Odpadové hospodářství obce

Likvidace odpadů komunálních, BIO, plastů, papíru, skla, drobných kovů, nebezpečného odpadu...

        Nádoby na komunální odpad - předepsané nádoby s víkem na 110l nebo 240l 
                Cena vývozu odpadu pro občana do vydání změny: - 400.-Kč/občan a rok - musí být nalepena známka pro příslušný rok, jinak TS nemusí vyvézt !
                Možný počet nádob na vývoz komunálního odpadu - max. 5 ks nádob na nemovitost s č. p. nebo č. ev.
        BIO odpad -  speciální BIO nádoba (s mřížkou u dna)
                Cena vývozu odpadu - na dotaz na OÚ:
                      - nemovitost s trvalým pobytem - 1 nádobu na BIO odpad hradí plně obec
                      - nemovitost bez trvalého pobytu - za 1 nádobu na BIO odpad hradí většinově vlastník nemovitosti, částečně přispívá obec 
 
                Možný počet BIO nádob - neomezeně, ALE každý občan si vyzvedne po domluvě na našem úřadě další BIO nádoby
                      v TS Velká Bíteš, cena na dotaz na OÚ (mění se).
        
        Kontejnery - po obci jsou pro některé běžné odpady rozmístěny zvláštní kontejnery na těchto stanovištích:
1. U multifunkčního domu obce (Lesní Hluboké č. 34) - sklo, papír, plasty, železo, komunální odpad rekreační objekty
2. U budovy obecního úřadu (Lesní Hluboké č. 46) – sklo, papír, plasty
3. V Dědině – papír, plasty 
4. U Bílého křížku směrem k Zámečku – papír, plasty

K tomu přistavuje obec velkoobjemové kontejnery, zpravidla na jaře každého roku - občané jsou o datu a místu přistavení informováni v předstihu.

Nebezpečný odpad je likvidován v souladu se zákonem vždy ve vyhlášeném období, kdy je tento odpad shromážděn na určeném místě a odvezen svozovou firmou.

Občané i podnikatelé mohou navíc využívat k individuální likvidaci odpadů služeb společnosti TS Velká Bíteš (vč. suti) - ceník 2017 TS Velká Bíteš pro individuelní odvoz odpadů občany do sběrného dvora ve Velké Bíteši. 

Likvidace splašků a dešťové vody - KANALIZACE   A   ČOV  Lesní Hluboké 

Dešťová přebytečná voda může být po dohodě s obcí likvidována vpuštěním do dešťové kanalizace. Splašková kanalizace smí být na základě smlouvy mezi producentem splaškové vody a obcí likvidována vpuštěním do kanalizačního řádu obce a zpracována na ČOV obce.

Rozhraním mezi kanalizací obce a producentem odpadu je tzv. kontrolní šachta, zpravidla na hranici mezi obecním pozemkem a pozemkem producenta odpadu, která musí zůstat vždy přístupná obci a dalším kontrolním orgánům (IŽP, OHS, apod.) ke kontrole, revizi či opravám.

Přílohy:    Obecné informace                Kanalizační řád            Všeobecné podmínky

 

 

 KanCOV Publ.EU SFZP

KanCOV logoEUBez názvu

KanCOV Publicita JmK

KanCOV Text