Knihovna

Obecní knihovna Lesní Hluboké, jejímž zřizovatelem je Obec Lesní Hluboké, působí v naší obci v prostorách budovy OÚ již desítky let.

Na pozici knihovnic se vystřídalo jen málo knihovnic. Nemůžeme zapomenout na paní Cyprisovou Květu, která vedla knihovnu v opravdu složitých podmínkách. Její zájem o fungování knihovny a uspokojení potřeb čtenářů však u ní převážil nad složitostmi, kterými  při provozu knihovny musela procházet.

Po jejím odchodu nastoupila na její místo paní Hotárková Jana, která vede knihovnu dodnes.

V současné době nabízí knihovna opět celou řadu zajímavých knihovních titulů vč. různých časopisů a jiných dokumentů, které jsou čtenáři žádány. Vzhledem k velikosti obce si nikdy knihovna nemohla stěžovat na čtenářský nezájem.

S přílivem nových informačních technologií byl do naší knihovny zaveden internet k bezplatnému všeobecnému použití.

V roce 2009 jsme realizovali za finanční podpory Ministerstva kultury ČR vybudování nového samostatného PC pracoviště vybaveného novým počítačem a knihovním systémem, který usnadní práci s knhovním fondem správci i čtenářům, kterým nabídne lepší možnosti při vyhledávání a získání zájmového titulu.

Věříme, že zavedením nových možností pro všechny návštěvníky knihovny jsme vytvořili podmínky pro rozšíření počtu návštěvníků, a to ať už z řad čtenářů, tak i dalších zájemců o informace, které využitím internetu mohou získat.

Postupně budeme rozšiřovat možnosti knihovny tak, abychom uspokojili všechny zájemce o informace.

 

Zřizovatel knihovny:   Obec Lesní Hluboké

Základní informace:

Čtenářem knihovny může být každý občan, který bydlí, studuje nebo má stálé zaměstnání v obci Lesní Hluboké.

V knihovně vyplní čtenář přihlášku, v níž se mj. zaváže k dodržování knihovního řádu . Po předložení občanského průkazu a zaplacení registračního poplatku obdrží čtenářský průkaz, který ho opravňuje k využívání služeb obecní knihovny.

K registraci dětí do patnácti let je třeba, aby přihlášku potvrdili rodiče nebo jejich zákonní zástupci, kteří ke svému podpisu připojí číslo občanského průkazu.

Právnické osoby si u nás mohou vypůjčovat dokumenty prostřednictvím pověřené osoby, opatřené písemným pověřením s razítkem a podpisem statutárního zástupce právnické osoby.

Cizinci se musí při registraci prokázat platným cestovním pasem a povolením k pobytu; u občanů Evropské unie postačí občanský průkaz.

Knihy, časopisy a ostatní dokumenty si u nás může čtenář vybírat prozatím z volně přístupného fondu, vystaveného v půjčovnách.

Vybrané dokumenty mohou být zapůjčeny prezenčně (ke studiu na místě) nebo po přžedložení OP absenčně (mimo knihovnu).

Některé specializované části knihovního fondu mohou být využívány pouze v prostorách knihovny.

Výpůjční lhůta je jeden měsíc. Pokud se na prodloužení výpujční doby nedohodne čtenář před vypršením výpujční doby, vystavuje se povinnosti zaplatit poplatky z prodlení.

Pokud je dokument, který čtenář potřebuje, právě půjčený jinému čtenáři, lze si dohodnout jeho zamluvení po navrácení.

Údaje o poplatcích za různé služby knihovny i o sankčních poplatcích najdete v ceníku.

Podrobnější informace Vám rádi podá přímo knihovnice v knihovně.