Výroční zpráva za rok 2017

o činnosti obecního úřadu Lesní Hluboké v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

v platném znění

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, podle kterého každý povinný subjekt musí o své činnosti v oblasti poskytování informací předkládat zákonem stanovené údaje, předkládá Obec Lesní Hluboké tuto „Výroční zprávu za rok 2017“.

 

a) počet písemně podaných žádostí o informace 6
b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
c) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
d) opis podstatných částí každého rozsudku soudu, ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace 0
e) přehled všech výdajů, vynaložených v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a náklady na právní zastoupení 0
f) poskytnuté výhradní licence a odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence 0
g) počet stížností podaných dle § 16a zákona, včetně důvodů jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení 0
h) další informace vztahující se k uplatňování zákona 0

Informace jsou občanům sdělovány na zasedáních zastupitelstva obce, prostřednictvím úřední desky v obci, webových stránek, elektronické úřední desky v rámci webových stránek a řadou dalších způsobů.

V průběhu roku starosta, místostarostka, někteří zastupitelé a zaměstnanci obecního úřadu poskytli značné množství ústních, telefonických, i písemných informací institucím a občanům, kteří se na obecní úřad obrátili, i když se přímo neodvolávali ve svých žádostech na zákon č. 106/1999 Sb.

Počet těchto žádostí není dle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění součástí výroční zprávy o poskytnutí informací.

Veškerý spisový materiál týkající se poskytnutých informací za rok 2017 je uložen v kanceláři obecního úřadu.

V Lesním Hlubokém dne 23. ledna 2018

Ing. Vladimír Ryšánek

starosta obce

TOPlist