Územní plán obce

1. Vysokorychlostní vlak kolem obce Lesní Hluboké
 
2. Územní plán obce Lesní Hluboké

1.  Vysokorychlostní vlaková trať (VRT) kolem naší obce   

Info červen 2024:

Uskutečnilo se několik jednání, obsahem bylo hledání optimálních propojení cest v krajině přerušených trasou VRT (vč. přechodů a přejezdů přes D1), zpřesnění trasy, možnosti výstavby apod. Zásadním požadavkem, starostů bylo doložení hlukového měření, tzv. hluková studie, na základě které se bude řešit odhlučnění - není prozatím hotova. Projektové práce pokračují.

Občané měli možnost klást dotazy projektantům na veřejném jednání v květnu na Javůrku, této možnosti až na jednu výjimku nikdo z obce nevyužil.

Informační mapky a obrázky: situace 0,    situace 1,    situace 2   

Další informace k vedení VRT i okolo naší obce:

1. Část trasy Brno-Vel. Bíteš - Osová Bítýška bude využívána i "pomalejšími vlaky" s odbočením na Osovou Bítýšku a připojením na stávající trasu Vlkov Praha.

2. Kolem naší obce povede trasa VRT ve směru od Javůrku tunelem T1, výjezdem z něho u D1 při přechodu na jižní stranu D1 (u ŘSD SÚS), zde povede v délce cca 150m v částečně kryté venkovní trase, pak opět vjezd do tunelu T2 ve směru na Velkou Bíteš v přípojném bodě u Košíkova, odkud v budoucnu povede přímá trať na Prahu. V současné době bude součástí výstavby přípojka na Osovou Bítýšku - viz info výše (ne pro VRT).

3. V lesích musí být zachovány lesní cesty, příp. nově upraveny jinou trasou, stejně tak cyklostezky apod. K tunelům musí být vybudovány příjezdové cesty pro IZS (integrovaný záchranný systém), dle posledních informací by u nás tato příjezdová cesta vést kolem močálu u 9 křížů a pokračovat podél D1 k tunelům.

Info květen 2023: 

https://lesnihluboke.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1400:vrt-vysokorychlostni-vlak-okolo-nasi-obce-u-d1&catid=16:aktuality&Itemid=199

Základní parametry z roku 2020:

Trať povede z Brna, návrh je nádraží v prostoru někde kolem současného TESCa, v těsné blízkosti D1 s napojením na Ostravu a Vídeň.

Původní trať vedla na severní straně naší obce cca 150m od naší současné čistírny odpadních vod - po námi vyvolaných několikaletých jednáních byla nakonec akceptována jedna z našich variant a trasa byla přesunuta jak můžete vidět na obrázku, tedy ze severní strany obce na jižní starnu obce, kde bude přecházet D1 a jen část bude nad povrchem, zbytek buď v runelu nebo v zářezu.

Vysvětlivky: červená čára bez barevného okolí - vedení tratě v tunelu, žluté okolí - trať v zářezu (v rýze pod úrovní terénu), zelené okolí - trať na povrchu

Základní údaje - předpoklad: 2025 - územní rozhodnutí + stavební povolení, 2030 - trať Brno-Velká Bíteš zprovozněna. Provoz na trati - každých 6 min. by měl jezdit vlak, cca od 4 hodin ráno do 22 hodin v noci. Pokud se splní předpoklady, pak tuto trať měl využívat i místní vlak, který bude zajišťovat dopravu z Brna do Vleké Bíteše, odkud pojede kolem města na Vlkov  a dále na Prahu (klasický cca 160km rychlý vlak).

Zda to tak bude, to ukáže blízká či vzdálená budoucnost. 

