Knihovna

Obecní knihovna Lesní Hluboké, jejímž zřizovatelem je Obec Lesní Hluboké, působí v naší obci v prostorách budovy OÚ již desítky let.

Na pozici knihovnic se vystřídalo jen málo knihovnic. Nemůžeme zapomenout na paní Cyprisovou Květu, která vedla knihovnu v opravdu složitých podmínkách. Její zájem o fungování knihovny a uspokojení potřeb čtenářů však u ní převážil nad složitostmi, kterými  při provozu knihovny musela procházet.

Po jejím odchodu nastoupila na její místo paní Hotárková Jana, která vede knihovnu dodnes.

V současné době nabízí knihovna opět celou řadu zajímavých knihovních titulů vč. různých časopisů a jiných dokumentů, které jsou čtenáři žádány. Vzhledem k velikosti obce si nikdy knihovna nemohla stěžovat na čtenářský nezájem.

S přílivem nových informačních technologií byl do naší knihovny zaveden internet k bezplatnému všeobecnému použití.

V roce 2009 jsme realizovali za finanční podpory Ministerstva kultury ČR vybudování nového samostatného PC pracoviště vybaveného novým počítačem a knihovním systémem, který usnadní práci s knhovním fondem správci i čtenářům, kterým nabídne lepší možnosti při vyhledávání a získání zájmového titulu.

Věříme, že zavedením nových možností pro všechny návštěvníky knihovny jsme vytvořili podmínky pro rozšíření počtu návštěvníků, a to ať už z řad čtenářů, tak i dalších zájemců o informace, které využitím internetu mohou získat.

Postupně budeme rozšiřovat možnosti knihovny tak, abychom uspokojili všechny zájemce o informace.

 

KNIHOVNÍ ŘÁD

Obecní knihovny v Lesním Hlubokém

 

V souladu se zřizovací listinou Obecní knihovny v Lesním Hlubokém., schválenou zastupitelstvem obce usnesením čj. 8/1995 ze dne 18. 4. 1995

a podle §4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád:

 

Článek 1 - Poslání a činnost knihovny

Obecní knihovna vLesním Hlubokém (dále jen "knihovna") je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen "služby") vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

   

Článek 2 - Veřejné knihovnické a informační služby

1.       Knihovna poskytuje čtenářům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných

          ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

a)       výpůjční služby,

b)       meziknihovní služby,

c)       informační služby, mezi nimi zvláště:

  • informace o katalozích, fondech a využívání knihovny,
  • ústní informace bibliografického a faktografického charakteru,
  • přístup k vnějším informačním zdrojům (internetovým databázím),

d)       kulturně vzdělávací činnosti

2.       Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu poskytuje knihovna bezplatně. Za registraci čtenářů účtuje knihovna poplatek.

3.       Veškeré finanční částky (tj. manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem,

který je přílohou tohoto  Knihovního řádu.

 

Článek 3 - Registrace, základní práva a povinnosti čtenářů knihovny

1.       Čtenářem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním čtenářského průkazu na základě vyplněné

přihlášky ověřené knihovníkem  podle osobních dokladů; děti do 15 let se stanou čtenářem na základě písemného souhlasu

rodiče.

2.       Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození a bydliště. Změnu těchto údajů je

povinen čtenář knihovně  neprodleně oznámit.

3.       Osobní údaje bude knihovna zpracovávat dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů na základě registrace

na Úřadu pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22, 130 00 Praha 3.

4.       Čtenáři jsou povinni řídit se Knihovní řádem a dodržovat pokyny knihovníka. Jsou

povinni zachovávat v prostorách knihovny klid a pořádek.

5.       Jestliže čtenář nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven

          odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti ji nahradit dle platných předpisů.

6.       Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat knihovníkovi nebo obecnímu úřadu.

 

Článek 4  - Pokyny pro využívání výpočetní techniky

1.       Čtenář je povinen používat pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

2.       Čtenáři je zakázáno restartovat počítač, měnit nastavení, kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny

a nainstalovaných aplikací a  programů v knihovně.

3.       Se souhlasem knihovníka může čtenář kopírovat na formátované diskety informace získané z internetových bází dat.

4.       Čtenářům není povolen přístup k internetovým aplikacím propagujícím násilí, rasovou či etnickou nesnášenlivost

a pornografii.

5.       Čtenář je plně odpovědný za škody, které by knihovně vznikly jeho neodbornou manipulací s výpočetní technikou

a programovým vybavením včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

6.       Získané informace a data slouží výhradně k osobní potřebě čtenáře a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv

způsobem dále rozšiřovat,  půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména

ke komerčním účelům.

7.       Čtenář je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon.  

 

Článek 5 - Podmínky půjčování 

1.       O způsobu zapůjčení knihy, časopisu, případně jiného knihovního dokumentu (dále jen "publikace") rozhoduje knihovník.

2.       Výpůjční lhůta je 4 týdny, s výjimkou časopisů běžného kalendářního roku, kdy je výpůjční lhůta 1 týden. Nežádá-li vypůjčenou

publikaci jiný čtenář, může být tato lhůta knihovníkem nejvíce 3x prodloužena.

3.       Žádá-li čtenář publikaci, která je půjčena jinému čtenáři, může využít zámluvní službu. Jakmile bude publikace vrácena, uvědomí

          knihovna žadatele o  možnosti vyzvednutí publikace.

4.       Pokud čtenář žádá publikaci, která není v majetku knihovny může využít meziknihovní výpůjční služby. Jakmile knihovna publikaci

získá,  uvědomí žadatele o možnosti výpůjčky. Čtenář je povinen dodržovat výpůjční lhůtu a podmínky půjčování

určené půjčující knihovnou.

5.       Čtenář nesmí vypůjčenou publikaci půjčovat jiným osobám a ručí za ně po celou dobu výpůjčky.

6.       Čtenář je povinen vrátit vypůjčenou publikaci v takovém stavu v jakém ji převzal.

7.       Ve vlastním zájmu si musí čtenář publikaci prohlédnout při vypůjčování a případné poškození ihned ohlásit knihovníkovi,

jinak odpovídá za každé  poškození, které bude zjištěno při vrácení publikace.

 

Článek 6 - Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu a náhrada škod

1.       Pokud čtenář nevrátí publikace ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna čtenáři poplatek z prodlení. Jestliže čtenář nevrátí ani

po upomenutí vypůjčené  publikace, budou vymáhány právní cestou a zároveň budou vymáhány náklady s tím spojené.

2.       Povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Po čtyřech

bezvýsledných  upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis obecního úřadu) následuje vymáhání právní cestou.

3.       Čtenář je povinen knihovně uhradit náklady na opravu jím poškozené publikace, případně uhradit škodu při zničení nebo ztrátě.

          O způsobu náhrady rozhoduje knihovník.

4.       Za manipulaci a vystavení náhradního čtenářského průkazu při ztrátě se účtuje manipulační poplatek.

5.       Za poškození, případně ztrátu publikací, rovněž i za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá čtenář podle

obecně platných předpisů, zvláště dle § 442, odst. 2 občanského zákoníku.

 

Článek 7 - Závěrečná ustanovení 

1.       Výjimky z Knihovního řádu povoluje knihovník.

2.       Nedílnou součástí Knihovního řádu jsou přílohy: Ceník  poplatků a náhrad  Obecní knihovny v Lesním Hlubokém .

3.       Tento knihovní řád platí od 1. 12. 2008  na dobu neurčitou.

 

V Lesním Hlubokém dne 1. 12. 2008

 

        Karel Lupínek, v.r.                                                                                                      Kana Hotárková, v.r.

podpis starosty a razítko obce                                                                                              podpis knihovníka