Hasiči

 

Hasiči2011 Oslavy100let 

Někteří z účastníků oslav 100 let dobrovolných hasičů obce Lesní Hluboké v roce 2011:

1.řada zleva:             
na vozíku pan Josef Jelínek, v pokleku Libor Hotárek, Antonín Hotárek, František Blecha ml.,
Ondřej Blecha, Ing. Libor Ustohal
stojící zleva postupně:
František Volánek, Petr Jelínek, Miloš Miler, Ing. Martin Zadělák, Petr Ustohal, Jirka Hotárek ml.,
Pavel Volánek, Ing. Luboš Solař, Martin Hotárek, David Hotárek, Zdeněk Křivánek,
Ing. Pavel Borkovec (starosta hasičů), František Borkovec, Josef Hotárek ml. (velitel hasičů),
Ing. František Zadělák, Josef Hotárek st., Vladimír Ustohal, František Zadělák st.,
František Hemala, Petr Krupička, František Hotárek, Ing. Vladimír Ryšánek (starosta obce),
Jaroslav Blecha, Milan Hotárek, Ing. Aleš Solař

JSDH  - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Lesní Hluboké

V naší obci působí desítky let sbor dobrovolných hasičů (SDH) a jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH). Nemusí být všem jasné, proč takové rozdělení, k čemu je to dobré. Proto na začátku alespoň trochu vysvětlíme tyto rozdíly mezi SDH a JSDH, které i určují náplň těchto uskupení.

Zde je naším zájmem zejména historie a tradice SDH, která  sahá hluboko do minulého století, a to až k roku 1911, kdy naši dědové a pradědové založili tuto organizaci. Její vznik a aktivity lze vyčíst z dochované kroniky hasičského sboru, kterou však v dané chvíli nemáme k dispozici. Jakmile ji obdržíme, budeme vás postupně seznamovat se vznikem, děním a působením tohoto sboru v naší obci a okolí. Protože jsem tuto kroniku měl možnost krátce zhlédnout, vím, že se jedná o velmi zajímavé čtení, kdy styl, forma a způsob zápisu ukazuje na velkou pečlivost tehdejších členů i funkcionářů vše dobře dokumentovat.

Než se k nám však dostane, věnujme se současnému dění v této organizaci. Za současného ZO převládlo v organizaci mladší osazenstvo, které začalo aktivně rozvíjet činnost ve spolku. ZO bylo vždy nakloněno jeho činnosti, proto již v dřívějších dobách poskytovalo hasičům dostatek fiannčních prostředků na potřebné vybavení.

Pro zajištění pokrytí obce vodou v případě vzniku požáru byly při budování vodovodu obce vybudovány po celé trase protipožární hydranty, jejichž použití by mělo zajistit první zásah ke zmírnění rozsahu eventuelních škod.

V poslední době se aktivně a úspěšně zapojila naše jednotka při hasení požáru lánu obilí v roce 2008, kdy od kombajnu, pravděpodobně jiskrou, došlo ke vznícení obilí.  Je pravdou, že při prvním zásahu se zúčastnili akce i nehasiči, kteří nepřítomné hasiče velmi dobře zastoupili.

V loňském roce začali naši hasiči cvičit a zúčastňovat se různých soutěží. Již ze začátku dosahovali velmi dobrých výsledků, což můžete posoudit z některých výsledkových listin ze soutěží jako např. v Domašově , Újezdě, Říčanech. Příležitostně vás budeme s činností naší jednotky seznamovat a nabídneme vám zajímavé fotografie nebo výsledkové listiny a eventuelní pohledy jednotlivých členů na dané téma.

Letos zakoupila obec pro potřeby hasičů starší hasičské auto AVIA, které jim bude sloužit k případným výjezdům a k dalším užitečným účelům.

Tak jak ZO vstřícně přistupuje k požadavkům hasičů, prozatím stejně vstřícně přistupuje celá jednotka k pomoci příi organizování různých kulturních akcí v obci. V poslední době to bylo např. pořádání "Čarodějnic 2009", blíží se i "dětský den", kde jejich pomoc bude také velmi vítaná.