Ing. Vladimír Ryšánek, starosta

11.2.2020

2. Územní plán obce Lesní Hluboké

Územní plány stanovují cíle, které obec postupně plní zpravidla v období cca 6-8 let. Po splnění těchto cílů by obec měla vyhodnotit plnění územního plánu, aktualizovat  jej na nové podmínky, příp. změny apod. a vytýčit nové cíle pro další období.
První územní plán obce byl zpracován a schválen v roce 1997.
Po splnění cílů jsme přistoupili k vypracování územního plánu obce, který 29. 3. 2012 nabyl platnosti.
V roce 2018 bylo provedeno vyhodnocení plnění ÚP z roku 2012, změny byly aktualizovány na současný stav a požadavky obce. Důležitým bodem ve zpracování bylo zahrnutí změn tzv. ZUR (Zásady Územního Rozvoje JmK), podstanou změnou z našeho hlediska pak po řadě složitých jednání i převedení trasy vysokorychlostního vlaku (VRT) ze severní varianty vedení koridoru od obce na jižní stranu D1 v souběhu s trasou dálnice D1 a její napojení na přípojný bod ve Velké Bíteši. 
Po naplnění cílů ÚP obce jsme přistoupili  v roce 2021  ke zpracování Změny č. 1 ÚP obce, která byla vydána v roce 2022 byla pod názvem Změna č. 1 ÚP obce Lesní Hluboké.
 

2022:    Změna č. 1. Územního plánu Lesní Hluboké

a. Změna č. 1 Územního plánu Lesní Hluboké - vydaná dne 20. 6. 2022

Do Změny č. 1 Územního plánu Lesní Hluboké, která nabyla účinnosti dne 19. 07. 2022 lze nahlížet na níže uvedených místech:
• Obecní úřad Lesní Hluboké, Lesní Hluboké č. 46, 664 83 p. Domašov
• Městský úřad Rosice, Odbor stavební úřad, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice u Brna (budova Žerotínovo náměstí 1, 665 01 Rosice u Brna)
• Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
• do dokladové části lze nahlížet na Obecní úřad Lesní Hluboké, Lesní Hluboké č. 46, 664 83 p. Domašov

b. Úplné znění Územního plánu Lesní Hluboké po změně č. 1

 
Do úplného znění Územního plánu Lesní Hluboké po změně č. 1 lze nahlížet na níže uvedených místech:
• Městský úřad Rosice, Odbor stavební úřad, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice u Brna (budova Žerotínovo náměstí 1, 665 01 Rosice u Brna)
• Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
• Obec Lesní Hluboké, Lesní Hluboké č. 46, 664 83 p. Domašov
 

 

2019, 2020:   I. Zpráva o uplatňování územního plánu Lesní Hluboké

2012:    ÚP obce z roku 2012 - viz text níže + návrh 2020

 

„Spolufinancováno Jihomoravským krajem“

LOGO CZ

Hlavními problémy při zadání územního plánu byly především požadavkyna přípravu nových možných lokalit pro výstavbu rodinných domků,dále pak vyřešení kanalizace a v neposlední řadě pak dořešení situace kolem chybějícího pohostinství a využití kulturního sálu, který nemůže být využíván především z důvodu absence  sociálního a ostatního zázemí nutného k provozu takového kulturního zařízení. Jiným, také velmi užitečným požadavkem z naší strany bylo zapojení obce do systému cyklostezek procházejících kolem naší obce nebo v nedalekém okolí. S tím úzce souvisí obnova některých "historických" cest a protierozní ošetření oblastí, které opět dostanou podobu kdysi rozčleněných lánů na menší části, které by měly přispět jednak k uvedenému opatření, dále pak i k možnému rozšíření přirozeného výskytu zvěře, která zde kdysi byla. Zajímavou oblastí je i zahrnutí možné průmyslové zóny do tohoto ÚP a dořešení zóny v prostoru bývalé budovy využívané ZD pro jiné účely. Z globálního hlediska, můžeme-li to tak nazvat, je pak přizpůsobení území pro rozšíření dálnice D1 o další jízdní pruh a souhas s vymezením území za dálnicí D1 směrem k Zálesné Zhoři, kde by možná někdy v budoucnu mohla vést vlaková rychlodráha VRT.

 

Aktuální stav ÚP obce: