Hasiči

 

Hasiči2011 Oslavy100let 

Někteří z účastníků oslav 100 let dobrovolných hasičů obce Lesní Hluboké v roce 2011:

1.řada zleva:             
na vozíku pan Josef Jelínek, v pokleku Libor Hotárek, Antonín Hotárek, František Blecha ml.,
Ondřej Blecha, Ing. Libor Ustohal
stojící zleva postupně:
František Volánek, Petr Jelínek, Miloš Miler, Ing. Martin Zadělák, Petr Ustohal, Jirka Hotárek ml.,
Pavel Volánek, Ing. Luboš Solař, Martin Hotárek, David Hotárek, Zdeněk Křivánek,
Ing. Pavel Borkovec (starosta hasičů), František Borkovec, Josef Hotárek ml. (velitel hasičů),
Ing. František Zadělák, Josef Hotárek st., Vladimír Ustohal, František Zadělák st.,
František Hemala, Petr Krupička, František Hotárek, Ing. Vladimír Ryšánek (starosta obce),
Jaroslav Blecha, Milan Hotárek, Ing. Aleš Solař

JSDH  - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Lesní Hluboké

V naší obci působí desítky let sbor dobrovolných hasičů (SDH) a jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH). Nemusí být všem jasné, proč takové rozdělení, k čemu je to dobré. Proto na začátku alespoň trochu vysvětlíme tyto rozdíly mezi SDH a JSDH, které i určují náplň těchto uskupení.

Zde je naším zájmem zejména historie a tradice SDH, která  sahá hluboko do minulého století, a to až k roku 1911, kdy naši dědové a pradědové založili tuto organizaci. Její vznik a aktivity lze vyčíst z dochované kroniky hasičského sboru, kterou však v dané chvíli nemáme k dispozici. Jakmile ji obdržíme, budeme vás postupně seznamovat se vznikem, děním a působením tohoto sboru v naší obci a okolí. Protože jsem tuto kroniku měl možnost krátce zhlédnout, vím, že se jedná o velmi zajímavé čtení, kdy styl, forma a způsob zápisu ukazuje na velkou pečlivost tehdejších členů i funkcionářů vše dobře dokumentovat.

Než se k nám však dostane, věnujme se současnému dění v této organizaci. Za současného ZO převládlo v organizaci mladší osazenstvo, které začalo aktivně rozvíjet činnost ve spolku. ZO bylo vždy nakloněno jeho činnosti, proto již v dřívějších dobách poskytovalo hasičům dostatek fiannčních prostředků na potřebné vybavení.

Pro zajištění pokrytí obce vodou v případě vzniku požáru byly při budování vodovodu obce vybudovány po celé trase protipožární hydranty, jejichž použití by mělo zajistit první zásah ke zmírnění rozsahu eventuelních škod.

V poslední době se aktivně a úspěšně zapojila naše jednotka při hasení požáru lánu obilí v roce 2008, kdy od kombajnu, pravděpodobně jiskrou, došlo ke vznícení obilí.  Je pravdou, že při prvním zásahu se zúčastnili akce i nehasiči, kteří nepřítomné hasiče velmi dobře zastoupili.

V loňském roce začali naši hasiči cvičit a zúčastňovat se různých soutěží. Již ze začátku dosahovali velmi dobrých výsledků, což můžete posoudit z některých výsledkových listin ze soutěží jako např. v Domašově , Újezdě, Říčanech. Příležitostně vás budeme s činností naší jednotky seznamovat a nabídneme vám zajímavé fotografie nebo výsledkové listiny a eventuelní pohledy jednotlivých členů na dané téma.

Letos zakoupila obec pro potřeby hasičů starší hasičské auto AVIA, které jim bude sloužit k případným výjezdům a k dalším užitečným účelům.

Tak jak ZO vstřícně přistupuje k požadavkům hasičů, prozatím stejně vstřícně přistupuje celá jednotka k pomoci příi organizování různých kulturních akcí v obci. V poslední době to bylo např. pořádání "Čarodějnic 2009", blíží se i "dětský den", kde jejich pomoc bude také velmi vítaná.

A tak se i stalo, hasiči spoluorganizovali Dětský den v červnu 2009 a podobně jako loni, i letos se vše vydařilo. Děkujeme všem organizátorům a aktivním pomocníkům.

A opět se úsúěšně zúčastnili na soutěži zásahových jednotek v Němčicích, jejich 3. místo je více než velkým úspěchem. A že se o tom ví, to mohu potvrdit, když jsem byl dotazován zástupci "Javuráků", cože jsme jim to koupili za "mašinu", že se jim tak daří, kolik jsme investovali, apod. Po mém vysvětlení, že o žádné zázračné investice v tomto duchu  se nejednalo, že jde pouze o jejich snažení, um a ctižádost něco dokázat i bez nejlepšího vybavení, pak pochvalně pokyvovali hlavou.

V roce 2011, ve dnech 8. a 9.7. proběhly v naší obci oslavy 100.výročí založení hasičů v naší obci. Byla to více než důstojná oslava, kterou připravili hasiči pod vedením starosty hasičů pana Ing.Pavla Borkovce a velitele hasičů pana Josefa Hotárka ml. Poděkování patří všem hasičům, kteří přiložili ruku k dílu. A nejen jim, ale i jejich manželkám a dalším ženám, které pomohly jak s vlastním průběhem konání oslav, tak i s přípravou sladkostí na slavnostní stůl. Poděkování patří i sponzorům, kteří přispěli finančně nebo věcně na konání oslav. A v neposlední řadě patří poděkování všem našim spoluobčanům i dalším návštěvníkům, kteří nezůstali doma a přišli aktivně podpořit tuto akci, která svým rozsahem a účastí všech předčila několik posledních let při konání různých akcí v naší obci. Do širší povědomosti o této akci přispěla i regionální televize RTA Brno a deník Rovnost, kteří obdivně informovali o konání celé akce.

V roce 2022, 11.6., proběhly oslavy 111. výročí založení hasičů v naší obci. Pěkné odpoledne zakončené veče hudbou a posezením. 

Nově vzniklé družstvo hasičů v roce 2008 se rozhodlo aktivní účastí na různých soutěžích v blízkém i vzdálenějším okolí šířit dobré jméno naší obce. A nelze jinak, než jim poděkovat za velmi dobré výsledky, které při této činnosti prokazují. Leckdy předčí i poloprofesionální sbory. Těší nás, že se aktivně zapojují i mladí hasiči. Můžeme směle napsat, že "staří" hasiči, kteří jim postupně předávali zkušenosti, na ně mohou být pyšní. Kéž jim tato aktvita dlouho vydrží.

 

 

 

Domašov 2008

Zleva naši členové: Radek Křivánek, Vláďa Ryšánek, Libor Ustohal, vzadu Luboš Solař, vepředu sedící Aleš Solař, Martin Hotárek, a zcela napravo klečící

Martin Zadělák.

 

Újezd 2009

Hasii_-_jezd_001

Hasii_-_jezd_002

Říčany 2009

Ricany 2009

 

Němčice 2009

 

30052009025

Z nových tváří: zcela vlevo Pepík Hotárek se synem, zcela vpravo David Hotárek, ostatní známe ze soutěže z Domašova

hasii-nmice 2009

 

Duben 2011

Naši hasiči se zúčastnili soutěže v Újezdě u Rosic, kde v silné konurenci vybojovali vynikající 6. místo. Blahopřejeme!

Výsledková listina:

Soutez_hasici_Ujezd_u_Rosic_04-2011