A tak se i stalo, hasiči spoluorganizovali Dětský den v červnu 2009 a podobně jako loni, i letos se vše vydařilo. Děkujeme všem organizátorům a aktivním pomocníkům.

A opět se úsúěšně zúčastnili na soutěži zásahových jednotek v Němčicích, jejich 3. místo je více než velkým úspěchem. A že se o tom ví, to mohu potvrdit, když jsem byl dotazován zástupci "Javuráků", cože jsme jim to koupili za "mašinu", že se jim tak daří, kolik jsme investovali, apod. Po mém vysvětlení, že o žádné zázračné investice v tomto duchu  se nejednalo, že jde pouze o jejich snažení, um a ctižádost něco dokázat i bez nejlepšího vybavení, pak pochvalně pokyvovali hlavou.

V roce 2011, ve dnech 8. a 9.7. proběhly v naší obci oslavy 100.výročí založení hasičů v naší obci. Byla to více než důstojná oslava, kterou připravili hasiči pod vedením starosty hasičů pana Ing.Pavla Borkovce a velitele hasičů pana Josefa Hotárka ml. Poděkování patří všem hasičům, kteří přiložili ruku k dílu. A nejen jim, ale i jejich manželkám a dalším ženám, které pomohly jak s vlastním průběhem konání oslav, tak i s přípravou sladkostí na slavnostní stůl. Poděkování patří i sponzorům, kteří přispěli finančně nebo věcně na konání oslav. A v neposlední řadě patří poděkování všem našim spoluobčanům i dalším návštěvníkům, kteří nezůstali doma a přišli aktivně podpořit tuto akci, která svým rozsahem a účastí všech předčila několik posledních let při konání různých akcí v naší obci. Do širší povědomosti o této akci přispěla i regionální televize RTA Brno a deník Rovnost, kteří obdivně informovali o konání celé akce.

V roce 2022, 11.6., proběhly oslavy 111. výročí založení hasičů v naší obci. Pěkné odpoledne zakončené veče hudbou a posezením. 

Rok 2011:

Historie našich hasičů sahá hluboko do minulosti, kterou tvořili naši dědové a pradědové, tedy do počátku 20. století. Letos, v roce 2011 je tomu 100 let, kdy tento spolek vznikl.

Z této doby se nám zachovala i kronika hasičů, která obsahuje podrobné zápisy o všech aktivitách tehdejí jednotky. A byla to mimo jejich hlavní činnost a poslání také podobně jako nyní i rozsáhlá kulturní činnost, která obohacovala život v naší obci po všech stránkách.  Věříme,m že i současní členové dobrovolných hasičů budou dobré jméno hasičského sboru  Lesní Hluboké šířit i za hranice naší malé obce. Popřejme jim v tom mnoho úspěchů a přidejme i poděkování za jejich dosavadní činnost.

Jakmile se dostaneme fyzicky ke kronice hasičů, budeme postupně zveřejňovat její obsah, abyste se všichno převědčili, jaký kvalitní základ naši předkové tomuto sboru dali.

Oslavy byly velkolepé. Domnívám se, že předkové by mohli být hrdi na své nástupce a pokračovatele. Přejme našim hasičům, aby jim elán zůstal a vydržel i nadále a byli chloubou naší obce.

A jak vše probíhalo? Zde je krátký nástin oslav tak jak je zapsal v krátkosti starosta obce:

100let_SDH

Uplynulo několik málo dní po oslavách 100. výročí založení dobrovolného hasičského sboru v naší obci.

 

Co k tomu říci, mohl bych psát elaborát, ale myslím, že to nemá smysl.

 

Hasiči připravili více než důstojnou oslavu svého založení. Naši předkové by mohli být hrdi na své nástupce.

