je smlouva  již podepsána, o tom věděli opět pouze stejní zastupitelé či občané obce, kteří byli průběžně s kauzou seznamováni.

Po jednání s insolvenčním správcem  i s věřitelem jsme i my však dali novému zájemci šanci, aby splnil 2 požadavky věřitele, a to:

-     do 30.6.2012 doložení závazné objednávky novým zájemcem na koupi budovy s průkazným doložením sponzorů a finančního

      zajištění v minim. výši 1,8mln. Kč s tím, že bude možné samozřejmě tyto skutečnosti ověřit

-     pokud bude splněn předchozí bod, pak do 20.7.2012 složení uvedené částky zájemcem  na účet insolvenčního správce

A výsledek? 

2. 7. 2012 jsem  byl informován ze strany insolvenčního správce a dále i věřitele o tom, že nový zájemce žádnou konkretizaci objednávky ani další podmínky dohody do 30.6. 2012 nesplnil, neboť nic nedoložil, ani se jinak neozval, proto s ním již v dané věci  dále nebude jednáno a veškeré úsilí bude směřováno k uzavření obchodu s Obcí Lesní Hluboké, samozřejmě ale již za částku o 100tis.Kč vyšší oproti původní dohodě.  Zde musím podotknout, že ne vše podrobně lze zde z průběhu jednání uvést, ale trvání věřitele na navýšení je doložitelné z jeho písemného vyjádření, kde uvádí i důvod navýšení - návrh nového zájemce na navýšení ceny.

Co tedy říci na závěr?

Smlouva na koupi budovy do vlastnictví obce je platná, byla uzavřena řádně a na základě všech doporučení, požadovaná částka byla uhrazena dle ujednání ve smlouvě, v brzké době by měl být dokončen zápis nemovitosti do KN.

Ano, obec mohla mít budovu o 100tis. Kč levněji. Jak je snad ale patrné z uvedených informací, byl však vývoj takový, že bylo nutné akceptovat novou cenu, neboť byly kladeny nové podmínky, které by obec nemohla a nechtěla akceptovat a došlo by pravděpodobně ke zmaření koupě.

Pokud jste četli pozorně, sami si uděláte úsudek např. o tom, kdo jak v zastupitelstvu a nejen v něm hájil zájmy obce a Vás, občanů obce, zda mohlo dojít, došlo nebo nedošlo k využití informací ve prospěch někoho, tedy např. ke střetu zájmů... a co by mělo event. asi i následovat... to vše posuďte sami, to necháme na Vás.

Jak jsem již uvedl, údaje, které zde uvádíme, můžeme doložit písemnými podklady všech zúčastněných v daném případě.

A jak reagovat na subjektivní informace zájemce vylepených v okně obchodu Spížka, které jsem obdržel i mailem od někoho z Vás?

Po zralé úvaze se domnívám já i ostatní zainteresovaní, že nejlépe je nereagovat, nic efektivního by to nepřineslo. A shodli jsme se i na tom, že nebudeme ani přistupovat na tyto "oknové" či jiné nedůstojné diskuze. 

My jsme uvedli za obec  pouze fakta, která lze samozřejmě doložit. Za sebe i ostatní 3 členy ZO mohu sdělit, že jsme neuváděli nikde přízemní výrazy, které jsme si mohli přečíst v uvedeném dokumentu a pokud někdo někde něco takového řekl, o tom nevíme, víme to skutečně jen z informací na okně Spížky. Proto nechť si o celém případu udělá svůj názor každý sám.

My,  zmínění  zastupitelé obce a myslím že i řada našich spoluobčanů, si vážíme práce každého, kdo  dělá cokoliv prospěšného pro jiné občany.  Nicméně nemíníme hrát hru, ve které by mohl možná být někdo i bez svého vědomí využíván k dosažení  čehokoliv... Je to podle nás nedůstojné a nepatří to do obchodních jednání.

Ještě k tomu snad jediné. Všichni jsou u nás v obci vítáni, žádnou skupinu občanů nevyzdvihujeme, žádnou neutlačujeme, ke všem se snažíme chovat stejně, vážíme si každého člověka.

A jak dále?

Pokud by někdo z Vás měl zájem o doplnění  informací, ať se na mě obrátí, rád zodpovím dotazy či ukážu zmíněné doklady z jednání v dané kauze, v řadě případů jsem na Vaše požádání tak již učinil.

Domníváme se, na základě uvedených skutečností i odezvy řady z Vás, že bude nutné zvážit  spolupráci obce s kýmkoliv, kdo se chová vůči snahám a zájmům obce nestandardně.

Přejeme všem příjemné prázdniny.

Lesní Hluboké 9.7.2012      Starosta za podpory dalších 3 členů  ZO

                                         Ing.Vladimír Ryšánek, starosta