Základní přehled nejdůležitějších předpisů mj. pro jednání a rozhodování obce, které upravují dále i práva občanů ve vztahu k obci apod.

Platné znění předpisů (zákonů, vyhlášek, nařízení, apod.) lze nalézt mj. na portále GOV .

Zde uvádíme pouze základní přehled některých z nich:


Všeobecné, správní:

§ Zákon číslo 1/1993 Sb., Ústava České republiky

§ Usnesení předsednictva ČNR číslo 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod

§ Zákon číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

§ Zákon číslo 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění

§ Zákon číslo 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění

§ Zákon číslo 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, v platném znění

§ Zákon číslo 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev  obcí a o změně  některých  zákonů, v platném znění

§ Zákon číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

§ Zákon číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění

§ Zákon číslo 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním  postupem, v platném znění

§ Zákon číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění

§ Zákon číslo 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, v platném znění

§ Zákon číslo 85/1990 Sb., o právu petičním

§ Zákon číslo 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů

§ Zákon číslo 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení , v platném znění

§ Zákon číslo 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), v platném znění

§ Zákon číslo 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění

§ Zákon číslo 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění

§ Zákon číslo 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění

§ Zákon číslo 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

§ Zákon číslo 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění

§ Zákon číslo 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu

§ Zákon číslo 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v platném znění

§ Zákon číslo 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení v platném znění

§ Vyhláška číslo 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení v platném znění

Finance:

§ Zákon číslo 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění

§ Zákon číslo 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), v platném znění

§ Zákon číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

§ Zákon číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

§ Zákon číslo 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

§ Zákon číslo 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, v platném znění

§ Zákon číslo 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění

§ Zákon číslo 262/2006 Sb., zákoník práce

§ Zákon číslo 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, v platném znění

§ Vyhláška číslo 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a územních samosprávných celků, v platném znění

§ Vyhláška číslo 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání se státním rozpočtem

§ Vyhláška číslo 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění

§ Zákon číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

§ Zákon číslo 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění

§ Vyhláška číslo 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění pro účetní  jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, v platném znění

§ Zákon číslo 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

§ Zákon číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění

§ Vyhláška číslo 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.,  o finanční kontrole ve veřejné správě a o z

měně některých zákonů, v platném znění

§ Zákon číslo 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění

§ Vyhláška číslo 223/1993 Sb., o hracích přístrojích, v platném znění

§ Zákon číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

§ Nařízení vlády č. 289/2002 Sb., kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do ISP

Výstavba a životní prostředí:

§ Zákon číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

§ Vyhláška  číslo 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

§ Zákon číslo 500/2004 Sb.,  správní  řád, v platném znění

§ Zákon číslo 360/1992 Sb., o výkonu povolání architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění

§ Zákon číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

§ Zákon číslo 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění

§ Vyhláška číslo 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

§ Zákon číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění

§ Zákon číslo 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon)

§ Zákon číslo 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, v platném znění

§ Zákon číslo 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a o pozemkových úřadech, v platném znění

§ Zákon číslo 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon), v platném znění

§ Zákon číslo 359/1992 Sb., o zeměměřičských a katastrálních orgánech, v platném znění

§ Vyhláška číslo 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon číslo 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem a zákon číslo 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR, v platném znění (katastrální vyhláška)

§ Zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění

§ Zákon číslo 137/2006 Sb., o  veřejných zakázkách

§ Zákon číslo 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění

§ Vyhláška číslo 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění

§ Zákon číslo 86/2002 Sb., zákon o ochraně ovzduší, v platném znění

§ Zákon číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

§ Zákon číslo 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění

§ Zákon číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění

§ Zákon číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zák. č.237/2000 Sb.

§ Zákon číslo 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění

§ Zákon číslo 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, v platném znění

§ Zákon číslo 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění,

§ Zákon číslo 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), v platném znění

§ Zákon číslo 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění

§ Zákon číslo 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), v platném znění

§ Zákon číslo 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění

§ Vyhláška číslo 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství, v platném znění

§ Zákon číslo 127/2005 S., o elektronických telekomunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění

§ Zákon číslo 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ioniz. záření (atomový zákon), v platném znění

§ Vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, v platném znění.