 

Oslavy byly zahájeny již v pátek slavnostní schůzí hasičů v kulturním sále obce. Přítomno bylo cca 100 lidí. Po slavnostních projevech starosty hasičů pana Ing.Pavla Borkovce pokračovali pánové Ing.Luboš a Ing. Aleš Solařovi,  Ing.Martin Zadělák, velitel hasičů pan Josef Hotárek ml. a další. Závěrem jim poděkoval za dosavadní činnost okrskář pan F.Šrámek se svým zástupcem Milanem Valouškem z Domašova.

 

Následně pak z rukou představitelů hasičů obdrželi různá vyznamenání či diplomy nejstarší nebo bývalí zasloužilí členové hasičského sboru. Patřili k nim např. pan Josef Jelínek, František Hemala a František Hotárek. Z mladší generace pak pánové Jaroslav Blecha, František Borkovec, Josef Hotárek, Antonín Hotárek, Zdeněk Křivánek, Miloš Miler, František Volánek, František Zadělák. Snad jsem vyjmenoval všechny.

 

Svou zdravici přednesli i hosté z okolních obcí.

 

V sobotu pak oslavy pokračovaly na otočce u OÚ, kde bylo předvedeno mnoho z umění hasičů, pohled do historie, kdy i zde jsme mohli vidět staré koňské stříkačky tažené koňmi a obsluhované hasiči v dobových stejnokrojích. Na opačném konci této parády pak každý mohl vidět nejmodernější techniku používanou v dnešních podmínkách, naši předkové by jistě hleděli úžasem. Tato ukázka nejstarší a nejnovější techniky byla zakončena průvodem obcí. Poté následovala ukázka likvidace požáru a vše se schylovalo již k očekávané soutěži družstev. Přijely sbory soutěžních družstev až z Kovalovic, dále z Brna-Šlapanic (vč. družstav dívek a žen), z Radňovsi a pak z blízkého okolí jako Rudka, Přibyslavice, Domašov, Březník.

 

Soutěž byla velmi zajímavá a nezbývá nám než popřát vítězům, ale i všem ostatním za pěknou podívanou. Z družstev mužů zvítězily Kovalovice u Vyškova, z družstev žen pak družstvo z Brna-Šlapanic. Ceny byly jistě velmi zajímavé. Kromě různých dárků a suvenýrů pro všechny pak sud piva pro vítěze mužů s překrásným ozdobným kamenem a pro ženy pak navíc i šampusové opojení...

 

Zviditelnit naši akci i obec přijeli zástupci z regionální televize RTA Brno a z deníku Rovnost.

 

Večer pak následovala zábava v obecním areálu Azuro 168, na kterou přišlo 260 platících návštěvníků, před půlnocí pak všichni nadšeně sledovali 7minutový ohňostroj na fotbalovém hřišti.

 

Celou dobu se o výborné pohoštění starali všichni ve stáncích či u udírny...

 

Všichni se rozcházeli až nad ránem a myslím, že byli nadmíru spokojeni.

 

Komu poděkovat...

 

Zcela jistě všem, celému kolektivu hasičů pod vedením pana Ing.Pavla Borkovce, všem ženám, které se postaraly o obsluhu, sladké pohoštění...

 

Dále všem sponzorům, kteří buď finančně nebo jinak akci podpořili.

 

Prostě dík patří všem, kteří nějakým způsobem přiložili ruku k dílu, ale dále také Vám všem, kteří jste nezůstali doma a přišli jste se na tu parádu podívat a podpořit tak nejen hasiče, ale i ukázat, že Vám dění v naší malé pěkné obci není lhostejný.

 

Děkujeme.

Ing.V.Ryšánek, starosta

 

Ano, takové byly oslavy. Jakmile zpracujeme fotografický a video materiál, vložíme alespoň některé obrázky na náš web. Obrázky jsou na webu ve fotogalerii, kde si je můžete v klidu prohlédnout.

A máme tu další fotomateriál, tentokrát z akce "Svěcení praporu SDH Lesní Hluboké", které proběhlo při příležitosti pouťové mše v naší kapličce sv.Anny dne 24.7.2011.

Věřme, že se našim hasičům a všem lidem v naší obci bude dobře dařit a nikdo z nás nebude nucen využít jejich služby při zásahu nebude potřebovat.